FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...viranomaisen tai järjestön kanneoikeuden kohteena tilanteessa, jossa asiaan on jo saatu ratkaisu esimerkiksi jonkun viranomaisen toimesta. Direktiivin toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön Esityksen tavoitteena on parantaa unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa siten, että jäsenvaltioissa...

Lausunnot

EU:n datastrategia etenee

...2021 ehdotettu tekoälysäädös luo riskiperusteisen lainsäädäntökehikon tekoälylle ja kieltää joidenkin tekoälyohjelmistojen käytön kokonaan. Euroopan parlamentin on tarkoitus keskustella muutosehdotuskompromisseista lähiaikoina. Lokakuun lopussa parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta IMCO sekä kansalaisvapauksien sekä...

Uutiset

FiComin lausunto kuluttajansuojalain muuttamisesta

...uusi kaksinkertainen lisäsääntely ratkaisisi. FiCom kannattaa viestintäpalveluiden jättämistä KSL:n vahvistusmenettelyn ulkopuolelle Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa kuluttajansuojalakia ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, joilla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...lainsäädäntöön Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan tarpeelliset säännökset edustajakannedirektiivin täytäntöönpanemiseksi laatimalla ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Direktiivin tavoitteena on parantaa unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa siten, että jäsenvaltioissa oikeutettu yksikkö (viranomainen tai rekisteröity yhdistys)...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

...edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt sekä sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta. Digitalisaatio on luonut mainostajille lukuisia kanavia ja tapoja löytää uusia asiakkaita ja ylläpitää hyviä asiakassuhteita. Verkkomainonnalla onkin...

Ajankohtaista

Uutiset

Digimarkkinan innostettava innovoimaan

...edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt, sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen. (Kuva: Mikko Mäntyniemi) Kysyimme Euroopan digipalvelusäädöksen esittelijänä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE) toimivan Henna Virkkusen...

Ajankohtaista

Uutiset

Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

...edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt sekä sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta. Laittoman sisällön valvonta ei kuulu palveluntarjoajalle Välittäjinä toimivien teleyritysten vastuuvapaus tiedon sisällöstä on niiden toiminnan perusta. Siksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

...sisämarkkinoilla  – Direktiivi 2011/83/EU kuluttajan oikeuksista – Edellä mainittuja muuttanut direktiivi (EU) 2019/2161 eräiden kuluttajansuojadirektiivien muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (ns. Omnibus-direktiivi) – Asetus kuluttajansuojaa koskevasta...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...toimiva sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) ei FiComin saamien tietojen mukaan ole ehdottamassa muutoksia välittäjän vastuuvapauteen. Kuitenkin uudet ehdotettavat artiklat 1a, 10a, 12a, 13a, 15a ja 15b tuovat alun perin ainoastaan...

Ajankohtaista

Uutiset

Korottomat ja kuluttomat luotot jätettävä sääntelyn ulkopuolelle

...tulisivat kuluttajaluottosääntelyn piiriin, vaikkei valitusta maksutavasta perittäisikään korkoa tai kuluja. FiCom ei pidä tarpeellisena ulottaa kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä kuluttomaan ja korottomaan maksuaikakauppaan, eikä myöskään lisäsääntelyä tarvita. Nykyisin hyvin toimiva...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...näkemyksensä digipalvelusäädöksestä. Parlamentin vastuuvaliokuntana toimiva sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) ei FiComin saamien tietojen mukaan ole ehdottamassa muutoksia välittäjän vastuuvapauteen. Kuitenkin uudet ehdotettavat artiklat 1a, 10a, 12a, 13a, 15a ja 15b...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Omnibus-direktiivistä

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoa sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamista koskevasta oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: Pääviestit Puhelinmyyntisääntelyn kiristämiselle ei ole...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digisopimus- ja tavarankauppadirektiivien täytäntöönpanosta

...kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Kuluttajansuojasääntelyssä tulee pyrkiä erityissääntelyn sijasta yleissääntelyyn. Uusien säädösten soveltamisala on valitettavasti jäämässä tulkinnanvaraiseksi. Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskevat sopimukset Kuluttajansuojalakiin lisättäväksi ehdotettu uusi...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston asetuksesta ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

...määrättyjä tietoja. Luonnoksessa pyritään minimisääntelyyn ja välttämään päällekkäistä sääntelyä kuluttajansuojalain kanssa. FiCom pitää luonnoksen ja siihen liittyvän muistion lähestymistapaa oikeana ja kannatettavana. FiComin käsityksen mukaan kuluttajan tiedonsaantioikeudet eivät ole olleet...

Ajankohtaista

Lausunnot

Teledirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön alkanut

...tunneta yrityksiä koskevaa kuluttajansuojan kaltaista suojaa. Pienyritysten oikeuksia ei tule ratkaista erityislainsäädännössä, vaan tarvittaessa yleisessä kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa tarkastelussa. Must carry Kaapelitelevisioverkon siirtovelvollisuudet (must carry) eivät ole enää välttämättömiä tai kohtuullisia....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...keskeisten elementtien kanssa. Muillakaan aloilla ei tunneta yrityksiä koskevaa kuluttajansuojan kaltaista suojaa. Tältä osin selvityksessä todettiin nimenomaisesti, että kysymystä jonkinlaisesta pienyritysten suojaamisesta ei tule ratkaista erityislainsäädännössä, vaan laajemmassa koko kuluttajansuojalainsäädäntöä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa asettamansa työryhmän mietinnöstä, joka koskee kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista. Yleiset huomiot esityksestä Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta annetun Euroopan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

...on yleinen kuluttajansuojalaki, joka sellaisenaan tarjoaa erittäin vahvan ja kattavan kuluttajaa suojaavan oikeusperustan, jota voidaan soveltaa myös sähköisen palvelun markkinoilla, siltä osin kuin se ei ole tiukempaa kuin mitä artikloissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

...tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja e-Evidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden ja palveluiden sekä viestintäpalveluiden osalta. Sääntely ei saa muodostaa estettä tekoälyä ja algoritmeja hyödyntävälle digitaloudelle, vaan sen...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n telepaketti – puku tilattiin, tuliko takki vai liivit?

...on muutamien kymppien suuruinen maksu kuukaudessa, vertailukohtana vaikkapa asunnon hankinta. Kannustavampi sääntely tavoitteena Komissio lähti ehdotuksessaan muuttamaan sääntely-ympäristöä kannustavammaksi ja harmonisoimaan erityisesti kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä sekä taajuushallintoa. Lopputulos ei valitettavasti...

Ajankohtaista

Blogi