FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...on jo pitkään hyvin yleisesti ollut mahdollisuus kuunnella radiokanavia myös internetin välityksellä ilman, että käyttäjän tarvitsee edes ladata päätelaitteeseen mitään sovellusta tai ostaa sitä varten erillistä lisälaitetta. Teledirektiivin mukaisia edellytyksiä...

Lausunnot

Radio-ohjelmien jakeluvelvoitteesta luopumiselle hyvät perusteet

...arviomuistiosta antamassaan lausunnossa FiCom on vaatinut Yleisradion televisio-ohjelmistoja koskevan siirtovelvoitteen kumoamista, koska teledirektiivin mukaisia edellytyksiä sille ei enää ole. Yleisradiolain myötä Yleisradiolla on velvollisuus tuoda julkisen palvelun televisio-ohjelmisto jokaisen saataville...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto kuluttajansuojalain muuttamisesta

...säädetään kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista ja sopimustiivistelmästä. Säännöksessä on kaksinkertainen mekanismi kuluttajan suojaamiseksi, ja se perustuu ns. teledirektiiviin, josta ei ole ollut mahdollista poiketa kansallisesti. SVPL:n säännöksen perusteluissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...siirtovelvoitteen säilyttämistä ennallaan vaan vaatii sen kumoamista, koska teledirektiivin mukaisia edellytyksiä sille ei enää ole. Mikäli televisio-ohjelmistojen siirtovelvoite pidetään ennallaan, SVPL 227 §:ään tulee sisällyttää siirtovelvoitteen edellytykseksi, että Yleisradio vastaa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

FiComin keskeiset viestit: Ehdotusluonnos ei vastaa teledirektiivin yleispalvelun tarkoitusta viimekätisestä turvaverkosta: ehdotus on tosiasiassa laajakaistarakentamiseen velvoittavaa sääntelyä. Lisäksi ehdotuksessa olisi käytännössä kyse verkkoinvestointien edistämisen välineestä, joka on vastoin teledirektiiviä. Traficomin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

...saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli viime joulukuussa. Teledirektiivin tavoitteena on parantaa erityisesti huippunopeiden yhteyksien saatavuutta unionin alueella, edistää telealan kilpailua ja investointeja mobiiliin ja kiinteään verkkoon sekä nopeuttaa ja edistää...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston asetuksesta ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

Liikenne- ja viestintäministeriölle FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja toteaa seuraavaa: Kuten asetusluonnoksesta ja sitä koskevasta muistioista ilmenee, asetus perustuu teledirektiiviin, joka edellyttää, että ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä asiakkaalle annetaan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...koskevaa määräystä sekä viestintäverkon kriittisiä osia koskevaan sääntelyyn. Hallituksen esitys pohjautuu pääosin teledirektiivin muutoksiin, mutta esitykseen on liitetty myös direktiiviin kuulumatonta kansallista sääntelyä. Sääntelyn valmisteluvaiheessa yhtenä keskeisenä tavoitteena oli ns....

Ajankohtaista

Lausunnot

Teledirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön alkanut

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut suuren sähköisen viestinnän lainsäädäntöä koskevan uudistuksen, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n European Electronic Communications Code (EECC) eli niin sanottu teledirektiivi. Suomi on ensimmäisiä maita, jotka ovat...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...lain voimaantuloaika 19.9.2020 on erittäin ongelmallinen lukuisten uusien velvoitteiden takia, joten lain voimaantuloa tulisi lykätä. Yleistä FiComin lausunto keskittyy teledirektiivin implementoinnin osalta taajuuksia, huomattavaa markkinavoimaa (HMV), yleispalvelua, käyttäjän oikeuksia ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Teledirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

Suomi on ensimmäisiä maita, jotka ovat implementoimassa ns. teledirektiiviä kansalliseen lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen sähköisen viestinnän palvelulaista (SVPL). Lakiuudistuksen tavoitteena on muun muassa edistää laajakaistaverkkojen ja...

Ajankohtaista

Uutiset