Julkishallinto luo edellytyksiä – yksityiset yritykset luovat ja tuottavat palvelut

...merkittäviä hyvinvointitappioita yhteiskunnalle. Julkisen sektorin ei siis tule ryhtyä markkinahäiriöitä aiheuttavaksi toimijaksi alueilla, joilla on olemassa tervettä kaupallista toimintaa. Esimerkiksi valtionyhtiön toiminta kilpaillussa tele-, laajakaista-, ohjelmisto- ja kyberturvallisuusmarkkinassa ei ole...

Blogi

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...keskinäisriippuvuudet. Jos aiemmin on keskitytty suojaustoimiin, nyt fokus on jatkuvuudenhallinnassa. Kyberkestävyyssäädös CRA Cyber Resilience Act Aloitteen tarkoitus on luoda yhteiseurooppalaiset kyberturvallisuusvaatimukset sisämarkkinalla myytäville verkkoon kytkettäville digitaalisille laitteille ja palveluille koko...

Uutiset

Päijät-Hämeen seitsemän kuntaa vauhdittavat valokuituverkkojen rakentamista

...kuntien tilannetta kuntayhteistyöpäällikkö Tarja Parviainen Päijät-Hämeen maakuntaliitosta. Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Noin 15...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...omalta osaltaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kansallisen turvallisuuden ja maanpuolustuksen uhkiin varautumisessa. Teleyritykset ovat jatkuvasti lisänneet toimia ja panostaneet entistä enemmän viestintäverkkojen ja -palveluiden kyberturvallisuuteen, joten niiden kyvykkyys tunnistaa kyberturvallisuusuhkia lisääntyy...

Lausunnot

Arjen digiturvallisuus

...tietoturvayritys tarkastaa täyttääkö tuote Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat vaatimukset Tietoturvamerkin saamiseksi. Lopullisen päätöksen Tietoturvamerkin myöntämisestä tekee Traficomin Kyberturvallisuuskeskus. Tarkemmin Tietoturvamerkin vaatimuksista sekä listan merkin saaneista tuotteista voit lukea Tietoturvamerkin verkkosivuilta. Lähde: Tietoturvamerkki.fi...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...olevan mahdollisen aukon tilanteissa, joissa kyse ei ole ilmoitusvelvollisuuden kynnyksen ylittävästä merkittävästä tietoturvaloukkaustilanteesta ja viestinnän välittäjä haluaisi tehdä ilmoituksen Kyberturvallisuuskeskukselle. Näissä ei-merkittävissä tilanteissa viestinnän välittäjä voi tarvita Kyberturvallisuuskeskuksen tukea havaitsemansa...

Lausunnot

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 83/2022 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös). FiCom...

Lausunnot

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...Toimivaltaiseksi viranomaiseksi erityistoimenpiteiden valvontaan ehdotetaan Liikenne ja viestintävirasto Traficomia. Traficom valvoo muun muassa lakia sähköisistä viestintäpalveluista (917/2014) ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo muun muassa viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta. FiCom yhtyy esityksen...

Lausunnot

Digialan tuki Ukrainalle jatkuu

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan lähes yhdeksän kuukautta sitten. Julma sota jatkuu, ja Ukraina tarvitsee edelleen apuamme. Suomalaiset mobiilioperaattorit ovat tukeneet ukrainalaisia pakolaisia lahjoittamalla heidän käyttöönsä eri avustustahojen kautta useita tuhansia pre...

Uutiset

FiComin lausunto maalittamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta. Arviomuistiossa ehdotetut muutokset vaikuttavat myös teleyrityksiin. Lausuntopyynnön mukaan myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntoja, joten FiCom esittää lausunnossaan...

Lausunnot

Kolme mannerta yhdistävää transarktista merikaapelia varten perustettiin kehitysyhtiö

...mahdollistaa ympäristön tieteellisen tutkimuksen reitin varrella ja rakentaa tiiviimpiä suhteita toisiinsa yhteydessä oleville alueille ja yhteisöille.”   Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on...

Jäsenistön tiedotteet

Viranomaisverkkojen iskunkestävyys vaatii varautumista

Varautuminen on ollut viranomaisverkkojen ylläpitäjille arkipäivää aina, mutta kiristynyt turvallisuustilanne sekä sähkön ja energian riittävyys haastavat myös Erillisverkkoja. Asiakkaamme, kuten pelastajat, rajavartijat ja ensihoitajat, tarvitsevat ja oikeutetusti odottavat, että heille...

Blogi

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...aikana. Direktiivin selän taakse ei ole perusteita mennä. Kriittistä infraa ja kansallista turvallisuutta on voitava suojella – ja merikaapeleiden turvaamiseksi se on tehtävä ihan itse.   Lue lisää: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/suomen-tietoliikenneyhteydet-suojattu-monin-tavoin https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/merikaapelit-ovat-internetin-selkaranka...

Uutiset

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...on vahvaksi muodostunut luottamus Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntevaan toimintaan, ja yhteistyö Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa on tiivistä ja jatkuvaa. On hienoa, että valtion talousarvioissa vuodelle 2023 osoitettiin Kyberturvallisuuskeskukselle lisärahoitusta. Kybervarautumisen ytimenä tulee jatkossakin...

Uutiset

Haittaohjelmahavainnot vähentyneet alkuvuonna, tietoturvahäiriöt lisääntyneet

...Liikenne- ja viestintävirasto Huijaukset ja tietojenkalastelu tyypillisimmät tietoturvaloukkaukset Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntijat antavat ensiapua ja neuvovat tietoturvaloukkausten uhreja. Vuonna 2019 Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat käsittelivät noin 4500 tapausta, vuonna 2020 luku oli jo...

Uutiset

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...laitteissa ja ohjelmistoissa on aiempaa vähemmän haavoittuvuuksia ja että valmistajat ottavat turvallisuusnäkökohdat vakavasti tuotteen koko elinkaaren ajan. Myös tällä tavalla halutaan suojella kuluttajia, muita käyttäjiä ja markkinaa kyberturvallisuusloukkauksilta. Sääntelyn soveltamisala...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta

...mahdollisuudesta antaa lausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Muutamia huomioita FiComin edustaman toimialan kannalta: 3.3. Digitalisaatio ja kyberturvallisuus Käytännössä kaikki merkittävät yhteiskunnan toiminnot pyörivät tietoliikenneverkkojen avulla. Kriisitilanteissa viranomaisverkkojen ja keskeisten yritysten verkkojen...

Lausunnot

Tietoturvauhkat ja -häiriöt

...tietoturvaloukkauksia. Teleyritysten ilmoittamat henkilötietojen tietoturvaloukkaukset Lähde: Teleyritysten havainnot tietoturvaloukkauksista ja -uhkista, Liikenne- ja viestintävirasto Kyberturvallisuuskeskuksen käsittelemät tietoturvaloukkaukset Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntijat antavat ensiapua ja neuvovat tietoturvaloukkausten uhreja. Vuonna 2019 Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat...

Kyberturvallisuus

Elisa opastaa lapsia toimimaan turvallisesti netissä ‒ kysytty digiturvakoulu saapui Seinäjoelle

...digiturvakoulu on Elisan startti lokakuussa vietettävään Euroopan kyberturvallisuuskuukauteen. Elisa on edistänyt Suomen lasten digiosaamista vuodesta 2014 lähtien järjestämillään digikouluilla, joissa opetussisällön pääpaino on ollut koodauksen perusteissa. Tänä vuonna Elisa on...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...6G-verkot on otettu käyttöön verkkoturvallisesti. Lisäksi avaintulokseksi on kirjattu, että kyberturvallisuus on otettu huomioon kriittisten toimijoiden riskienhallinnassa ja varautumissuunnitelmissa ja prosesseja auditoidaan säännöllisesti. Mainitut avaintulokset ovat päällekkäisiä, koska kyberturvallisuuden huomioon...

Lausunnot