Viranomaisten avustamisesta tehtävä kokonaisarviointi

...velvoitteita on tullut ja tulee lisää myös EU-lainsäädännöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi asetus verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, komission asetusehdotus lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta sekä tuleva ns. e-Evidence-paketti ja...

Uutiset

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...28.11.2022 ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 27.12.2022. Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 17.10.2024 mennessä. Asetus lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon e-Evidence Asetus (sähköistä todistusaineistoa...

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...muassa asetus (2021/784) verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, asetus sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (ns. e-Evidence) ja tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Budapestin sopimus)...

Lausunnot

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...Asetuksessa tulee ottaa huomioon tekniset erot erilaisten palveluntarjoajien välillä. Sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä annettavan asetuksen (e-Evidence-asetus) 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti jotkut toimijat ovat vain osa...

Lausunnot

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...kaudella kurottiin kasaan digipalvelusäädös DSA, verkko- ja tietoturvadirektiivi NIS2 sekä e-Evidence, asetus lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon. Näiden osalta trilogit eli poliittinen päätös saatiin aikaiseksi, vaikka lopullinen vahvistaminen jääkin...

Uutiset

FiComin lausunto komission Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa koskevista ehdotuksista

...alueella olevalta palveluntarjoajalta tietoja pyydetään. Tällaiseen viranomaiselle tehtävään ilmoitukseen liittyisi tietyin edellytyksin myös oikeus kieltäytyä tietojen luovuttamisesta. Kuten valtioneuvoston kirjelmässäkin todetaan, ns. e-Evidence-paketin yhteydessä (U 33/2018 vp) esitetyissä valtiosääntöisissä reunaehdoissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...aikana; painetta niidenkin edistämiseen toki varmasti kohdistetaan. Sen sijaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisen pääsyä rajat ylittävään sähköiseen todistusaineistoon sääntelevän e-Evidence-asetuksen neuvottelut Ranska toivoo saavansa päätökseen. Syytä olisikin − onhan asiaa vatvottu jo...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...2021 tai tammikuussa 2022, minkä jälkeen kanta on vielä vahvistettava parlamentin täysistunnossa. e-Evidence-asetuksen neuvottelut seisovat Komission ehdotus lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaksi ns. e-Evidence-asetukseksi sisälsi paljon huolenaiheita esimerkiksi...

Ajankohtaista

Uutiset

EU:n digisäädösten varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet tulevaisuudessakin

...e-Evidence asetusehdotuksen kanssa. Komission ehdotuksessa on vielä paljon tarkennettavaa. Päivitys digitaalisia palveluita koskevaan sääntelyyn on kaivattu ja perusteltu hanke, mutta samalla on varmistettava, ettei asetuksen viimeistelemättömillä muotoiluilla tehdä tyhjäksi sen...

Ajankohtaista

Uutiset

Parlamentti ehdottaa kaivattuja parannuksia e-Evidenceen

Asetusehdotus, joka koskee lainvalvontaviranomaisen pääsyä rajat ylittävään sähköiseen todistusaineistoon, on vihdoin edennyt ns. trilogineuvotteluihin. Euroopan komissio teki ehdotuksen jo keväällä 2018, ja parlamentti hyväksyi oman kantansa viime vuoden lopulla. Suomi...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston täydentävään jatkokirjelmään komission e-Evidence-ehdotuksista

FiComin keskeiset viestit • Suomen kanta e-Evidenceen on ollut kannatettava ja parlamentin mietinnössä on lukuisia parannuksia. • Täytäntöönpanoviranomaisen tulee varmistaa määräysten oikeellisuus – yritys ei ole tuomioistuin. • Dynaamisia IP-osoitteita...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

...hetkellä näyttää siltä, että ainakaan ehdotettu asetuksen 9 artikla ei ole yhteensopiva paraikaa trilogineuvotteluissa olevan, sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä annettavan ns. e-Evidence asetusehdotuksen kanssa. Näin ollen,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Operaattoreista ei saa tehdä sisältöpoliiseja

...asetusehdotus (kts. FiComin lausunto), e-Evidence -asetusehdotus (lausunto) sekä kuluttajaviranomaiselle säädettävä mahdollisuus määrätä teleoperaattoreita estämään verkkosisältöä (lausunto). Suomessa välittäjien vastuuvapauden kaventamista on ehdotettu esimerkiksi esiselvityksessä manner-Suomen ulkopuolella tapahtuvan rahapelaamisen estämiseksi. Myös sähköisen viestinnän...

Ajankohtaista

Uutiset

Epäselvää ja tulkinnanvaraista ePrivacy-ehdotusta ei pidä edistää

...valtioneuvoston kirjelmään komission eEvidence-asetusehdotuksesta FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission eEvidence-asetusehdotuksesta FiComin lausunto: Valtioneuvoston täydentävä jatkokirjelmä komission eEvidence-direktiiviehdotuksesta FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto neuvottelumandaatista Budapestin sopimusta sekä EU:n ja Yhdysvaltojen sopimusneuvotteluita varten

...varten. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Neuvottelumandaatin ja neuvottelujen suhde e-Evidence-asetusehdotuksesta käytäviin neuvotteluihin on huomioitava. Lisäpöytäkirjan joustavampi, e-Evidence-asetusehdotuksen ongelmia vähentävä lähetystapa on ehdottoman...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto: Valtioneuvoston täydentävä jatkokirjelmä komission e-Evidence-direktiiviehdotuksesta

FiComin keskeiset viestit Suomen varauksellinen kanta e-Evidence -asetusehdotukseen on kannatettava. Palveluntarjoajien tulee voida nimetä vain yksi laillinen edustaja. Keskusviranomaisen tulee olla keskitetty yhteyspiste myös palveluntarjoajien suuntaan. Viranomaisen tulee varmistaa määräysten...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

...tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja e-Evidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden ja palveluiden sekä viestintäpalveluiden osalta. Sääntely ei saa muodostaa estettä tekoälyä ja algoritmeja hyödyntävälle digitaloudelle, vaan sen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

FiComin keskeiset viestit Asetusehdotukseen sisältyy neuvotteluissa tehdyistä muutoksista huolimatta lukuisia, jo valtioneuvoston kirjelmästä annetuissa lausunnoissa esiin tuotuja sekä Suomen kannassa huomioituja ongelmia. Asetuksen soveltamisala on epäselvä, ja ehdotus sisältää vieläkin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...sisällytettäviksi asetusehdotuksen jo tallennetun tiedon luovuttamista koskevaan sääntelyyn. Ehdotetussa sääntelyssä on jo nykyisellään merkittäviä ongelmia, joiden vaikutuksia tulisi tarkastella entistä tarkemmin, mikäli asetuksen soveltamisalaa haluttaisiin laajentaa koskemaan reaaliaikaista telekuuntelua. [1] https://www.commissie-meijers.nl/sites/all/files/cm1809_e-evidence_note.pdf...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin näkemykset EU- ja kansainvälisen tason toimenpiteistä

...Sääntelyn valmistelun ja koordinoinnin sekä vaikutusten arvioinnin tulee olla avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. Hyvä esimerkkeinä toimivat yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja eEvidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden...

Ajankohtaista

Lausunnot