FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...tarpeellista ja välttämätöntä rikoksen estämiseksi, mutta olisi perusteltua odottaa EU-asetusta ja sen mahdollistamia uusia rikostenselvittämiskeinoja. 25 § – Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi pykälän 2 momentista rajoitus...

Lausunnot

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...pilvipalvelut) ja henkilöiden välisen viestintäpalvelujen (esimerkiksi WhatsApp, Signal ja TikTok) tarjoajat velvoitettaisiin tunnistamaan ja poistamaan alaikäisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävä aineisto. Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu ovat kantaneet huolta lainsäädäntöehdotuksesta. Kyse on...

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...muassa asetus (2021/784) verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, asetus sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (ns. e-Evidence) ja tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Budapestin sopimus)...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...tehdyistä luovutuksista tietoja vastaanottava viranomainen tekee ilmoituksen 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämä määräaika on linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli...

Lausunnot

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

...koskevien kriteerien ja arviointiprosessin tulee olla läpinäkyviä ja ennustettavia ja perustua mm. kansainvälisiin standardeihin, jotta asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU-alueella. Vaatimustenmukaisuusarvioinnit eivät saa muodostaa pullonkaulaa ja aiheuttaa viiveitä uuden teknologian...

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...Tästä syystä FiCom pitää erittäin tärkeänä, että asetusluonnoksen 2 §:n 10 kohdassa kriittiseksi sähkönkäyttöpaikaksi katsotaan viestintäverkot. Tältä osin kohta edellyttää jatkovalmistelussa tarkennusta, koska asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta ei tarkemmin ilmene,...

Lausunnot

FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...yksiköksi nimetty, kuluttajien yhteisiä etuja edistävä yhdistys. Viranomaisista kanneoikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, Energiavirastolla, Finanssivalvonnalla, Liikenne- ja viestintävirastolla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla, tietosuojavaltuutetulla...

Lausunnot

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemien poistamismääräysten arviointiin kiinnittää erityshuomiota. Asetus jättää monin paikoin avoimiksi kysymyksiä, joihin vastaukset on haettava viranomaistulkinnan kautta. Tehtävien vaatimasta asiantuntemuksesta on huolehdittava....

Lausunnot

FiComin lausunto tekoälyasetuksesta

...ihmisen ennakoitavissa. Järjestelmät, jotka tuottavat tuloksia läpinäkyvällä ja täysin ihmisen ennakoitavissa olevalla tavalla, tulisi sulkea pois tekoälyjärjestelmän määritelmän piiristä, koska niissä ei esiinny riskejä (esim. arvaamattomuus), joihin asetusehdotuksella on tarkoitus...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta. Arviomuistiossa ehdotetut muutokset vaikuttavat myös teleyrityksiin. Lausuntopyynnön mukaan myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntoja, joten FiCom esittää lausunnossaan...

Lausunnot

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...oltava läpinäkyviä ja ennustettavia ja perustua kansainvälisiin standardeihin, jotta asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU-alueella. Vaatimustenmukaisuusarviointi ei saa hidastaa uuden teknologian käyttöönottoa ja heikentää EU-alueen kilpailukykyä. Esimerkiksi kansallisesti tärkeiden 5G- ja...

Uutiset

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu antoivat elokuussa yhteisen lausuntonsa komission lainsäädäntöehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Niiden mielestä kyse on vakavista rikoksista, mutta ehdotus voisi nykyisessä muodossaan aiheuttaa enemmän...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

...ovat jo hyväksytty ja tulossa voimaan lähivuosina digitaalisten palveluiden lainsäädäntöpaketti, digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA) ja digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA). Kolmas vuonna 2020 ehdotettu asetus, datahallintosäädös (Data Governance Act,...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...tiedonhankinta voi olla monissa tilanteissa tarpeellista ja välttämätöntä rikoksen estämiseksi, mutta olisi perusteltua odottaa EU-asetusta ja sen mahdollistamia uusia rikostenselvittämiskeinoja. 25 § – Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen Työryhmämietinnössä ehdotetaan...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamiseksi (luonnos). FiComin pääviestit: Ehdotetut...

Lausunnot

ICE-kontakti voi nopeuttaa yhteyden saamista lähiomaisiisi hätätilanteessa – näin asetat sen puhelimeesi niin, että siitä on hyötyä

...hieman pidempi: Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Hätäviesti > Yhteystiedot hätätilanteessa > Lisää yhteystieto. Hätäviesti-valikossa muistutetaan, että hätäpuhelun voi soittaa painamalla virtapainiketta nopeasti viisi kertaa. Samalla toiminnolla käyttäjällä on...

Jäsenistön tiedotteet

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...puheenjohtajakaudelle asettamiaan tavoitteita kevään aikana. Oikeastaan vain sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ePrivacy on ainoa, joka on vähintäänkin yhtä jumissa nyt kuin se oli puheenjohtajakauden alkaessakin. Asetusta on nyt yritetty viedä maaliin...

Uutiset

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

...mutta ne tulee olla palveluntarjoajien tiedossa ennen kuin asetusta ja lakia aletaan soveltaa. Tulevien arviointipyyntöjen määrä on arvioitu liian alhaiseksi. On tärkeää, että rikemaksun suuruus perustuu ehdotettavassa laissakin kokonaisarviointiin, ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...tulee olla luoda puitteet yhteiselle, yhteentoimivalle ja ihmiskeskeiselle eurooppalaisen identiteetin toimintamallille. Sen sijaan, että kehitetään omaa kansallista identiteettilompakkosovellusta, on Suomessa odotettava komission ehdottoman ns. EUid-asetusehdotuksen myötä tulevaa yhteiseurooppalaista standardia. Komission...

Ajankohtaista

Lausunnot