Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...28.11.2022 ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 27.12.2022. Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 17.10.2024 mennessä. Asetus lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon e-Evidence Asetus (sähköistä todistusaineistoa...

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...muassa asetus (2021/784) verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, asetus sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (ns. e-Evidence) ja tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Budapestin sopimus)...

Lausunnot

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...Asetuksessa tulee ottaa huomioon tekniset erot erilaisten palveluntarjoajien välillä. Sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä annettavan asetuksen (e-Evidence-asetus) 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti jotkut toimijat ovat vain osa...

Lausunnot

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...kaudella kurottiin kasaan digipalvelusäädös DSA, verkko- ja tietoturvadirektiivi NIS2 sekä e-Evidence, asetus lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon. Näiden osalta trilogit eli poliittinen päätös saatiin aikaiseksi, vaikka lopullinen vahvistaminen jääkin...

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...aikana; painetta niidenkin edistämiseen toki varmasti kohdistetaan. Sen sijaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisen pääsyä rajat ylittävään sähköiseen todistusaineistoon sääntelevän e-Evidence-asetuksen neuvottelut Ranska toivoo saavansa päätökseen. Syytä olisikin − onhan asiaa vatvottu jo...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...2021 tai tammikuussa 2022, minkä jälkeen kanta on vielä vahvistettava parlamentin täysistunnossa. e-Evidence-asetuksen neuvottelut seisovat Komission ehdotus lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaksi ns. e-Evidence-asetukseksi sisälsi paljon huolenaiheita esimerkiksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Parlamentti ehdottaa kaivattuja parannuksia e-Evidenceen

Asetusehdotus, joka koskee lainvalvontaviranomaisen pääsyä rajat ylittävään sähköiseen todistusaineistoon, on vihdoin edennyt ns. trilogineuvotteluihin. Euroopan komissio teki ehdotuksen jo keväällä 2018, ja parlamentti hyväksyi oman kantansa viime vuoden lopulla. Suomi...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston täydentävään jatkokirjelmään komission e-Evidence-ehdotuksista

...ja Yhdysvaltojen välillä käynnissä olevat neuvottelut, jotka tähtäävät sopimukseen oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa ja rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon. Neuvotteluissa ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että molempien lainkäyttöalueiden viranomaiset noudattavat toisen yksityisyyden...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

...hetkellä näyttää siltä, että ainakaan ehdotettu asetuksen 9 artikla ei ole yhteensopiva paraikaa trilogineuvotteluissa olevan, sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä annettavan ns. e-Evidence asetusehdotuksen kanssa. Näin ollen,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Epäselvää ja tulkinnanvaraista ePrivacy-ehdotusta ei pidä edistää

...sähköisen viestinnän säännöstöä (EECC), sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevia  eurooppalaisia esittämis- ja säilyttämismääräyksiä (eEvidence) sekä ehdotettua asetusta terroristisen sisällön levittämisen ehkäisemiseksi internetissä. Ristiriitaista ja liiallista sääntelyä ePrivacy-asetuksen tarkoitus on täydentää GDPR-asetusta, joten...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto neuvottelumandaatista Budapestin sopimusta sekä EU:n ja Yhdysvaltojen sopimusneuvotteluita varten

Eduskunnan laki- sekä liikenne- ja viestintävaliokunta ovat pyytäneet FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä neuvottelumandaattiehdotuksista Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto: Valtioneuvoston täydentävä jatkokirjelmä komission e-Evidence-direktiiviehdotuksesta

...e-Evidence-asetusta tai aiheuta kyseisessä asetusehdotuksessa tarkoitettuja suoran yhteistyön velvoitteita. FiComin näkemyksen mukaan todistusaineiston saatavuus tulee lähtökohtaisesti varmistaa kehittämällä jo olemassa olevia jäsenvaltioiden välisiä prosesseja, jolloin palveluntarjoajat asioisivat ainoastaan kansallisen viranomaisen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...asetettujen vaatimusten ristiriidat muusta sääntelystä tulevien velvoitteiden kanssa on selvitettävä oikeusvarmuuden takaamiseksi. Asetuksessa tulisi varmistaa myös palveluntarjoajan oikeus korvaukseen sille aiheutuneista kustannuksista sekä riittävät oikeussuojakeinot muihin velvoitteisiin nähden. Lähtökohtaisesti todistusaineiston...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sekä lakivaliokunta ovat pyytäneet FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon). FiCom kiittää mahdollisuudesta...

Ajankohtaista

Lausunnot