Televiestintäalan investoinnit

Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) sekä miten mukaan otetut investoinnit määritetään.

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

Olemme hyviä, mutta emme vielä parhaita

Suomen digitaalinen toimintakyky EU:n kärkimaiden joukossa Euroopan komission Digital Economy and Society Index -tutkimuksessa Suomi oli kokonaistuloksissa 70,1 pisteellä EU-maista kolmantena. EU:n keskiarvo oli 54,0 pistettä. Ensimmäiseksi sijoittui Tanska 73,7 pisteellä. Seuraavina hyvin tasaväkisinä olivat Ruotsi 70,4 pistettä, Suomi 70,1 pistettä ja Hollanti 69,9 pistettä. DESI-indeksin kokonaistulokset Indeksi koostuu viidestä eri osaindeksistä: siirtoyhteydet (connectivity), inhimillinen pääoma ...

Ajankohtaista

Uutiset

Toimivaa kilpailua ja markkinaehtoisia ratkaisuja

Viestintäverkkojen kehitys Suomen vapaasti kilpailluilla markkinoilla Liikenne- ja viestintäviraston juuri valmistuneiden tilastojen mukaan matkaviestinverkon liittymien määrä vuonna 2018 oli 9,53 miljoonaa. Kahdessakymmenessä vuodessa liittymien määrä on yli kolminkertaistunut (Liikenne- ja viestintävirasto). Matkaviestinverkon liittymämäärien kehitys Suomessa Mobiililaajakaistaliittymien määrä Suomessa vuonna 2018 oli 8,64 miljoonaa. Kymmenen vuotta sitten niitä oli 480 000. Tämän hetken mobiililaajakaistaliittymistä suurin osa, 74 prosenttia, on ...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomessa viestintäverkkoihin panostetaan

Suomessa yhteensä 10,3 miljoonaa laajakaistaliittymää Kiinteitä laajakaistaliittymiä Suomessa oli vuoden 2018 kesäkuun lopussa yhteensä 1,7 miljoonaa. Liittymistä noin 88 prosenttia oli kotitalouksissa.  Yhteystekniikoista yleisimpiä olivat FTTB-liittymät (FTTB = kuitu rakennukseen), niitä oli 41 prosenttia. Kupariliittymien osuus oli 26 prosenttia, kaapeliliittymien 25 prosenttia ja FTTH-liittymien 7 prosenttia.  FTTH-liittymien (FTTH = kuitu kotiin) määrä kasvoi nopeimmin, 18 prosenttia ...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

Suomi sijoittui jo kolmatta kertaa peräkkäin toiseksi digitalisaation hyödyntämistä mittaavassa digibarometrissa. Vertailun kärkipaikkaa pitää Tanska. Suomen jälkeen kolmantena on Norja.

Uutiset

Televiestintäalan taloudellisia tunnuslukuja

Tilinpäätöksen tunnuslukujen selityksiä liitetiedostona

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

Suomessa bitti kulkee

Teleala investoi viestintäverkkoihin markkinaehtoisesti joka vuosi keskimäärin puoli miljardia euroa. Vertailun vuoksi: säävarmoihin sähköverkkoihin investoidaan viidentoista vuoden aikana vuositasolla noin 600 miljoonaa euroa. Tämä tehdään kuitenkin monopoliasemassa ja lainsäädännön velvoittamana, ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

FiComin keskeiset viestit: Ehdotusluonnos ei vastaa teledirektiivin yleispalvelun tarkoitusta viimekätisestä turvaverkosta: ehdotus on tosiasiassa laajakaistarakentamiseen velvoittavaa sääntelyä. Lisäksi ehdotuksessa olisi käytännössä kyse verkkoinvestointien edistämisen välineestä, joka on vastoin teledirektiiviä. Traficomin raportin mukaan nykyisen yleispalvelutason (2 Mbit/s) pitäisi riittää tukemaan telepakettidirektiivin liitteessä V määriteltyjä vähimmäispalveluita. SVPL:n hallituksen esityksen mukaan vähimmäisnopeuden nosto 5 Mbit/s tasolle nykyisen kaltaisilla ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Onko teknologianeutraalius tavoitteena vain tyhjä sana?

Verkkojen Eurooppa hankkeessa ”pyrkimyksenä on lisätä investointeja Euroopan laajuisten verkkojen alalla ja houkutella rahoitusta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta siten, että samalla lisätään oikeusvarmuutta ja noudatetaan teknologianeutraaliuden periaatetta.” Periaatteet ja käytäntö ristiriidassa Tuoreessa EU-selonteossaan myös Suomi tuo esiin monia ajatuksia unionialueen kehittämiseksi. Niistä yksi keskeinen on innovaatioiden ja investointien edistäminen teknologianeutraalisti. Oman linjauksensa vastaisesti hallitus ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta. Luonnoksen perustelumuistiosta ilmenee määräyksen tausta, tarkoitus ja tavoite. Kuten perustelumuistiosta käy selville, määräys luo huomattavia uusia velvoitteita teleyrityksille, ja sillä on erittäin merkittäviä vaikutuksia paitsi yrityksille myös koko viestintämarkkinalle. Jaottelu kriittisiin ja ainakin kriittisiin verkon osiin Määräysluonnos on uudenlaista sääntelyä Suomessa. Aihe on ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset viestit: Yhteiskunta on jatkossakin digikehityksen mahdollistaja, ja markkinaehtoisuus sekä kysyntä pysyvät digialan menestyksen vetureina. EU-rahoituksen ohjaamisessa on pidettävä mielessä myös valtiontukisäännökset; markkinahäiriöön ei ole varaa.  Suomen on ohjattava panostukset hankkeisiin, joilla kehitetään tehokkaasti kilpailukykyä ja vihreää siirtymää. Tuki kannattaa kohdentaa pk-yritysten digihankkeisiin, julkisten sähköisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta ...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n elpymistuki jaettava taiten

Suomessa viestintäverkkojen saatavuus on hyvä. 4G-verkko on lähes kaikkien suomalaisten ulottuvilla – se kattaa 99,8 % kotitalouksista. Nopea kiinteä laajakaista on saatavilla kolmeen neljästä suomalaistaloudesta. Noin puolella kotitalouksista on käytössään sekä mobiili että kiinteä laajakaistayhteys. Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa kaikki tämänhetkiset 5G-taajuudet on huutokaupattu ja verkkojen rakentaminen aloitettu. 5G toimii jo lähes 70 ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) HE 98/2020 ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Esityksen valmisteluvaiheessa yhtenä tavoitteena oli Suomi-lisien poistaminen. Tässä ei ole onnistuttu, sillä hallituksen esitykseen on sisällytetty direktiiveistä riippumatonta kansallista lisäsääntelyä, eikä aiempaa kansallista sääntelyä ole ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Moderni digiyhteiskunta on uudistuva ja tasapuolinen

Yhteiskunnan rooli: digitalisaation mahdollistaja Yhteiskunta edistää digitalisaatiota huolehtimalla siitä, että säädösympäristö on investointeihin kannustava. On tärkeää, että verotus ja sääntely ovat läpinäkyviä ja tasapuolisia. Kaiken sääntelyn pitää olla ennakoitavaa, selkeärajaista, tasapainoista ja kasvuun kannustavaa. Kasvua saadaan investoinneilla ja innovaatioilla. Innovaatioita ei voi syntyä eikä niihin kannata investoida, jos liian yksityiskohtainen sääntely on esteenä. Toimialakohtaisesta erityissääntelystä ...

FiComin kommentit määräysluonnoksesta 54 C

Liikenne- ja viestintävirasto Liikenne- ja viestintävirasto Traficom piti 10.6.2020 kuulemistilaisuuden määräysluonnoksesta 54 C. Tilaisuudessa esiteltiin aiemmin saatu palaute ja sen huomioiminen luonnoksen valmistelussa. Traficomin mukaan kuulemistilaisuudesta esitetystä ehdotuksista on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta 18.6. asti. FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta, uudistaa aiemmin lausumansa ja toteaa lisäksi seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Olemassa olevien ja uusien merikaapeleiden suojaamisvaatimus on ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

Teleyritykset ovat toteuttaneet valmiuslaissa tarkoitetut varautumista koskevat sääntelyvelvoitteensa erinomaisen hyvin. Käytännössä tämä on näkynyt jokaiselle suomalaiselle siten, että viestintäverkot toimivat myös poikkeusoloissa. Yhteiskunnan siirtyminen etätöihin ja -opetukseen on osoittanut, että vahva ja jatkuva panostaminen verkkoinfraan on kannattanut. Teleyritykset ovat saaneet kiitosta sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä että Kyberturvallisuuskeskukselta viestintäverkkojen kapasiteetin ja kestokyvyn riittävyydestä. Kun lainsäätäjä ja ...

Ajankohtaista

Blogi

Valokuitu ja rajoitukseton tiedonsiirto Suomessa hyvässä vedossa

Valokuituliittymien määrä kasvoi Suomessa huomattavasti Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä Suomessa viime vuoden lopussa oli 1,797 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 3,5 prosenttia. Yhteystekniikoista eniten kasvoivat valokuituliittymät: FTTH (kuitu kotiin) liittymien määrä kasvoi 17 prosenttia ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymien yhdeksän prosenttia. Kaapeliliittymät kasvoivat kuusi prosenttia. Kupariliittymien määrä sen sijaan väheni 15 prosenttia. Kiinteistä laajakaistaliittymistä suurin osa, ...

Ajankohtaista

Uutiset