EU:n DSM-direktiiviesitys uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta

EU:n tekijänoikeussääntelyssä tulee pyrkiä yleiseen, toimivia markkinarakenteita luovaan sääntelyyn, jossa otetaan tasapainoisesti huomioon eri osapuolten intressit. Sääntelyä ei tule laatia tietyn tekniikan tai toimintatavan erityistarpeisiin, koska liian yksityiskohtainen sääntely muodostuu ongelmaksi tekniikan ja liiketoimintamallien kehittyessä. Erityisen tärkeää on pitää kiinni sähköisen kaupankäynnin direktiivissä vahvistetusta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien vastuuvapaudesta, joka on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

FiComin keskeiset viestit Epäselväksi jäävä hallituksen esitys perustuu virheelliseen verkkolähetysdirektiivin tulkintaan ja voi vaarantaa nykyisen kotimaisen tv-markkinan toimintaedellytykset. Edelleenlähettämisen käsitettä sekä sen suhdetta yleisölle välittämisen käsitteeseen tulee siksi selkeyttää. Uusi suoran siirron menetelmän käsite on epäselvä ja riittämättömästi perusteltu. Suoran sopimisen tulee jatkossakin olla mahdollista ja ensisijaista riippumatta siitä, onko kysymys alkuperäisestä lähettämisestä, edelleenlähettämisestä tai ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kantelu oikeusasiamiehelle: tekijänoikeuslain valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriössä puolueellista

Tekijänoikeuksia EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla säätelevän DSM-direktiivin sekä verkkolähetysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä tehtävä tekijänoikeuslain uudistus kirvoitti lausuntokierroksellaan ennennäkemättömän määrän arvostelua, lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen puolelta. Kritiikin jälkeen hallituksen esitystä muutettiin merkittävästi, mutta uutta lausuntokierrosta ei kuitenkaan ole järjestetty. Tekijänoikeuslain lausunnoilla olleen muutosehdotuksen laatija vetäytyi hankkeesta kesken valmistelun, ja vastuuvalmistelija vaihdettiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö solmi konsulttisopimuksen asiantuntijapalveluista lainvalmistelun ...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

Esimerkiksi Googleen kohdistuu tällä hetkellä useita kymmeniä, muun muassa tietosuojaa, tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä laitonta sisältöä koskevia säädöksiä, joiden noudattaminen on edellytyksenä Suomessa ja EU:ssa toimimiselle. Alustapalveluita koskevia säädöksiä (ei tyhjentävä listaus) Tietosuoja – Yleinen tietosuoja-asetus GDPR – Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY eli ns. ePrivacy-direktiivi Tekijän- sekä teollisoikeudet – Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY – Direktiivi teollis- ...

Ajankohtaista

Uutiset

Ehdotus tekijänoikeuslain uudistuksista mainettaan parempi

Tekijänoikeussääntelyssä tulisi ennen kaikkea pyrkiä yleiseen, toimivia markkinarakenteita luovaan sääntelyyn, joka on selkeää ja kohtelee kaikkia jakelutapoja ja teknisiä ratkaisuja samanarvoisesti.

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

Yhteenveto keskeisistä huomioista Esitys on hyvin laadittu sekä kattavasti perusteltu. Alkuperäisen lähetyksen ja edelleenlähettämisen käsitteitä tulee kuvatun mukaisesti selkeyttää vastaamaan selkeämmin Suomessa vakiintunutta mallia lisensioida jakeluun tarvittavat oikeudet. Suoran sopimisen tulee jatkossakin olla ensisijaista riippumatta siitä, onko kysymys alkuperäisestä lähettämisestä vai edelleenlähettämisestä. Toimintaa, jossa on kyse teknisen palvelun tarjonnasta, kuten lähettäjäyrityksille tarjottavasta jakelukapasiteetista, tai laitteita, ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

FiComin keskeiset viestit Suomen kanta on kannatettava. Välittäjien vastuuvapaus, alkuperämaaperiaate sekä yleisen valvontavelvollisuuden kielto on säilytettävä lopullisessakin muotoilussa – ehdotetut 8 ja 9 artiklat ovat alkuperämaaperiaatteen vastaisia. Digipalvelusäädöksessä ei tule säätää määräaikoja laittomasta sisällöstä tehtyjen ilmoitusten käsittelylle, vaan se kuuluu sektorikohtaiselle lainsäädännölle. Kohdennettua verkkomainontaa säännellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä tulevassa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa, joten sitä ei ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiltelefoni och EMF

Elektromagnetiska och magnetiska fält producerade av människan används bland annat för trådlös kommunikation, tv- och radiosändningar, samt i driften av kollektivtrafik och olika övervakningsanordningar. Dagens forskning har visat att radiofrekventa fält inte är farliga för människan. Mobiltelefoner, pekdatorer och övriga mobila apparater samt basstationer använder elektromagnetiska fält. Hälsoeffekterna av mobil kommunikation har i hela världen ...

Aktuellt

Privacy policy