FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...ettei uusien kaapeleiden sijaintitietoa enää jatkossa tarjota yhtä avoimesti. Toinen esimerkki on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimeksiannosta parhaillaan valmisteltavana oleva Sijaintitietopalvelu on tietojärjestelmä, joka kerää kaikkien verkkoinfran omistajien datan sähköisessä...

Lausunnot

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...3 §:ssä tarkoitetut suhteellisuus- ja vähimmän haitan periaatteet. 5 ja 9 § – Telekuuntelusta ja muusta vastaavasta tietojen hankkimisesta sekä televalvonnasta ja sijaintitietojen hankkimisesta päättäminen Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että telekuuntelu-...

Lausunnot

Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2022

...FiComin verkkosivuilla olivat Elina Ussan merikaapeleiden sijaintitietojen turvaamista käsittelevä juttu sekä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran digitalisaation optimaalista hyödyntämistä julkisissa palveluissa peräänkuuluttanut artikkeli. Blogeista eniten lukukertoja saivat pilvipalveluiden käyttöön julkishallinnossa, osaajapulaan...

Uutiset

FiComin lausunto maalittamisesta

...kuin se on pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n 2 momenttiin ja poliisilain 5 luvun 8 §:n 2 momenttiin liittyvissä tilanteissa. Sijaintitietojen ja tukiasematietojen hankkiminen Pakkokeinolain 10 luvun 8 §:n mukaan...

Lausunnot

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...Maito on jo maassa nykyisten kaapeleiden sijaintien osalta; jos jokin ilkeämielinen taho on tiedoista kiinnostunut, se on varmasti ne jo itselleen tallentanut. Olisi kuitenkin järkevää, ettei uusien kaapeleiden sijaintitietoa enää...

Uutiset

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...ja sen nojalla annetun lain perusteella Suomessa on saatavilla vesistöissä olevien kaapelien tarkat sijaintiedot kaikille avoimesta viranomaisen ylläpitämästä verkkopalvelusta. Tämä ei todellakaan lisää kyberturvallisuutta. Päinvastoin – kaapeleiden sijaintitietojen täydellinen ja...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...tavoitteena on alentaa nopeiden viestintäverkkojen rakentamiskustannuksia, ei nostaa niitä. Toisin kuin esityksen perusteluissa todetaan, Sijaintitietopalvelu ei alenna teleyritysten kustannuksia, vaan ne nousevat. Sijaintitietopalvelun kustannukset tulee korvata valtion varoista, koska siitä...

Lausunnot

FiComin lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2023

...tietoyhteiskuntamaksua korotetaan ensi vuonna. Korotus johtuu Liikenne- ja viestintävirastolle sijaintitietopalvelusta aiheutuvista vuosittaisista toiminta- ja ylläpitokustannuksista. Traficomin telealaa koskeva toiminta rahoitetaan tietoyhteiskuntamaksulla, jota kerätään vuonna 2023 4,4 miljoonaa euroa. Rahoitukseen osallistuu...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...sääntelyä uudistettaessa. Nyt ehdotettu muutos on merkittävä laajennus suhteessa aikaisempaan lainsäädäntöön, sillä voimassa olevassa lainsäädännössä on täsmällisesti säännelty, mistä lähteestä sijaintitietoja voidaan teleoperaattoreilta (tukiasematiedot) hankkia, kun taas ehdotetussa muutoksessa lähteet...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PRS-palvelu ja tietoyhteiskuntamaksun korottaminen)

...käyttäjille.   5. Tietoyhteiskuntamaksua koskevat huomiot   Sijaintietopalvelun tarkoitus ja tavoite ovat kannatettavia. Sijaintitietopapalvelun käyttöönoton myötä Liikenne- ja viestintävirasto ylläpitää ja hallinnoi kahta erillistä verkko- ja sijaintitietopalvelua, mitä ei voi...

Lausunnot

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

...Kaikille avoimesta viranomaisen verkkopalvelusta saatavilla olevat merikaapelien tarkat sijaintiedot eivät myöskään lisää kyberturvallisuutta. Päinvastoin – merikaapeleiden sijaintitietojen täydellinen ja kontrolloimaton avoimuus on todella huolestuttavaa, vaikka avoimuusedellytys perustuisikin direktiiviin. Olisi paikallaan...

Ajankohtaista

Uutiset

Yritysten varautuminen on kybersuojauksemme perusta

...Hajautettu datan säilyttäminen on tunnistettu keskeiseksi toimeksi kyberturvassa. Käsittämätöntä kyllä, samaan aikaan valtio kuitenkin kehittää Sijaintitietopalvelua, jossa yhteen tietopooliin kerätään kaikki tietoliikenne-, sähkö- ja vesi-infran sijaintitiedot. Nyt on pohdittava, mikä...

Ajankohtaista

Uutiset

Kaikki kaapelitiedot samasta paikasta

Yhteen paikkaan keskitetty Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot eri verkkojen fyysisestä infrastruktuurista. Se kertoo myös kaapeleiden, putkien ja muiden aktiivisten verkon osien sijainnin. Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on parantaa ja helpottaa olemassa...

Ajankohtaista

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

...lisää kyberturvallisuutta. Parhaillaan ollaan rakentamassa viranomaisen ylläpitämää keskitettyä verkkojen sijaintitietopalvelua. Sen kyberturvaan panostetaan, ja palvelussa olevien tietojen saatavuuteen kiinnitetään tarkasti huomiota. Merikaapeleiden sijaintitietojen täydellinen ja kontrolloimaton avoimuus sen sijaan on...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...sijaintitietojen hankkimisesta päättäminen Työryhmämietinnössä ehdotetaan, että telekuuntelu- tai televalvontalupaa ei enää jatkossa haettaisi ja määrättäisi teleosoite- tai telepäätelaitekohtaisesti, vaan arvioitavana olisi, voidaanko telepakkokeinoja kohdistaa mihin tahansa tietyn epäillyn käytössä olevaan...

Ajankohtaista

Lausunnot

IoT:n käyttö jatkaa kasvuaan suomalaisissa yrityksissä – Staran kalustorekisteri pitää puistonpenkitkin kartalla

...hyötyjä. Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitos Staralla on ensi käden kokemus siitä, miten IoT sujuvoittaa arkea massiivisen kalustomäärän ylläpidossa. Staran kalustorekisteri kerää sovellukseen sijaintitietoa kaluston osiin sijoitetuista mittalaitteista. Rekisterin kartalta löytyvät niin...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin internetsivujen käyttöehdot

...jakotoimintoa AddThis, joka on Oraclen ylläpitämä palvelu. AddThis asettaa tietokoneeseen evästeitä. Evästeisiin lisätyt anonyymit tiedot kuten selaimen sijaintitieto, sosiaalinen media, vierailtujen sivujen määrä, vierailun kesto välitetään Oraclelle ja tallennetaan Oraclen...

Digitalisaation perusta on laadukkaassa digi-infrassa

...ja parantaa edelleen sekä luopua vireillä olevasta keskistetystä sijaintitietopalvelusta. Kunnat ja muut toimijat tulee velvoittaa toimittamaan järjestelmään omat rakennussuunnitelmansa. Lisäksi lainsäädännöllä tulee huolehtia siitä, että yhteisrakentaminen on rakentajia kannustavaa. Yhteisrakentamista...

Mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttö COVID-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi

...koronavirusepidemian leviämisen ennustamiseksi. Oikeuskansleri on 28.4.2020 tekemässään päätöksessä OKV/15/50/2020 todennut, ettei täysin anonymisoitu sijaintitietojen käyttö maakuntatasolla loukkaa tietosuojaa tai muutenkaan vaaranna kenenkään oikeuksia. Kuten valtioneuvoston selvityksestä sekä komission 8.4.2020 yhteisestä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kaapelikelat kartalle – Reka Kaapeli ja Digita yhteistyöhön kehittämään digitaalisia paikannusratkaisuja

...on edullinen, kierrätyskelpoinen, helppo asentaa ja käytännössä huoltovapaa paristo on energiatehokas ja kestää useita vuosia. Kaapelikelojen sijaintitietoja hyödynnetään Reka Kaapelin lanseeraamassa Cabler.fi -palvelussa. Cabler on uusi avoin kaapeli- ja kelaekosysteemi,...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet