FiComin kommentit tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukseen vuodelta 2020

FiComin näkemyksen pääkohdat Teleyritysten näkökulmasta tiedustelulaki toimii asianmukaisesti. Tarkkarajainen lainsäädäntö perustuu täsmällisiin määritelmiin. Täsmentäminen saattaa olla joiltain osin tarpeellista, mutta on huolehdittava siitä, ettei määritelmiä tarkentamalla muuteta lain kattavuutta tai...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten

Sisäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa näkemyksiä tiedustelulainsäädännön toimivuudesta, tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, kehittämistarpeista, valvonnasta ja oikeusturvan toteutumisesta sekä muista asiakokonaisuuteen liittyvistä relevanteista seikoista tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten. FiCom kiittää...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...viestintämarkkinalain 98 §:n mukaisesti, koska nämä toimenpiteet aiheuttavat teleyrityksille perusteettomia, heistä riippumattomia kustannuksia. Muutos on ajankohtainen myös tiedustelulakien kannalta. Vastaavasti 323.2 §:stä tulisi poistaa ’korvauksetta’-vaatimus. Viranomaisten avustamisesta aiheutuneet kustannukset Teleyrityksellä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto siviilitiedustelulain säännöksistä

Hallintovaliokunnalle Asia: HE 202/2017 vp Pääviestit FiCom pitää esitystä tarpeellisena ja kannattaa esityksen tavoitteita. Teleyrityksellä tulee olla samanlainen oikeus täyteen korvaukseen viranomaisten avustamisesta kuin tiedonsiirtäjällä. Toissijaisesti kustannusten tasoa on seurattava...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulain säännöksistä

...jäsenyritysten ja tiedustelulakiehdotusten valmistelijoiden yhteistyö on ollut hyvää. Sotilastiedusteluehdotuksen perusteluissa on esitetty, että salaisten pakkokeinojen käyttäminen teleyritysten laitetiloissa on kielletty. Vastaava kielto tulisi olla voimassa myös siviilitiedustelun osalta, joten valiokunnan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädännöstä

Pääviestit FiComin, sen jäsenyritysten ja tiedustelulakiehdotusten valmistelijoiden yhteistyö on ollut hyvää. Sotilastiedusteluehdotuksen perusteluissa on esitetty, että salaisten pakkokeinojen käyttäminen teleyritysten laitetiloissa on kielletty. Valiokunnan on syytä lausua, että vastaava kielto...

Ajankohtaista

Lausunnot