FiComin lausunto määräysluonnoksesta verkkojen laadusta, yleispalvelusta yms.

...sijaan. Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. SVPL:n yleispalvelua koskeva nimenomainen SVPL:n määräyksenantovaltuus koskee liittymän teknistä toteutustapaa tai teknisiä ominaisuuksia. SVPL:n 244 §:ssä ei...

Lausunnot

FiComin lausunto gigabitti-infrastruktuurisäädöstä koskevasta U-kirjelmästä

...esityksellä pyritään korjaamaan todennettuja puutteita. Valtioneuvoston kanta on liian varauksellinen – tulee vastata lain (SVPL) ja Digikompassin tavoitteisiin Sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja...

Lausunnot

FiComin lausunto tietoturvamääräyksen uudistuksesta

...SVPL 243.2 §:n ja hallintolain 6 §:n suhteellisuusperusteiden mukaisesti. BGP-reititysprotokollan vaatimuksilla ei havaita olevan turvallisuutta vahvistavaa vaikutusta tai muitakaan tietoturvahyötyjä. Vaatimuksilla voi sitä vastoin olla negatiivisia vaikutuksia tietoturvaan. SVPL:ssä Traficomille...

Lausunnot

FiComin lausunto 900 ja 1800 megahertsin verkkotoimilupien ns. 2G-toimilupaehdon välitarkastelusta

...otetaan huomioon uudempien matkaviestinverkkosukupolvien (4G ja 5G) väestöpeittoalueet ja muut tässä lausunnossa esitetyt perusteet, on toimilupaehtojen 2G-teknologiavelvoite katsottava tarpeettomaksi nyt tehtävässä välitarkastelussa. Tätä edellyttää myös SVPL:n 95 §:n tekniikkariippumattomuus. Toimilupaehto,...

Lausunnot

FiComin lausunto SVPL:n muutoksenhakusäännösten muutostarvetta koskevasta arviomuistioluonnoksesta

...mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: 1. Haluatteko täydentää tai korjata arviomuistion kuvausta SVPL:n muutoksenhakumenettelyjen nykytilasta? Huomionne voivat liittyä sovellettavaan lainsäädäntöön, kokemuksiinne tai tietoihinne SVPL:n muutoksenhakumenettelyistä tai esimerkiksi arviomuistiossa esitettyihin...

Lausunnot

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...yritysten varautumisen varassa. Yhteiskunta asettaa yhteiset raamit toiminnalle. Viestintäverkkojen turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Se on myös hyvin kattavaa: pelkästään sähköisen viestinnän palvelulaissa (SVPL) on kokonaiset omat lukunsa...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...viestinnän välittäjä harkitessaan luovutuksen käyttöoikeuttaan joutuu arvioimaan, onko kyse 272 §:n mukaisista tilanteista. Esityksen mukaan tietojen luovuttamisessa olisi kyse tilanteesta, jossa viestinnän välittäjällä olisi jo valmiiksi laissa säädetty käsittelyperuste SVPL...

Lausunnot

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...Traficom SVPL:n 92 §:n velvoittamana seuraa yleispalvelun hinnoittelua ja vertaa sitä viestintäpalvelujen yleiseen hintatasoon. Hintojen kohtuullisuutta loppukäyttäjälle tulee arvioida myös siitä näkökulmasta, onko kyseessä yritys vai kuluttaja, koska näille tarjottavien...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...sitä koskevan lainsäädännön muutostarpeet (s. 30). Viestinverkkojen osalta tämä ei ole tarpeellista, koska niiden osalta asiat jo toteutettu sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) 244 a §:ssä ja sen nojalla annetulla Liikenne-...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...mukaan tietojen luovuttamisessa olisi kyse tilanteesta, jossa viestinnän välittäjällä olisi jo valmiiksi laissa säädetty käsittelyperuste SVPL 272 §:n 1 momentin nojalla, eikä kyse olisi uudesta oikeudesta käsitellä välitystietoja ja tietoja...

Lausunnot

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...tiettyjä yhtäläisyyksiä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 185 §:n tiedon saannin estoa koskevaan määräykseen. SVPL 185 §:n säännöstä on 1.1.2021 voimaan tulleella muutoksella muutettu niin, että määräys voidaan syyttäjän tai...

Lausunnot

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

Viestintäverkkojen turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Se on myös hyvin kattavaa: pelkästään sähköisen viestinnän palvelulaissa (SVPL) on kokonaiset omat lukunsa – noin kaksikymmentä pykälää ja niiden alla useita...

Uutiset

FiComin lausunto SVPL:n muutoksenhakumenettelyn muutostarpeista

...toteaa seuraavaa: 1. Onko teillä kokemusta SVPL:n muutoksenhakumenettelyistä? Jos on, kuvatkaa mielellään lyhyesti minkälaisiin viranomaispäätöksiin (esim. minkä SVPL pykälän nojalla annettuihin päätöksiin) liittyvissä prosesseissa olette olleet mukana. – Ei ole....

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...tulee SVPL 227 §:ää muuttaa siten, että se nimenomaisesti velvoittaa Yleisradion hankkimaan oikeudet ja maksamaan kaikille tekijänoikeuslain mukaisille oikeudenhaltijoille myös siirtovelvoitteen alaisesta ohjelmistojen siirrosta. Televisio-ohjelmistojen osalta lakimuutos on syytä saattaa...

Lausunnot

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...ottaminen pitää sisällään myös viestintäverkot, joiden turvallisuudesta säädellään erittäin kattavasti esimerkiksi SVPL:n 243 – 244 a §:ssä. 5G- ja 6G-verkkoturvallisuutta koskeva käyttöönoton avaintulos tulee siksi poistaa tarpeettomana. Lisäksi 5G:tä koskeva...

Lausunnot

Esteettömyyssääntely laajenee merkittävästi

...looginen sen suhteen, milloin henkilöiden väliset viestintäpalvelut kuuluvat SVPL:n ja milloin digipalvelulain piiriin. Puhelut ja tekstiviestit kuuluvat SVPL:n soveltamisalaan. Sen sijaan uudemmat viestintäpalvelut, kuten WhatsApp tai Messenger kuuluvatkin digipalvelulain soveltamisalaan,...

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

...tietojen luovuttamisessa olisi kyse tilanteesta, jossa viestinnän välittäjällä olisi jo valmiiksi laissa säädetty käsittelyperuste SVPL 272 §:n 1 momentin nojalla eikä kyse olisi uudesta oikeudesta käsitellä välitystietoja ja tietoja viesteistä....

Lausunnot

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

Viestintäverkkojen kattavalla turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Sähköisen viestinnän palvelulaissa (SVPL) on kokonaiset omat lukunsa – noin kaksikymmentä pykälää ja niiden alla useita momentteja – jotka liittyvät vahvasti...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

...määräämiseen. Esitysluonnoksessa on todettu terroristista verkkosisältöä koskevan asetuksen sääntelyssä olevan tiettyjä yhtäläisyyksiä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 185 §:n tiedon saannin estoa koskevaan määräykseen. SVPL 185 §:n säännöstä on 1.1.2021...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto kuluttajansuojalain muuttamisesta

...esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa: FiComin pääviestit FiCom kannattaa ehdotuksen esitystä jättää viestintäpalvelut kuluttajansuojalain (KSL) vahvistusmenettelyn ulkopuolelle, koska asiasta säädetään erityislaissa eli sähköisen viestinnän palvelun laissa (SVPL). Viestintäpalveluiden liittymäsopimuksia on lähes...

Ajankohtaista

Lausunnot