FiComin lausunto Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muutostarpeista

...eikä viestinnän luottamuksellisuutta saa vaarantaa epäselvällä käyttäjätiedolla. 23 § – Peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan Rajavartiolaitos saa kohdistaa henkilöön peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa,...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeista

...salaisia tiedonhankintakeinoja koskevaan poliisilain 5 lukuun muutoksia, jotka lisäävät entisestään teleoperaattoreille tulevien kyselyiden määrää ja hallinnollista taakkaa. Toimivaltuuksia tietojen saamiseksi IT-palvelujen tarjoajilta ei tule laajentaa. Teleyrityksillä tulee aina olla oikeus...

Lausunnot

Viranomaisten tietojenvaihtoa ja toimivaltuuksia kehitetään lähivuosina

...kyberturvallisuuden strateginen tavoitetila, yhteistoiminta ja viranomaisprosessit, tilannekuva, tiedonvaihto, vaikuttaminen ja vastatoimet, tiedonhankinta ja viranomaisverkkojen suojaus. Kyber-PTR:ää koskeneessa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että viranomaisten tiedonvaihto-oikeuksia laajennetaan vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa tai uhkissa. Lain oli...

Uutiset

FiComin lausunto Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muutostarpeista

...23 § – Peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan Rajavartiolaitos saa kohdistaa henkilöön peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa, jos henkilön lausumien tai muun käyttäytymisen perusteella...

Lausunnot

Viranomaisten avustamisesta tehtävä kokonaisarviointi

...poliisilain uudet pykälät sekä sotilastiedustelusta annettu laki, jotka tulivat voimaan kesäkuussa 2019. Myös Tullille ja Rajavartiolaitokselle on säädetty uusia, salaista tiedonhankintaa koskevia toimivaltuuksia vuosina 2015, 2018 ja 2019. Viime aikoina...

Uutiset

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...huomattavaan, noin 20 %:n, nousuun. Tämä käy ilmi poliisihallituksen sisäministeriölle vuonna 2020 antamasta kertomuksesta POL-2020-81238, joka koskee poliisin salaista tiedonhankintaa ja sen valvontaa. Lisäksi, kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, telepakkokeinojen kohteena...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...§ – Peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset Peiteltyä tiedonhankintaa koskevaan 15 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan poliisi saa kohdistaa henkilöön peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa, jos henkilön lausumien tai...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

...jolla pykälien 1 momenttien määritelmän mukaan tarkoitetaan tiettyyn henkilöön kohdistuvaa lyhytkestoisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tiedonhankintaa, jossa tiedonhankintaa suorittavan virkamiehen tehtävän salaamiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja. Kuten arviomuistiossakin todetaan, peitelty...

Lausunnot

FiComin lausunto sotilaskurinpito- ja rikostorjuntalaista Puolustusvoimissa

...luvun 2 §:ää. Sotilasrikosten ennalta estämisessä pykälä olisi kokonaan uusi. Tiedonhankinta televerkoista Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös, että Pääesikunta käyttäisi toimivaltuuksia salaisiin tiedonhankintakeinoihin itsenäisesti silloin, kun kyseessä olisi telekuuntelu (117 §) ja...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...5a lukuun ehdotettuja muutoksia. 15 § – Peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset Peiteltyä tiedonhankintaa koskevaan 15 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan poliisi saa kohdistaa henkilöön peiteltyä tiedonhankintaa...

Lausunnot

FiComin lausunto rajavartiolainsäädännön muutostarpeista

...tietoja. Lisäksi salaisia tiedonhankintakeinoja saisi käyttää vain, jos niillä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvan rikoksen estämiselle. Salaisen tiedonhankintakeinon käyttö on myös 14 §:n mukaan lopetettava ennen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...salaista tiedonhankintaa ja sen valvontaa. Lisäksi, kuten työryhmämietinnössäkin todetaan, telepakkokeinojen kohteena olevien liittymien määrä on kasvanut vuositasolla selvästi enemmän kuin telepakkokeinojen kohteena olevien henkilöiden lukumäärä. Teleyritysten velvollisuutena on mahdollistaa pakkokeinolain...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukseen vuodelta 2020

...jälkeen, eikä näe esitettyjä havaintoja vielä oleellisina. Tiedonhankintatoimivaltuudet Peruskäsitteiden tulkinnanvaraisuudessa parannettavaa Kertomuksen mukaan ”viestintäteknologian ja sitä hyödyntävien sähköiseen viestintään liittyvien palvelukonseptien nopean kehityksen myötä esimerkiksi luottamuksellisen viestin ja viestinnän, viestintäverkon,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitaalinen turvallisuus on yhteiskunnan elinehto

...tai tulkintoja, jollaisia on tehty esimerkiksi evästeisiin vaadittavasta suostumuksesta, tulee välttää. Yrityselämälle aiheutuvat lisäkustannukset korvattava Mikäli turvallisuusviranomaisten tiedonhankinta edellyttää viestintäverkkoihin ja -järjestelmiin kohdistuvia velvoitteita, on tällaisten hankkeiden mahdollisesti aiheuttamat lisäkustannukset...

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...kehitetään yhteistyössä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kesken. Yrityselämälle aiheutuvat lisäkustannukset korvattava Mikäli turvallisuusviranomaisten tiedonhankinta edellyttää viestintäverkkoihin ja -järjestelmiin kohdistuvia velvoitteita, on tällaisten hankkeiden mahdollisesti aiheuttamat lisäkustannukset teleyritykselle korvattava täysimääräisesti. Vahva...