Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

...saaneet vastaansa uusia globaaleja kilpailijoita ja niiden tuottamia uusia viestintäpalveluita. Kiristynyt kilpailu, uudistukset sekä verkkotekniikoiden vaativat mittavat investoinnit ovat asettaneet perinteiset teleyritykset ennennäkemättömien haasteiden eteen. Uutta sääntelyä on tullut ja...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...ehdotukseen. Miten varmistetaan, että teleyritysten investointitaso säilyy jatkossakin korkeana ja että digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen on sujuvaa koko maassa? Teleyritykset investoivat vuosittain puoli miljardia euroa viestintäverkkoihin. SDP Ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö...

Uutiset

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...muassa tukemalla toimijaa, joka tarjosi kuluttajille rajattoman mobiilidataliittymän. Tästä seurasi markkinahäiriö, joka on vaikuttanut varsin negatiivisesti kaikkien teleyritysten tilanteeseen. Mielenkiintoinen detalji on sekin, että Ranskassa tietoliikenneverkoilla ei ole ollut sähkönsaantiin...

Uutiset jäsenille

Teletoiminnan liikevaihdon ja kuluttajahintojen kehitys maltillista

...radiotoiminnassa 9,9 %. Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 689 miljoonaa euroa ja investointiaste 21 %. Investointien määrä laski 71 miljoonaa euroa eli 9,3 % vuodesta 2020. Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 544 miljoonaa...

Uutiset

Investoinnit

...ja tv- ja radiotoiminnan 8 %. Teleyritysten investoinnit teletoimintaan Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2011–2021 Teleyritysten aineellisten investointien jakauma Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2011–2021 Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten...

TKI-toiminta ja investoinnit

Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

...teleyritysten lisäksi myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vuonna 2021 teleyritykset investoivat selvästi enemmän matkaviestinverkkoon kuin aikaisempina vuosina, 333 miljoonaa euroa. Sen sijaan investoinnit kiinteään...

Uutiset

Suomessa bitti kulkee

...ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat Tilastokeskuksen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...laajakaistaverkkojen käyttöönoton tukemiseksi harvaan asutuilla alueilla sekä julkiset investoinnit unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.” Luonnoksessa ehdotetaan nostettavaksi tarkoituksenmukainen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä nykyisestä 2 Mbit/s:stä 5 Mbit/s:iin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön kiinteän...

Ajankohtaista

Lausunnot

Onko teknologianeutraalius tavoitteena vain tyhjä sana?

...yli puolet käytetään kiinteään ja alle puolet mobiiliverkkoon. Teleyritysten investointiaste (21 %) on huomattavasti suurempi kuin muun yrityssektorin (12 %). Lisäksi teleyritykset solmivat viime vuonna liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sitoumuksen,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

...tässä tilanteessa toimivin ratkaisu. Teleyritysten kannalta olisi luonnollisesti ollut selkeintä, jos viestintäverkon kriittiset osat olisi ollut mahdollista säännellä seikkaperäisesti, koska se lisäisi oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta. Nyt kriittisten verkon osien arviointi...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

...edistämiseen. Myös näillä toimilla kasvatetaan laajakaistayhteyksien kysyntää. VR:n ja teleyritysten yhteinen esitys junakuuluvuuden kehittämiseksi tukee hallituksen aktiivista raidepolitiikkaa ja monipaikkaista työtä, parantaa pitkäjänteisesti infrastruktuuria ja vahvistaa yhteiskunnan digitalisaatiota. Se tulisi...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n elpymistuki jaettava taiten

...sekä mobiili että kiinteä laajakaistayhteys. Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa kaikki tämänhetkiset 5G-taajuudet on huutokaupattu ja verkkojen rakentaminen aloitettu. 5G toimii jo lähes 70 paikkakunnalla. Teleyritysten mukaan 5G-verkko kattaa...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...aikavälillä teleyritysten hallinnollista taakkaa ja lyhyellä aikavälillä aiheuttavat merkittäviä järjestelmien ja myyntikanavien kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Myös uudella sopimuspaketteja koskevalla sääntelyllä on hallinnollista taakkaa lisäävä vaikutus. Taajuudet Suomessa taajuuspolitiikka on ollut...

Ajankohtaista

Lausunnot

Moderni digiyhteiskunta on uudistuva ja tasapuolinen

...ennustetaan nousevan datan käytön kasvaessa edelleen. Kehityksen kärjessä pysyäksemme on huolehdittava siitä, ettei tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse kehityksen esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Koko...

FiComin kommentit määräysluonnoksesta 54 C

...vaikutuksiltaan uusia velvoittavia määräyksiä, jotka puuttuvat teleyritysten perustuslailla säädettyyn omaisuudensuojaan. ITU:n suositukset eivät ole oikeudellisesti suoraan sitovia, eikä niillä voi ohittaa kansallista sääntelyjärjestelmää.   Määräysluonnoksessa ei ole kyse vähämerkityksellisistä oikeussäännöistä,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Korona ei jaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin

...liittymäänsä vapaasti ilman datakattoa. Teleyritysten tehtävänä on ollut viime kuukaudet huolehtia siitä, että viestintäverkot kestävät kasvavan käytön. Nyt uskaltaa jo todeta, että yritykset ovat tässä onnistuneet. Kuluttajien lisääntynyt datan käyttö...

Ajankohtaista

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

...teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 810 miljoonaa euroa ja investointiaste 23 prosenttia. Nousevatko yhteisrakentamishankkeet seuraavalle tasolle? Vuosi 2019 oli yhteisrakentamisen vuosi, jolloin varsinkin sähköverkkoyhtiöiden ja teleyritysten yhteistyö kantoi hedelmää yhteisten hankkeiden mutta...

Ajankohtaista

Blogi

Valokuitu ja rajoitukseton tiedonsiirto Suomessa hyvässä vedossa

...investoivat voimakkaasti tietoliikenneverkkoihin Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 olivat 810 miljoonaa euroa. Investointiaste (investointien osuus liikevaihdosta) oli 23 prosenttia. Teletoimialan investoinnit Suomessa Aineellisista investoinneista kiinteän verkon osuus oli 52 prosenttia ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Elvytystoimet vahvistamaan kansalaisten laajakaistayhteyksiä

...maista, joissa 5G-verkon rakentaminen on täydessä vauhdissa. Kaupallinen 5G-verkko toimii jo 19 paikkakunnalla. Digitaalisen Suomen rakentamiseksi on tehty pitkäjänteistä politiikkaa, joka on mahdollistanut investoinnit maamme kattaviin viestintäverkkoihin. Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto HE-luonnokseen viestintäverkon kriittisissä osissa käytettävistä laitteista SVPL 244 a §

FiComin keskeiset viestit: Teleyritysten toiminta perustuu luottamukseen ja turvallisuuteen. Näihin pohjautuen yritykset rakentavat tietoturvallisuuden kokonaisuuden, jossa niillä on vastuut ja velvoitteet.  Teleyritysten kannalta sääntelyn tarkkarajaisuus ja oikeusvarmuus on aivan keskeistä....

Ajankohtaista

Lausunnot