FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...tehdyistä luovutuksista tietoja vastaanottava viranomainen tekee ilmoituksen 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämä määräaika on linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli...

Lausunnot

The EU’s data strategy is making progress

...the General Data Protection Regulation (GDPR). The Act applies to all data – not just personal data – and aims to promote a data-driven European single market. The horizontal regulation...

News

EU:n datastrategia etenee

...on viidestä datastrategian keskeisestä säädösehdotuksesta datatalouden kannalta merkittävin ja vertautuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Säädös koskee kaikkea dataa, ei vain henkilötietoa, ja sen tavoitteena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Horisontaalinen säädös...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

...tietosuoja-asetus GDPR – Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY eli ns. ePrivacy-direktiivi Tekijän- sekä teollisoikeudet – Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY – Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnasta 2004/48/EY eli ns. Enforcement-direktiivi – Tekijänoikeuslaki...

Ajankohtaista

Uutiset

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

...aina voitava luottaa. Datan sijaan luottamus on uusi öljy, jota ilman liiketoimintaa ei ole olemassa. Luottamus edellyttää myös oikeanlaista regulaatiota – hyvänä esimerkkinä GDPR-tietosuojasääntely. Tekoäly tulee Tolvasen mukaan ratkaisemaan monia...

Ajankohtaista

Uutiset

MustRead: Kehittyvät älykaupungit pitävät asukkaistaan yhä parempaa huolta – Suomessa ollaan kisan kärkisijoilla

...kilpailukyvyn kannalta keskeisenä tavoitteena, jo nyt voimassa oleva yleinen tietosuoja-asetus GDPR määrittelee tarkasti, mitä EU-kansalaisia koskevia tietoja voidaan erilaisissa sovelluksissa käyttää ja miten niitä voidaan hyödyntää. Asia on erittäin ajankohtainen....

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom’s comments on the Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR

To European Data Protection Board Finnish Federation for Communications and Teleinformatics FiCom is a lobbying organization for the ICT industry in Finland and looks after its interests. FiCom’s members (Cinia...

Ajankohtaista

Lausunnot

Ohjeita ja oppaita

EtusivuSearch results for 'GDPR' Ohjeita ja oppaita Kyberhäiriötilanteet – varautuminen ja toiminta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) Digipooli ja FiCom ovat tehneet selvityksen kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta. Selvityksen pohjalta on tehty suositukset sekä...

ePrivacy etenee, GDPR:ssä vieläkin epäselvyyttä

EU:n tämänhetkinen puheenjohtajamaa Kroatia on 21.2. ja 6.3. julkaissut omat ehdotuksensa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta (ePrivacy). Kroatia ehdottaa mm. yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) tuttua oikeutettua etua sähköisen viestinnän metadatan ja loppukäyttäjän päätelaitteella...

Ajankohtaista

Uutiset

Epäselvää ja tulkinnanvaraista ePrivacy-ehdotusta ei pidä edistää

...GDPR:n mukanaan tuomia velvoitteita. GDPR:n ja ePrivacy-sääntelyn keskinäinen suhde ja tulkintaepäselvyydet aiheuttavat yrityksille epävarmuutta siitä, mitä säädöksiä jatkossa tulisi noudattaa ja miten. Tulkinnanvaraista ehdotusta ei tule edistää FiCom ymmärtää hyvin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

...tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja e-Evidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden ja palveluiden sekä viestintäpalveluiden osalta. Sääntely ei saa muodostaa estettä tekoälyä ja algoritmeja hyödyntävälle digitaloudelle, vaan sen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin näkemykset EU- ja kansainvälisen tason toimenpiteistä

...Sääntelyn valmistelun ja koordinoinnin sekä vaikutusten arvioinnin tulee olla avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. Hyvä esimerkkeinä toimivat yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja eEvidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom Contribution: WP29 Guideline on Consent

...remains in force. GDPR does not change these provisions, and Working Party should refrain from giving guidance on areas of law that are regulated by other instruments than the GDPR. ...

Ajankohtaista

Lausunnot