Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...pisteitä, kuten pilvipalvelut, verkkomaksut ja älykkäät laitteet. Kaikkien toimijoiden on oltava tietoisia näistä riskeistä ja toteutettava asianmukaisia turvatoimia. Monet toimialat ovat saaneet lisää sääntelyä kyberturvallisuuden osalta. Esimerkiksi tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa...

Blogi

Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...kohdistuu jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta ja kohdistettujen kyberhyökkäysten määrä on kasvanut. Tämä näkyy organisaatioissa erityisesti tietojenkalasteluna, huijauksina ja tilimurtoina. Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen mm. tietosuojakäytänteisiin on erityisen tärkeää kyberuhkien torjumiseksi. Ilmaisia...

Uutiset

Kyberpolitiikan merkitys aivan uudella tasolla

...etuja sekä palvelun ylläpitäjälle että käyttäjälle. Hallinnollisen taakan keventäminen Tietosuoja- kyberturvaloukkauksiin reagoimista pitää nopeuttaa ja ottaa käyttöön yhden luukun periaate, jotta ilmoituksen voi tehdä usealle viranomaiselle yhdellä kertaa. Samalla vähennetään...

Uutiset

FiComin kommentti ns. gigabitti-infrastruktuurisäädöksen U-kirjeluonnoksesta

...yhteisrakentamisen edistämisen näkökulmasta kannatettavana, että toimija voisi hakea keskitetysti samasta sähköisestä palvelusta kaikkia tarvittavia lupia rakennusteknisiä töitä varten. Valtioneuvosto pitää tarpeellisena huomioida asetusehdotuksen lupamenettelyiden harmonisoinnissa Suomen perustuslaissa turvattu kunnallinen itsehallinto.”...

Lausunnot

Tekoäly – tukiäly arkipäivän apulaisena

...tuonut mukanaan monia hyötyjä, on samalla herännyt keskustelua tekoälyn tuomista uhkakuvista. Esimerkiksi EU:n tekoälyasetus pyrkii ohjaamaan, miten tekoälyä tulisi säännellä. AlliedStartUp-organisaatio toi hiljattain tutkimuksessaan esille tekoälysääntelyn potentiaalisen vaikutuksen eurooppalaisiin toimijoihin:...

Blogi

Viranomaisten avustamisesta tehtävä kokonaisarviointi

...velvoitteita on tullut ja tulee lisää myös EU-lainsäädännöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi asetus verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, komission asetusehdotus lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta sekä tuleva ns. e-Evidence-paketti ja...

Uutiset

Eurooppalaiset internet-alan järjestöt haluavat muutoksia CSAM-asetukseen

Eurooppalaiset toimialajärjestöt ACT, CCIA Europe, CISPE Cloud, Dot Europe, eco, EuroISPA, FiCom, ISPA Austria ja ITI ovat julkaisseet yhteisen lausunnon, jossa ne pyytävät Euroopan komissiota muuttamaan joitakin keskeisiä kohtia asetusehdotuksesta...

Uutiset

Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

...tulossa merkittävästi lisää muun muassa kyberturvallisuuteen, esteettömyyteen, tekijänoikeuteen, kuluttajansuojaan, tietosuojaan ja verkkoneutraliteettiin. Myös erilaiset monitorointi-, esto- ja poistovelvoitteet ovat lisänneet teleyritysten velvoitteita. EECC on oman aikansa tuote Sähköisen viestinnän direktiivi...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...toimintoja, joissa perustellusti, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden tai huomattavan korkeiden tietoturvavaatimusten takia, ei kannata käyttää pilvipalveluita. Vihreät Julkishallinnon pilvipalveluiden käytön kohdalla on huomioita tietosuoja ja tietoturva, tiedon omistajuus ja pilvipalveluiden tuottajien...

Uutiset

FiComin lausunto valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksista

...nimenomaan ratkaisujen ”tuottamisesta”, ohjetta tulee selkeyttää, jotta vältetään tahattomasti rajoittavat tulkinnat, jotka voivat syödä pohjan ohjeiden tavoitteilta. Suomessa tulee noudattaa esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteita, mutta ehdotettujen pilvipalvelulinjausten ei tule...

Lausunnot

Yhteistyö on kyberturvan ydin

...perustaneet Cyber Citizen -hankkeen, jossa luodaan yhteisen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja -portaali. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta kriittisillä toimialoilla on linjattu useita tietoturvaa ja tietosuojaa parantavia toimenpiteitä, ja työ...

Uutiset

Puolueiden digitavoitteet – kohti kevään eduskuntavaaleja

...yksityisyyden suojan ja tietosuojan tasosta sekä EU-tasolla että kansallisessa lainsäädännössä, torjutaan tietosuojaa ja salausteknologioita heikentävät ratkaisut, estetään yleisluontoinen ja kohdentamaton massavalvonta sekä yritys- että viranomaistoiminnassa (biometrinen valvonta mukaan lukien) sekä...

Uutiset jäsenille

EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

...palvelujen koordinaattoriviranomaisen tehtävät ovat alustavasti tulossa Traficomin Datatalous-vaikuttavuusverkostolle, jota tietosuojavaltuutetun toimisto ja kuluttaja-asiamies osaltaan tukisivat. DSA tulee sovellettavaksi pääosin helmikuussa 2024 ja luonnoksen hallituksen esitykseksi on tarkoitus tulla lausuttavaksi kesäkuussa...

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli se on vastaanottanut henkilötietoja silloin, kun tiedot on saatu muualta kuin henkilöltä itseltään. Ulkomaille tehdyistä luovutuksista...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...tarpeellista ja välttämätöntä rikoksen estämiseksi, mutta olisi perusteltua odottaa EU-asetusta ja sen mahdollistamia uusia rikostenselvittämiskeinoja. 25 § – Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi pykälän 2 momentista rajoitus...

Lausunnot

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...pilvipalvelut) ja henkilöiden välisen viestintäpalvelujen (esimerkiksi WhatsApp, Signal ja TikTok) tarjoajat velvoitettaisiin tunnistamaan ja poistamaan alaikäisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävä aineisto. Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu ovat kantaneet huolta lainsäädäntöehdotuksesta. Kyse on...

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...muassa asetus (2021/784) verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, asetus sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (ns. e-Evidence) ja tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Budapestin sopimus)...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...tehdyistä luovutuksista tietoja vastaanottava viranomainen tekee ilmoituksen 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämä määräaika on linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli...

Lausunnot

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

...koskevien kriteerien ja arviointiprosessin tulee olla läpinäkyviä ja ennustettavia ja perustua mm. kansainvälisiin standardeihin, jotta asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU-alueella. Vaatimustenmukaisuusarvioinnit eivät saa muodostaa pullonkaulaa ja aiheuttaa viiveitä uuden teknologian...

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...Tästä syystä FiCom pitää erittäin tärkeänä, että asetusluonnoksen 2 §:n 10 kohdassa kriittiseksi sähkönkäyttöpaikaksi katsotaan viestintäverkot. Tältä osin kohta edellyttää jatkovalmistelussa tarkennusta, koska asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta ei tarkemmin ilmene,...

Lausunnot