Digitan Data Center -liiketoiminta eriytetään omaksi yhtiökseen

...Syrjänen. Digita Data Centers Oy:n konesalitarjoama lyhyesti: Konesalikapasiteetti räätälöidään asiakastarpeen mukaan korkean saavutettavuustason, fyysisen turvallisuuden ja ekologisen tehokkuuden vaatimukset täyttäen. Erinomaiset tietoliikenneyhteydet omaavat konesalit sijaitsevat keskeisimmässä tietoliikenteen solmukohdassa, jossa on...

Jäsenistön tiedotteet

Valmet vauhdittaa tuotannon digitalisaatiota Telian privaattiverkon avulla

...kapasiteettia voidaan jakaa SD-WAN-verkottamisratkaisun avulla. “Odotamme privaattiverkon parantavan Valmetin kykyä kehittää tehdastason toimintoja niin, että pystymme vastaamaan yhä kasvaviin liiketoimintavaatimuksiin paremmin. Ratkaisun joustavuus, nopeus, saavutettavuus ja tietoturva merkitsevät meille paljon”,...

Jäsenistön tiedotteet

Tekoäly – tukiäly arkipäivän apulaisena

...Jotta voidaan toteuttaa vastuullista tekoälyä operatiivisessa toiminnassa alusta lähtien, tarvitaan tueksi hallintoa, prosesseja sekä erinäisiä työkaluja. Ihmiskeskeinen toimintatapa tekee tekoälystä organisaatioissa työntekijöille turvallisen tukiälyn, copilotin. Vaikka generatiivisen tekoälyn saavutettavuus on...

Blogi

Esteettömyyssääntely laajenee merkittävästi

Hallitus antoi keväällä esityksen eräiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista. Sääntelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa sisämarkkinoiden esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksia ja siten parantaa sisämarkkinoiden toimintaa sekä edistää kuluttajien mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja...

Uutiset

FiComin lausunto esteettömyyssääntelyn täytäntöönpanemiseksi

...direktiivin mukaisesti on kannatettavaa Sääntelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa sisämarkkinoiden esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksia ja siten parantaa esteettömien tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa. Tällä perusteella FiCom kannattaa soveltamisalan määrittelemistä direktiivin mukaiseksi, eikä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...olemassa pakottava velvoite taata palvelun saavutettavuus.  Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain eli ns. saatavuuslain (306/2019) 7 §:n mukaan ”[p]alveluntarjoajan on varmistettava digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto esteettömyyssääntelyn HE-luonnoksesta

...saavutettavuusvaatimuksia ja siten parantaa esteettömien tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa. Tällä perusteella FiCom kannattaa soveltamisalan määrittelemistä direktiivin mukaiseksi, eikä soveltamisalan laajentaminen ole tarkoituksenmukaista ja perusteltua. Kustannusvaikutuksista Sähköisten viestintäpalveluiden osalta kertaluonteisiksi...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto saavutettavuusdirektiivin uudelleenarvioinnista

...ja esteettömyyttä erittäin tärkeinä myös digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumisessa. FiCom on vahvasti samaa mieltä Suomen kannasta, jonka mukaan saavutettavuus- ja esteettömyyssääntelyn tulee olla perusteltua ja muodostaa selkeä, harmoninen kokonaisuus. Saavutettavuus- ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

 FiComin keskeiset viestit Hankkeen ja hallitusohjelman tavoitteet ovat ratkaistavissa helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa. Tunnistuspalveluiden saatavuus tai saavutettavuus eivät ole peruste valtion välineelle. Rajat ylittävä tunnistaminen on ratkaistavissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

...yhä enemmän tilausmaksuihin pohjaaviin ansaintamalleihin. Digitaalisten valmiuksien turvaaminen – verkot, yhteydet, turvallisuus, teknologiat Toimenpide-ehdotuksen tavoitteena on turvata nopeiden ja kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien toimintavarmuus, turvallisuus ja saavutettavuus paikka- ja aikariippumattomaan arkeen, etäasiointiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kun maailma meni verkkoon

...vaikeat sähköiset palvelut sen sijaan ovat. Kaikki julkiset palvelut on saatava digitalisoitua mahdollisimman pian. Koronakriisi pakottaa keskittymään oleelliseen. Valtion osalta se on palveluiden laatu, saavutettavuus ja laajuus, ei tunnistautuminen palveluihin....

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

...täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi. Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset täyttävät direktiivin 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset. Direktiivin soveltamisalasta on rajattu pois...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilivarmenteella yli 80 000 uutta käyttäjää

...Lisäksi asiointi- ja tunnistuspalveluiden tulee täyttää digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimukset myös erityisryhmien osalta. Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi viime vuoden lopulla selvityksen tilannekuvan muodostamiseksi vahvan sähköisen tunnistautumisen käytettävyydestä ja saavutettavuudesta erityisryhmille. Tutkimuksessa...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom lausunto luonnoksesta lakiehdotukseksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

...vähän tarpeettomia kustannuksia tai ylimääräistä vaivaa. Esitysluonnoksessa esitetään esteettömyyssääntelyn ulottamista saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia laajemmalle, yksityisiin tunnistuspalveluntarjoajiin. Ehdotus ei ole Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen velvoittavaa EU-sääntelyä laajemman soveltamisalansa osalta. Esitysluonnoksen valmistelussa ei...

Ajankohtaista

Lausunnot