Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...erittäin vaikeaa. Esimerkiksi viestien välityksen salausta ei pysty raottamaan vain hyvää tarkoittaville; samalla avataan vääjäämättä väylä myös vahinkoa haluaville tahoille. CSAMista uhkaakin tulla ePrivacyn, sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen, kaltainen päänsärky. ePrivacyä...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...ja toimenpiteet ovat teknisesti mahdottomia toteuttaa tai ne eivät sovellu palveluiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi nyt ehdotettu asetusteksti on ristiriidassa ehdotetun sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen (ePrivacy) ja voimassa olevan ePrivacy-direktiivin, verkko- ja tietoturvadirektiivin...

Lausunnot

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...puheenjohtajakaudelle asettamiaan tavoitteita kevään aikana. Oikeastaan vain sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ePrivacy on ainoa, joka on vähintäänkin yhtä jumissa nyt kuin se oli puheenjohtajakauden alkaessakin. Asetusta on nyt yritetty viedä maaliin...

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...(DSA), ns. portinvartija-alustoihin kohdistettu digimarkkinasäädös (DMA), tietosuojaa sähköisessä viestinnässä tarkentava ePrivacy sekä kyberturvallisuutta syventävä verkko- ja tietoturvadirektiivin päivitys, NIS 2.0, ovat kuitenkin hankkeita, joita ei ole aikataulullisesti mahdollista ratkaista kevään...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

...tietosuoja-asetus GDPR – Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY eli ns. ePrivacy-direktiivi Tekijän- sekä teollisoikeudet – Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY – Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnasta 2004/48/EY eli ns. Enforcement-direktiivi – Tekijänoikeuslaki...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Suomen data retention -sääntelyn arviomuistiosta

...säilytysvelvollisuudesta antaa uusi EU-tason lainsäädäntöehdotus. Tällä hetkellä trilogineuvotteluissa oleva sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus eli ns. ePrivacy-asetus tulee muuttamaan sääntelytilannetta, joten EU-tason lainsäädäntöehdotuksen tarvetta voidaan harkita vasta ePrivacy-asetuksen lopullisen muotoilun selvittyä. Tätä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...– aktiivinen panos tarpeen Euroopan unionissa on meneillään useita digialaa koskettavia lainsäädäntöhankkeita. Osa niistä, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi laadittu sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (ePrivacy), on jo vuosia pyörinyt EU:n eri hallintoelimissä....

Ajankohtaista

Uutiset

ePrivacy etenee, GDPR:ssä vieläkin epäselvyyttä

EU:n tämänhetkinen puheenjohtajamaa Kroatia on 21.2. ja 6.3. julkaissut omat ehdotuksensa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta (ePrivacy). Kroatia ehdottaa mm. yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) tuttua oikeutettua etua sähköisen viestinnän metadatan ja loppukäyttäjän päätelaitteella...

Ajankohtaista

Uutiset

EU-puheenjohtajuus – joko se on ohi?

...asioissa, jotka koemme tärkeiksi. Datatalouden edistäminen ei seminaarin puheenvuorojen valossa vaikuttaisi olevan Marinin hallituksen EU-agendalla. ePrivacy haudattiin valtameren syvänteisiin – toivottavasti Suomi yritti vimmaisesti edistää valmisteluun juuttunutta sähköisiä palveluita koskevaa...

Ajankohtaista

Uutiset

ePrivacy olisi haudattava kokonaan

EU:n pysyvien edustajien komitea Coreper I ei päässyt 22.11.2019 kokouksessaan yleisnäkemykseen sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta. FiCom on jo heinäkuussa todennut, ettei epäselvää ja tulkinnallista ePrivacy-ehdotusta tulisi edistää. Asetusta on nyt syytä...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

...määräaika henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen. 72 tunnin määräaikavelvoite estää poikkeamatilanteessa tapahtuneen kannalta tarkoituksenmukaisen tutkinnan ja toiminnan sekä johtaa monesti vääriin tulkintoihin ja tarpeettomiin ilmoituksiin. Sähköisten viestintäpalveluiden osalta ePrivacy-direktiivin täytäntöönpanon (laki sähköisen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Epäselvää ja tulkinnanvaraista ePrivacy-ehdotusta ei pidä edistää

...tietosuoja että taata yrityksille edellytykset kehittää uusia, innovatiivisia teknologioita, kuten tekoälyä. Nyt ehdotettu ePrivacy-asetus ei näitä tavoitteita täytä. Tulkintaepäselvyydet luovat epävarmuutta Yksi ePrivacy-asetuksen pääasiallisista tavoitteista on turvata GDPR:n mukainen käyttäjäkeskeinen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

...tulee huomioida lainsäädännössäkin. Jos esimerkiksi ePrivacy-asetus säädetään koskemaan myös koneiden välistä viestintää, on mahdollista, että edellytetyn, käytännössä automatisoidun suostumuksen vaatimus myös sellaisilta tiedoilta, jotka eivät kuulu yksityisyyden suojan piirin, vaikeuttaa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...määritelmiin liittyvää ongelmaa. Ehdotuksen määritelmien mukaan sähköisen viestinnän metadata sisältyy niin verkkoyhteystietoihin kuin transaktiotietoihinkin. Tämä ei ole linjassa ePrivacy-asetusehdotuksessa esitetyn luokittelun kanssa, mikä aiheuttaa epävarmuutta ehdotusten keskinäisestä suhteesta. Tällainen metadatan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...osin myös EU:n perusoikeuskirjan 49 artiklan mukaisen laillisuusperiaatteen edellyttämä oikeutus kansallisen rikosoikeudellisen menettelyn mukaan. Ehdotuksen määritelmien mukaan sähköisen viestinnän metadata sisältyy niin verkkoyhteystietoihin kuin transaktiotietoihinkin. Tämä ei ole linjassa ePrivacy-asetusehdotuksessa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin näkemykset EU- ja kansainvälisen tason toimenpiteistä

...Sääntelyn valmistelun ja koordinoinnin sekä vaikutusten arvioinnin tulee olla avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. Hyvä esimerkkeinä toimivat yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja eEvidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom Contribution: WP29 Guideline on Consent

...is exclusively regulated in the ePrivacy directive, which has been implemented in national laws of the member states. These provisions remain effective as long as the ePrivacy directive remains in...

Ajankohtaista

Lausunnot