FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...raportin mukaan nykyisen yleispalvelutason (2 Mbit/s) pitäisi riittää tukemaan telepakettidirektiivin liitteessä V määriteltyjä vähimmäispalveluita. SVPL:n hallituksen esityksen mukaan vähimmäisnopeuden nosto 5 Mbit/s tasolle nykyisen kaltaisilla laatuvaatimuksilla tarkoittaisi sitä, että teledirektiivin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lainsäädäntö vahva perusta viestintäverkkojen kyberturvallisuudelle

Suomessa on maailman puhtaimmat viestintäverkot, ja kyberturvallisuus on aina ollut keskeinen osa niiden ylläpitoa. Meillä on ollut verkkojen turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä jo 90-luvulta lähtien, jolloin mobiilien viestintäverkkojen rakentaminenkin varsinaisesti alkoi....

Ajankohtaista

Uutiset

Komission NIS 2.0 -direktiiviehdotuksen valuvirheet korjattava muissa EU-elimissä

...arvioinut sitä, millainen suhde nyt ehdotettavalla sääntelyllä on esimerkiksi eIDAS-sääntelyn, yleisen tietosuoja-asetuksen tai viime vuonna Suomessa täytäntöön pannun telepakettidirektiivin kanssa. NIS 2.0 -direktiivi ei saa johtaa ylisääntelyyn. Liian yksityiskohtaista sääntelyä...

Ajankohtaista

Uutiset

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

...Komissio antoi ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi) toukokuussa 2016 ja direktiivin eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) syyskuussa 2016. Nämä hyväksyttiin EU:ssa vuoden 2018 lopulla. Määräaika säännöstön...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto NIS 2.0 -direktiivistä

...eIDAS-sääntelyn, yleisen tietosuoja-asetuksen tai viime vuonna Suomessa täytäntöön pannun telepakettidirektiivin kanssa. Ehdotettu direktiivi ei saa johtaa ylisääntelyyn. Direktiivin kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteitä koskevan 18 artiklan 1 kohdan mukaan riskienhallintatoimenpiteillä on varmistettava riskiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Siirtovelvoite on aikansa elänyt

...telepakettidirektiivin mukaan arvioida asiaa vähintään viiden vuoden välein. Koska arviointi oli tehty viimeksi vuonna 2016, se päätettiin alan vaatimuksista huolimatta jättää tähän vuoteen. Parempi viime tinkaan kuin ei milloinkaan! Osa...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...§:n 32 kohdan tilausohjelmapalvelun määritettä ei hallituksen esityksessäkään ehdoteta muutettavaksi. Tämä on erittäin kannatettavaa. Siirtovelvollisuuksista Telepakettidirektiivin siirtovelvollisuuksia (must carry) koskevan 114 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...erittäin kannatettavaa. Siirtovelvollisuuksista Telepakettidirektiivin siirtovelvollisuuksia (must carry) koskevan 114 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien ja niihin liittyvien täydentävien palvelujen välittämistä koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita sähköisiä viestintäverkkoja ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Myös Yleisradion kanavien siirtovelvoitesääntely purettava

Nykyisin kaapelitelevisioyhtiö sekä yhteisantennijärjestelmää asukkaille tarjoava asunto-osakeyhtiö on velvollinen siirtämään verkossaan ilman korvausta julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä näihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut. Eurooppalaisen sähköisen viestinnän sääntelystä annetun telepakettidirektiivin...

Ajankohtaista

Uutiset

Teledirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

...tarkasteltaisiin uudelleen vuonna 2021. Tämä on valitettavaa, sillä telepakettidirektiivin mukaan siirtovelvoitteita voidaan asettaa ainoastaan, jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisessä mediaympäristössä ei...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on valmistelemassa sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jossa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit AVMS-direktiivin ja telepaketin siirtovelvoitetta koskevien säännösten implementoinnista

...josta ei tule aiheutua operaattorille korvausvelvollisuutta. Televisioyhtiön vastattava tekijänoikeuskorvauksesta ja maksettava operaattorille kapasiteettikorvaus Telepakettidirektiivin johdantokappaleen 309 mukaan artiklan 114 toisen kohdan mukaisen uudelleenarvioinnin yhteydessä voidaan tarvittaessa määrätä kohtuullisesta korvauksesta, joka...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

...digitaalisilla sisämarkkinoilla annettavan direktiivin ja erittäin seikkaperäisen telepakettisääntelyn heijastusvaikutukset digikehitykselle. Tekijänoikeusdirektiiviin ehdotettu artikla 3 a sallii tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön myös muussa kuin tieteellistä tarkoitusta varten tapahtuvassa tiedonlouhinnassa. Oikeudenhaltija voi...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n telepaketti – puku tilattiin, tuliko takki vai liivit?

...ulottuvaa sääntelyä tulisi kilpailuilla markkinoilla muutenkin välttää. Mitä telepaketti sitten varsinaisesti sisältää? Kuten aina, sääntelyyn kohdistuu paljon odotuksia. Operaattorit odottavat pitkäjänteisyyttä ja selkeyttä, joka tukee investointivaltaisella toimialalla tehtäviä kauaskantoisia päätöksiä....

Ajankohtaista

Blogi

Sähköisen viestinnän sääntely uusiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 16.11. sidosryhmilleen kuulemistilaisuuden, jossa käytiin läpi telepaketti- ja AVMS-direktiivien keskeistä sisältöä sekä niiden valmistelun ja voimaantulon aikataulua. Eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiiviehdotus (telepaketti-direktiivi) sisältää päivitettynä...

Ajankohtaista

Uutiset

EU-komission Vesa Terävä: Sääntelyllä ei tähdätä kaikkea mikä liikkuu

...sääntelyn edistymisestä vuosittaisessa raportissa, joka perustuu muun muassa ns. DESI-indeksiin (Digital Economy and Society Index) sekä maakohtaisiin raportteihin EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tuleeko vielä uusi telepaketti tai tarvitaanko jatkossa telealan erityissääntelyä? Jos,...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

...sisämarkkinoihin ja sen digitaaliseen kehitykseen tulee jatkossa tarkastella aiempaa kokonaisvaltaisemmin, kattavammin ja perusteellisemmin. Tästä esimerkkinä on vireillä olevan tekijänoikeusdirektiivin ja erittäin seikkaperäisen telepakettisääntelyn heijastusvaikutukset digikehitykselle. Sääntelyn kokonaisvaikutuksia tulee arvioida horisontaalisesti...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU pääsi sopuun telepaketista

...20 vuoden määräaika taajuuksien hallintaan. On positiivista, että taajuuspolitiikan keskeiset osat, esimerkiksi taajuuksien jakotapa, säilyvät edelleen kansallisessa päätösvallassa. Myös kansallinen harkintavalta verkkosääntelyssä lisääntyy. Kaukopuheluihin hintasääntely Telepakettiin sisältyy unionin sisäisten puheluiden hintasääntely,...

Ajankohtaista

Uutiset