FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...tietoverkoissa, osittain juuri tietoverkkojen ominaisuuksien vuoksi, eikä tämä ole peruste rapauttaa yksityisyyden suojaa entisestään. Momenttiin ehdotetusta viittauksesta rikoslain 17 luvun 19 §:ään todettakoon, että Euroopan komissio on 11.5.2022 antanut ehdotuksensa...

Lausunnot

Telia kehittää rajat ylittäviä 5G-yhteyksiä EU-rahoituksella

Euroopan komissio on myöntänyt Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility) rahoitusta suomalaishankkeille. Telian hankkeella parannetaan 5G-yhteyksiä Pohjolassa ja Baltiassa. Suomessa Telian hankkeessa investoidaan nopeisiin 5G-yhteyksiin, reunalaskentaan ja mobiilipalveluihin moottoritie- ja...

Jäsenistön tiedotteet

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

EU:n puheenjohtajuus siirtyi vuodenvaihteessa Tšekiltä Ruotsille. Seuraavan kuuden kuukauden aikana Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Ruotsi koordinoi EU:n päätöksentekoa, ja sillä on ratkaiseva rooli asialistan muotoilussa. Viimeinen ajankohta, jolloin komissio voi...

Uutiset

Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

...EU-maiden kehitystä hidastivat valtiolliset teleyritykset. Suomessa on edelleen myös omaa lisäsääntelyä komission yksityiskohtaisten pykälien päälle. Lainsäädännöllisten esteiden poistaminen ja sitä kautta kilpailukyvyn kasvattaminen on todella tarpeen, jotta EU:n asema globaalissa...

Uutiset

Miltä näyttää teknologian vuosi 2023? Nämä trendit muuttavat ja mullistavat tulevaisuutta

...että jatkossa toimistolla ei tarvitse hautoa kilometrikaupalla erilaisia virta- ja datakaapeleita. Kuluttajille suunnattu Right to Repair eli takuurajojen ulkopuolelle ulottuva korjausoikeus puhututtaa myös, sillä mikäli Euroopan komissiossa etenevä ehdotus hyväksytään...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 83/2022 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös). FiCom...

Lausunnot

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...Toimivaltaiset viranomaiset Esityksessä hyödynnetään verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/784 sallimaa liikkumavaraa viranomaisten nimeämisessä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 12 artiklassa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi...

Lausunnot

FiComin lausunto tekoälyasetuksesta

...komissiolle mahdollisuus täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää koneoppivien ja logiikka- ja tietopohjaisten lähestymistapojen teknisiä elementtejä. Kuten valtioneuvoston kannassakin todetaan, on epäselvää, mitä kyseiset tekniset elementit kattaisivat komission täytäntöönpanosäädöksissä. Komissiolle on myös lisätty mahdollisuus...

Lausunnot

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...tietoturvaa koskevaa EU-sääntelyä ja ohjeistusta. Vaikka kaksi viimeksi mainittua eivät ole velvoittavia, niillä on kuitenkin käytännössä vaikutusta verkkojen kyberturvallisuuteen. Näiden lisäksi Euroopan komissio antoi syyskuussa 2022 Cyber Resilience Actin (CRA),...

Uutiset

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

Euroopan komissio antoi 15.9.2022 ehdotuksen kyberkestävyyssäädökseksi. Cyber Resilience Actin (CRA) tavoitteena on saada markkinoille entistä turvallisempia tuotteita ja tehdä turvallisuudesta yhä läpinäkyvämpää. Samalla kasvatetaan EU:n kyberpuolustuskykyä. Tarkoituksena on varmistaa, että...

Uutiset

Verkkoinfran kustannusjako puhuttaa

EU:n sisämarkkinoista vastaava ranskalainen komissaari Thierry Breton esitti loppukeväästä, että digitaalisen infran kustannukset pitäisi jakaa uudella tavalla. Bretonin mukaan komissio tulee vielä loppuvuoden aikana linjaamaan esityksestä, jolla velvoitetaan myös digitaalista...

Uutiset

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

...korjauksia tietosuojan ja verkkoturvallisuuden varmistamiseksi. Kritiikkiä useista EU-maista Asetusehdotuksen kritiikki on samansuuntaista ympäri Euroopan. FiCom on mukana internet-palveluntarjoajien yhteistyöjärjestö EuroISPA:ssa, jonka jäsenet eri EU-maista nostivat esiin samoja huolia kuin Euroopan...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 Euroopan uuden datastrategian. Sen mukaan EU pyrkii edistämään datataloutta ja investoimaan siten, että datan ja datapohjaisten tuotteiden sekä palveluiden tarjonta kasvaisi sisämarkkinoilla. Datasääntelyn ensimmäisestä aallosta...

Uutiset

FiComin lausunto SVPL:n muutoksenhakumenettelyn muutostarpeista

...huomioida muutoksenhakumenettelyjen toimivuutta arvioitaessa? – SVPL perustuu pitkälti EU-sääntelyyn, ja erityisesti HMV-sääntely on monimutkainen juridinen kokonaisuus, jota sovellettaessa edellytetään kansantaloudellisen markkinan teknis-taloudellista osaamista. Asioiden ymmärtäminen edellyttää myös EU-sääntelyn ja oikeustapausten...

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...lainsäädäntönsä, joutuvat teleyritykset harkitsemaan Euroopan komissiolle tehtävää tutkintapyyntöä sen selvittämiseksi, rikkooko Suomi teledirektiivin 114 artiklaa. Mikäli televisio-ohjelmistojen siirtovelvoite jouduttaisiin tutkituttamaan komissiossa, nousisivat siirtovelvoitteen mukaiseen siirtoon perustuvien tekijänoikeuslain mukaisten korvausten lisäksi...

Lausunnot

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee Euroopan komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä. FiCom kiittää...

Lausunnot

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...mahdollisimman sujuvaksi. Tavoitteena tulee olla lupaprosessin läpikäyminen päivässä. Ovatko digitaalisen infrastruktuurin osa-alueen tavoitteet riittävän strategisia ja tarkoituksenmukaisia? Tavoitteen 1 avaintuloksen alla todetaan, että EU: digitaalinen henkilöllisyys: 80 % kansalaisista käyttää...

Lausunnot

Hyvinvointialueilla aikamoinen digiurakka

Euroopan komission digitalisaatiovertailussa (DESI) Suomi sijoittui tänä vuonna jälleen hienosti ykköseksi. Kokonaiskuvassa Suomi on kiistatta vahva digisuorittaja ja ansaitsee paikkansa palkintopallilla. Mahdollistava, teknologianeutraali politiikka sekä kilpailua suosiva ja kannustava ilmapiiri...

Uutiset

Pilvipalveluiden ulosrajaaminen julkishallinnossa hidastaa innovaatioiden syntymistä

...hyödyntämisessä – saavuttihan Suomi hiljattain ykkössijan Euroopan komission digitalisaatiovertailussa – ja meiltä löytyy erittäin korkeatasoista osaamista esimerkiksi kyberturvallisuudessa. Siksi on tärkeää, että emme omilla päätöksillämme romuta mahdollisuuksiamme säilyä digitalisaation ja...

Blogi

Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

...keskiarvo on 52,3. DESI 2022: pisteet ja osa-alueiden pisteet – Suomi ja EU:n keskiarvo Suomi Euroopan huippu inhimillisessä pääomassa Inhimillisen pääoman osa-alueella Suomella on EU-maiden parhaat pisteet. Suomalaisten digitaidot ovat...

Uutiset