FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...yritysten varautumisen varassa. Yhteiskunta asettaa yhteiset raamit toiminnalle. Viestintäverkkojen turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Se on myös hyvin kattavaa: pelkästään sähköisen viestinnän palvelulaissa (SVPL) on kokonaiset omat lukunsa...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...viestinnän välittäjä harkitessaan luovutuksen käyttöoikeuttaan joutuu arvioimaan, onko kyse 272 §:n mukaisista tilanteista. Esityksen mukaan tietojen luovuttamisessa olisi kyse tilanteesta, jossa viestinnän välittäjällä olisi jo valmiiksi laissa säädetty käsittelyperuste SVPL...

Lausunnot

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...Traficom SVPL:n 92 §:n velvoittamana seuraa yleispalvelun hinnoittelua ja vertaa sitä viestintäpalvelujen yleiseen hintatasoon. Hintojen kohtuullisuutta loppukäyttäjälle tulee arvioida myös siitä näkökulmasta, onko kyseessä yritys vai kuluttaja, koska näille tarjottavien...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...sitä koskevan lainsäädännön muutostarpeet (s. 30). Viestinverkkojen osalta tämä ei ole tarpeellista, koska niiden osalta asiat jo toteutettu sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) 244 a §:ssä ja sen nojalla annetulla Liikenne-...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...mukaan tietojen luovuttamisessa olisi kyse tilanteesta, jossa viestinnän välittäjällä olisi jo valmiiksi laissa säädetty käsittelyperuste SVPL 272 §:n 1 momentin nojalla, eikä kyse olisi uudesta oikeudesta käsitellä välitystietoja ja tietoja...

Lausunnot

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...tiettyjä yhtäläisyyksiä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 185 §:n tiedon saannin estoa koskevaan määräykseen. SVPL 185 §:n säännöstä on 1.1.2021 voimaan tulleella muutoksella muutettu niin, että määräys voidaan syyttäjän tai...

Lausunnot

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

Viestintäverkkojen turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Se on myös hyvin kattavaa: pelkästään sähköisen viestinnän palvelulaissa (SVPL) on kokonaiset omat lukunsa – noin kaksikymmentä pykälää ja niiden alla useita...

Uutiset

FiComin lausunto SVPL:n muutoksenhakumenettelyn muutostarpeista

...toteaa seuraavaa: 1. Onko teillä kokemusta SVPL:n muutoksenhakumenettelyistä? Jos on, kuvatkaa mielellään lyhyesti minkälaisiin viranomaispäätöksiin (esim. minkä SVPL pykälän nojalla annettuihin päätöksiin) liittyvissä prosesseissa olette olleet mukana. – Ei ole....

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...tulee SVPL 227 §:ää muuttaa siten, että se nimenomaisesti velvoittaa Yleisradion hankkimaan oikeudet ja maksamaan kaikille tekijänoikeuslain mukaisille oikeudenhaltijoille myös siirtovelvoitteen alaisesta ohjelmistojen siirrosta. Televisio-ohjelmistojen osalta lakimuutos on syytä saattaa...

Lausunnot

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...ottaminen pitää sisällään myös viestintäverkot, joiden turvallisuudesta säädellään erittäin kattavasti esimerkiksi SVPL:n 243 – 244 a §:ssä. 5G- ja 6G-verkkoturvallisuutta koskeva käyttöönoton avaintulos tulee siksi poistaa tarpeettomana. Lisäksi 5G:tä koskeva...

Lausunnot

Esteettömyyssääntely laajenee merkittävästi

...looginen sen suhteen, milloin henkilöiden väliset viestintäpalvelut kuuluvat SVPL:n ja milloin digipalvelulain piiriin. Puhelut ja tekstiviestit kuuluvat SVPL:n soveltamisalaan. Sen sijaan uudemmat viestintäpalvelut, kuten WhatsApp tai Messenger kuuluvatkin digipalvelulain soveltamisalaan,...

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

...tietojen luovuttamisessa olisi kyse tilanteesta, jossa viestinnän välittäjällä olisi jo valmiiksi laissa säädetty käsittelyperuste SVPL 272 §:n 1 momentin nojalla eikä kyse olisi uudesta oikeudesta käsitellä välitystietoja ja tietoja viesteistä....

Lausunnot

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

Viestintäverkkojen kattavalla turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Sähköisen viestinnän palvelulaissa (SVPL) on kokonaiset omat lukunsa – noin kaksikymmentä pykälää ja niiden alla useita momentteja – jotka liittyvät vahvasti...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

...määräämiseen. Esitysluonnoksessa on todettu terroristista verkkosisältöä koskevan asetuksen sääntelyssä olevan tiettyjä yhtäläisyyksiä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 185 §:n tiedon saannin estoa koskevaan määräykseen. SVPL 185 §:n säännöstä on 1.1.2021...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto kuluttajansuojalain muuttamisesta

...esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa: FiComin pääviestit FiCom kannattaa ehdotuksen esitystä jättää viestintäpalvelut kuluttajansuojalain (KSL) vahvistusmenettelyn ulkopuolelle, koska asiasta säädetään erityislaissa eli sähköisen viestinnän palvelun laissa (SVPL). Viestintäpalveluiden liittymäsopimuksia on lähes...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto esteettömyyssääntelyn täytäntöönpanemiseksi

...joten palveluiden kuulumista joko sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) tai digipalvelulain soveltamisalan piiriin tulee selkeyttää ja yksinkertaistaa (erityisesti SVPL 194 b §). Teknologianeutraliteetin toteutumiseksi FiCom ehdottaa, että sääntelyä selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...siirtovelvoitteen säilyttämistä ennallaan vaan vaatii sen kumoamista, koska teledirektiivin mukaisia edellytyksiä sille ei enää ole. Mikäli televisio-ohjelmistojen siirtovelvoite pidetään ennallaan, SVPL 227 §:ään tulee sisällyttää siirtovelvoitteen edellytykseksi, että Yleisradio vastaa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...30). Viestinverkkojen osalta tämä ei ole tarpeellista, koska niiden osalta asiat jo toteutettu sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) 244 a §:ssä ja sen nojalla annetulla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä viestintäverkon kriittisistä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto esteettömyyssääntelyn HE-luonnoksesta

...toimialoihin. Esimerkiksi pankki- ja maksupalveluiden kustannusvaikutuksiksi on arvioitu yli 135 miljoonaa euroa. SVPL:n muutosehdotukset kaipaavat täsmennystä Luonnosehdotuksessa on uutta sääntelyä mm. viestintäpalveluiden palveluntarjoajille ja av-sisältöpalveluihin pääsyn tarjoajille, joista säänneltäisiin SVPL:ään...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit viestintäverkkojen tietopyyntölomakkeen luonnoksesta

...Kaikki lomakkeella olevat verkkotiedot ovat salassa pidettäviä. Lomakkeen tietojen luovuttamiselle muille viranomaisille SVPL:n 244 a §:n tehtävien hoitamista varten ei ole perusteita. Salassa pidettävät tiedot Lähtökohtaisesti kaikki lomakeluonnoksessa verkkotietoa koskeva...

Ajankohtaista

Lausunnot