Julkisissa ICT-hankinnoissa paljon parannettavaa

Julkisia varoja tulee käyttää mahdollisimman vastuullisesti. ICT-hankinnat muodostavat merkittävän osan kaikista Suomen julkisista hankinnoista. Kysyimme Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roihalta, miten ICT-palveluiden hankkimista pitäisi kehittää. Toimitusjohtaja Rasmus Roiha, Software...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...ratkaisu sekä palvelunhankkijan että palveluntarjoajan näkökulmasta. Hankintaosaaminen julkisella puolella liittyen ICT-palveluihin on kuitenkin suhteellisen matala ja sitä tulisi parantaa, jotta kriteerit olisivat tarkoituksenmukaisia ja jotta hankinnat varmasti vastaavat tarpeisiin. Näin...

Uutiset

FiComin lausunto valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksista

...tiedon siirrettävyys ovat välttämättömiä digitaalisen muutoksen edistämiseksi julkishallinnossa, ja turvallinen digitaalisen muutos vaatii, että julkinen sektori voi hyödyntää myös suurien kansainvälisten toimijoiden laajaa palveluvalikoimaa. 4. Pilvialustapalveluihin liittyvät kilpailutukset ja hankinnat...

Lausunnot

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...komissiokaudella. Julkinen konsultaatio järjestetään nyt helmikuussa ja kesällä Bretonin mukaan esitys olisi valmis. Hanke ei millään ehdi käsittelyyn tällä kaudella, mutta jäänee elämään seuraavan komission asialistalle. EU-vaalit pidetään kesäkuussa 2024....

Uutiset jäsenille

Julkishallinto luo edellytyksiä – yksityiset yritykset luovat ja tuottavat palvelut

...kilpailuneutraliteetti, eikä kilpailluille yksityisille markkinoille tule mennä. Markkinaehtoisen terveen kilpailun kautta pystytään tuotteet ja palvelut tehokkaimmin tuottamaan kuluttajille ja yrityksille. Mikäli julkinen yritystoiminta tulee kilpailemaan yksityisen yritystoiminnan kanssa, tästä aiheutuu...

Blogi

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...Liikenne- ja viestintävirasto ja palveluntarjoajina Suomen Erillisverkot Oy (PRS-palveluntarjoja) ja Puolustusvoimat esityksen mukaisesti. On erittäin tärkeää, että esitys mahdollistaa PRS-palvelun käyttämisen myös yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta keskeisille huoltovarmuuskriittisille...

Lausunnot

Verkkoinfran kustannusjako puhuttaa

...mikä hyödyttäisi paitsi teleoperaattoreita myös muita digitaalisia palveluja tuottavia yrityksiä sekä palvelujen loppukäyttäjiä. Kannanotoissa puhutaan kuudesta palveluntarjoajasta, joihin kustannustenjako ensisijaisesti kohdentuisi: Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta ja Netflix. Kaikki mainitut...

Uutiset

FiComin lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2023

...sääntelyä. Niiden ylläpito on virastolle julkinen hallintotehtävä, joka hyödyntää kaikkia infranomistajia sekä mm. kaivajia ja suunnittelijoita. Näillä perusteilla tietopalvelut tulee jatkossa kustantaa valtion varoista.   Talousarvion mukaisesti veroluonteisena maksuna kerättävää...

Lausunnot

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

Digitalisaatiovertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään....

Digitalisaation hyödyntäminen

Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

...eri tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) sekä kolmella pääsektorilla (yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori). Parhaiten Suomi menestyy julkisen sektorin vertailussa, kun taas heikointa menestys on digitalisaation vaikutuksissa yrityssektoriin. Vuonna 2022...

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PRS-palvelu ja tietoyhteiskuntamaksun korottaminen)

...tarkoitus ole tuottaa liiketaloudellista voittoa sille lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta. PRS-palvelun tarjoamista ja palveluntarjoajia koskevia määritelmiä on syytä selventää. Epäselvää on esimerkiksi, milloin PRS-palvelu perustuu lakiin ja milloin sopimukseen,...

Lausunnot

Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen kyberpuolustusta

...EU:sta viime vuosina tullut runsaasti kyberturvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä. Merkittäviä kokonaisuuksia on vielä myös tulossa: EU:n verkko- ja tietoturvaan sekä yhteiskunnan kriittisten palveluiden häiriönsietokykyyn liittyvät NIS2- ja CER-direktiivit. Sääntelyn aukot on...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...kannatettavia erityisesti digiteknologioiden ja digivihreän siirtymän investoinneissa ja hyödyntämisessä. Lisäksi EU-sääntelyn riskit yrityksille on hyvin tiedostettu, mutta vastaava tavoitekirjaus tulee tehdä myös kansallisen sääntelyn osalta. Julkinen hallinto Julkisten palveluiden tavoitteena...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...kiinnitettiin huomiota siihen, että markkinoilla toimivat palveluntarjoajat tarjosivat vain osaa niistä palveluista, joita alalla tarvittiin, minkä vuoksi palvelun katsottiin liittyvän tiiviisti muuhun kuin taloudelliseen toimintaan. Sähköisen tunnistamisen markkinoilla nykyisin tarjolla...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...ympäristövastuun sekä kierrätettävyyden merkitystä hankinnoissa lisättävä. Digitaalisten palvelujen ja tuotteiden tasavertainen kohtelu Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden arvonlisäverokannan tulee olla sama kuin vastaavilla fyysisillä tuotteilla ja palveluilla. Teletoiminnan viranomaisvalvonnan rahoitus valtion...

Hyvinvointialueet jo lähtökohdiltaan digisolmussa?

...sähköiset palvelut antavat mahdollisuuden uusiin toimintatapoihin, vapauttavat resursseja, henkilöstöä ja aikaa ja auttavat näin palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Tietojärjestelmäuudistus ennakoitua kalliimpi rasti Sähköisten palveluiden perusta ovat yhteentoimivat ja kattavat tietojärjestelmät....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto saavutettavuusdirektiivin uudelleenarvioinnista

...esteettömyyssääntelyn tulee olla perusteltua ja muodostaa selkeä yhtenäinen kokonaisuus. Tämä on erityisen tärkeää nopeasti kehittyviä digitaalisia palveluja koskevassa sääntelyssä, sillä digitaaliset palveluketjut sisältävät usein yksityisen ja julkisen sektorin palvelutuottajia. FiComin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...viestinnän palvelulain (SVPL) mukaan tarjottavan liittymän on mahdollistettava kaikille käyttäjille ja mikroyrityksille tarkoituksenmukainen internetyhteys, ottaen huomioon käyttäjien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset. Teledirektiivin liitteessä V mainittujen palveluiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...olevan helppoa jo nyt. Lisäksi tunnistuslaissa säädettyjen tunnistusvälineiden osalta on jo olemassa pakottava velvoite taata palvelun saavutettavuus, kun digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 7 §:n mukaan palveluntarjoajan on varmistettava...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

...toisiaan. Esimerkiksi kiertotalouden edistäminen on riippuvainen digikehityksestä. Valtion rooli on olla digitaalisten palveluiden ja digikehityksen mahdollistaja ja yritysten niiden toteuttaja. Kuten selonteossakin todetaan, globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma – Agenda 2030...

Ajankohtaista

Lausunnot