FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Digitaalinen infra tulisikin sähköverotuksessa siirtää alemman sähköverokannan piiriin. Sähkön hinnannousun hillitsemiseksi sekä energiajärjestelmän tasapainottamiseksi tulee...

Lausunnot

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...pysynyt korkeana: televiestintäalan bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 21,4 % liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (pl. teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat 6,1 %. (Tilastokeskus: v. 2021 ennakkoaineisto) Kattavuus laajenee ja liittymänopeudet...

Uutiset

Sähköveron alentaminen hyvä keino edistää kilpailukykyistä digi-Suomea

Vihreä siirtymä, kiertotalous ja Suomen alueellinen elinvoimaisuus tarvitsevat vahvan tietoliikenneinfran. Sitä ei kannata näivettää verottamalla. Suomen kattavat viestintäverkot ovat rakentuneet pääasiassa markkinaehtoisesti erittäin kilpaillulla markkinalla. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi...

Uutiset

DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto, käyttökate ja tulos kasvoivat markkinaympäristön epävarmuudesta huolimatta

...% 38 38   38 Liiketulos / liikevaihto, % 17 17   16 Investoinnit 114 117 -3 191 Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 95 92 3 160 Matkaviestinpalvelut: Matkaviestinverkon liittymämäärät...

Jäsenistön tiedotteet

Teletoiminnan liikevaihdon ja kuluttajahintojen kehitys maltillista

...radiotoiminnassa 9,9 %. Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 689 miljoonaa euroa ja investointiaste 21 %. Investointien määrä laski 71 miljoonaa euroa eli 9,3 % vuodesta 2020. Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 544 miljoonaa...

Uutiset

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

...kutakin arvioidaan kolmen mittariston avulla: Informaatioyhteiskunta: peruskoulutus, yleissivistys ja osaaminen sekä tieteellisteknologinen oppiminen Tietoyhteiskunta: t&k investoinnit, tieto- ja viestintäteknologia, sekä uuden tiedon soveltaminen Tietämysyhteiskunta: tiedon ymmärtäminen ja hallinta, yrittäjyys ja...

Digitalisaation hyödyntäminen

Televiestintäalan investoinnit

...myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä. Teleyritysten investoinnit teletoimintaan Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2011–2021 Teleyritysten aineellisten investointien jakauma Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2011–2021 Vuonna 2021 Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit...

TKI-toiminta ja investoinnit

Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

...teleyritysten lisäksi myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vuonna 2021 teleyritykset investoivat selvästi enemmän matkaviestinverkkoon kuin aikaisempina vuosina, 333 miljoonaa euroa. Sen sijaan investoinnit kiinteään...

Uutiset

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...jatkona tulisi alempi sähköverokanta ulottaa koko digitaaliseen infraan, mikä edesauttaisi sitä, ettei tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Tietojen luottamuksellisuudesta...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...hukkalämmön hyödyntämisessä on nostettu hienosti esiin. FiCom pitää tärkeänä, että kompassissa on tunnistettu pullonkauloina osaaminen, erityisesti asiantuntijoiden saatavuusongelmat, ja alhaiset investoinnit uuden teknologian hyödyntämiseen. 3. Tavoitteet Kompassi kattaa osaamisen, infrastruktuurin,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa Tilastokeskuksen tietojen mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat kasvaneet melko tasaisesti vuodesta 2016 alkaen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2022 T&K-menot Suomessa ovat 7 892 miljoonaa euroa...

TKI-toiminta ja investoinnit

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat

...16 Investoinnit 28 30 -6 191 Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 22 21 5 160 Matkaviestinpalvelut:  Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 5) 2 688 2 683 2 699  joista prepaid...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...jokaisen käyttämänsä palvelun osalta? Valtion oman välineen luomiseen sisältyy myös huomattavan suuret investoinnit sekä hankinnan ja projektin tuomat riskit. Tarvittavat uudistukset saattavat venyä, eikä ole lainkaan takeita, että kansalaiset ottaisivat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'investoinnit' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan piiriin...

Vastine: Suomessa netti on kaikkialla

...voisivat käyttää digipalveluja, investoivat teleyritykset verkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon markkinaehtoisesti noin puoli miljardia euroa joka vuosi. Investoinnit jakautuvat suunnilleen puoliksi kiinteän ja mobiiliverkon kesken. Teknologiat asetetaan usein tarpeettomasti vastakkain, vaikka...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto IPR-strategiasta

Aineettomat oikeudet tulee keskittää työ- ja elinkeinoministeriöön IPR-strategian laatimisen taustalla on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomessa bitti kulkee

...ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat Tilastokeskuksen...

Ajankohtaista

Uutiset

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

Datakeskukset ja pilvipalvelut ovat korvaamaton osa infrastruktuuria, jota ilman moderni arkemme ei toimisi. Suomi on erinomainen ympäristö tuottaa pilvipalveluja ja rakentaa datakeskuksia. Ilman niitä sekä kattavia ja toimivia verkkoyhteyksiä elämämme...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...laajakaistaverkkojen käyttöönoton tukemiseksi harvaan asutuilla alueilla sekä julkiset investoinnit unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.” Luonnoksessa ehdotetaan nostettavaksi tarkoituksenmukainen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä nykyisestä 2 Mbit/s:stä 5 Mbit/s:iin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön kiinteän...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto ehdotuksesta IPR-strategiaksi

...on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla aineetonta omaisuutta koskevaa osaamista ja hallintoa on tarkoitus kehittää ja...

Ajankohtaista

Lausunnot