FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...euroa. Huoltovarmuuden ja varautumisen edistämiseksi viestintäverkkoihin on tehtävä jatkuvasti lisäinvestointeja, joilla mm. parannetaan tukiasemien varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä,...

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...mm. parannetaan tukiasemien varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä, etteivät tietoliikenneverkkojen tarvitseman sähkön kustannukset nouse esteeksi tulevaisuuden verkkoinvestoinneille. Edistyksellinen digi-infra...

Uutiset

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

...yritystuotteita sekä esimerkiksi suljettuja verkkoja ja niiden tuotteita eli niin sanottuja privaattiverkkoja. Kyberkestävyyssäädös on tärkeä osa säädösketjua, jossa kriittisen infrastruktuurin direktiivi (Critical Entities Resilience Directive, CER) turvaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden ja...

Lausunnot

Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

...varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Digi-infra ja innovatiivisuus Suomen vahvuuksia vihreässä siirtymässä Suomi on EU:n digivertailun mukaan Euroopan digikehityksen edelläkävijä. Suomi on jo useampana vuonna peräkkäin...

Uutiset

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...aikana. Direktiivin selän taakse ei ole perusteita mennä. Kriittistä infraa ja kansallista turvallisuutta on voitava suojella – ja merikaapeleiden turvaamiseksi se on tehtävä ihan itse.   Lue lisää: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/suomen-tietoliikenneyhteydet-suojattu-monin-tavoin https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/merikaapelit-ovat-internetin-selkaranka...

Uutiset

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...turvaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden sekä palveluiden ja verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS 2) taas verkko- ja pilvipalvelutoimijoiden resilienssiä. Sääntelyn lisäksi tarvitaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä Suomessa viestintäverkkojen tietoturvasääntely on lähtökohtaisesti kunnossa, eikä...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...PRS-infrastruktuurit ja palvelut toiseen EU-maahan. Vastaava säännös on turvallisverkkolaissa. On kannatettavaa, että satelliittipalvelu rahoitetaan käyttäjä maksaa -periaatteella ja asiakasmaksut ovat samansuuruiset sekä julkishallinnolle että huoltovarmuuskriittisille käyttäjille. Tietoyhteiskuntamaksu Yhteisrakentamisdirektiivin ja -lain...

Lausunnot

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...ole vielä kohdistunut. CRA on tärkeä osa säädösketjua, jossa kriittisen infrastruktuurin direktiivi (CER Critical Entities Resilience Directive) turvaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden sekä palveluiden ja verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS 2) taas verkko-...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta

...toimintaan, joka tulee kattaa valtion talousarviosta. FiComin näkemyksen mukaan Huoltovarmuuskeskus tekee arvokasta työtä varautumisen osalta. FiCom on sen aktiivinen jäsen digipoolin kautta. Huoltovarmuuskeskuksen pitää jatkossakin keskittyä perustehtäviinsä, joihin osaaminen on...

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...vastaanotettavissa niin kodissa kuin sen ulkopuolellakin. Myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen suosituksissa kotitalouksien varautumiseksi puhutaan nimenomaan paristokäyttöisestä radiosta – siis antenniverkkoon tarkoitetusta radiovastaanottimesta (https://72tuntia.fi/sahkokatko/). Paristokäyttöisten radioiden tärkeys korostuu erityisesti...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PRS-palvelu ja tietoyhteiskuntamaksun korottaminen)

...maksaa -periaatteella, jossa PRS-palvelun käyttäjiltä peritään asiakasmaksu, jolla osittain katettaisiin julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoajana toimivan Erillisverkkojen PRS-palvelutuotannon kustannuksia. Lisäksi on hyvä, että perittävät asiakasmaksut olisivat samansuuruiset sekä julkishallinnolle että huoltovarmuuskriittisille...

Lausunnot

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...ja myös turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulma tulee huomioida. Komission toimivallan ja säädösvallan kasvattamista ja keskittämistä ei pidä lisätä Taustalla EU:n FitFor55-ohjelma Energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelun taustalla on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

...on otettava huomioon. Lainsäädäntö määrittää toimia, joita voi ja pitää tehdä etukäteen, palvelun tavanomaisessa ylläpitovaiheessa sekä mahdollisen häiriötilanteen sattuessa” muistuttaa Asko Metsola. FiComin verkkosivuilta löytyy yhdessä Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin kanssa tehty...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...jolla vaaratiedotteet ovat vastaanotettavissa niin kodissa kuin sen ulkopuolellakin. Myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen suosituksissa kotitalouksien varautumiseksi puhutaan nimenomaan paristokäyttöisestä radiosta – siis antenniverkkoon tarkoitetusta radiovastaanottimesta (https://72tuntia.fi/sahkokatko/). Jos Yleisradion...

Ajankohtaista

Lausunnot

Ukrainan kriisi heijastuu myös kybermaailmaan

...selvää, että teleyritysten rooli Suomen kyberympäristön turvaamisessa on myös olennainen. Teleyritykset huolehtivat palveluidensa tietoturvasta ja ovat varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin, vikatilanteisiin ja tietoturvaloukkauksiin. Varautumista tehdään myös Digipoolissa. Se on huoltovarmuusorganisaatiossa poikkileikkaavana...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alan ilmastovaikutusten seuranta tarvitsee dataa

...sen lattiapinta-ala ja asennettu sähköteho.  Näiden tietojen raportointi on mahdollista, mutta niiden turvallinen varastointi ja julkisuusperiaatteet on tarkkaan arvioitava. Datakeskusten yksityiskohtaiset tiedot ovat liikesalaisuuksia, ja myös turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulma tulee...

Ajankohtaista

Uutiset

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus

Kansalaisyhteiskunta toimii pandemian jälkeen yhä vahvemmin digitaalisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Varautumiskyky tietoliikenteen ja ICT-järjestelmien poikkeamiin on avainasemassa, kun pohditaan yhteiskunnan hallintaa huoltovarmuusnäkökulmasta. Kansalaisten luottamus viestintäverkkojen tietoturvaan on teleyritysten...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom vietti kyberkuukautta kouluttaen

...ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Kyberturvallisuutta tulee kehittää kaikilla tasoilla: yhteiskunnalle elintärkeitä palveluita tuottavissa organisaatioissa, huoltovarmuusorganisaation toimialapooleissa ja koko huoltovarmuusorganisaatiossa. FiComin koulutukset suunnattiin erityisesti toimialoille, joilla oli Digipoolin toteuttaman selvityksen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...infraa, mikä edesauttaa energiatehokkuuden kehittymistä. Tietojen luottamuksellisuus: datakeskusten yksityiskohtaiset tiedot ovat liikesalaisuuksia ja myös turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulma tulee ottaa huomioon. Komission lainsäädäntö- ja toimivaltaa ei pidä kasvattaa eikä keskittää. Taustalla...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

...toimii yhä vahvemmin digitaalisten palveluiden ja tiedon varassa. Tietoliikenteen ja ICT-järjestelmien varautumiskyky poikkeamiin on avainasemassa, kun pohditaan yhteiskunnan jatkuvuudenhallintaa huoltovarmuusnäkökulmasta. Yhteiskunnan merkittävä pandemiasta johtuva digiloikka korostaa entisestään kyberturvallisuuteen varautumisen tärkeyttä....

Ajankohtaista

Lausunnot