Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...pilvipalvelut) ja henkilöiden välisen viestintäpalvelujen (esimerkiksi WhatsApp, Signal ja TikTok) tarjoajat velvoitettaisiin tunnistamaan ja poistamaan alaikäisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävä aineisto. Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu ovat kantaneet huolta lainsäädäntöehdotuksesta. Kyse on...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...tehdyistä luovutuksista tietoja vastaanottava viranomainen tekee ilmoituksen 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämä määräaika on linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli...

Lausunnot

FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...yksiköksi nimetty, kuluttajien yhteisiä etuja edistävä yhdistys. Viranomaisista kanneoikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, Energiavirastolla, Finanssivalvonnalla, Liikenne- ja viestintävirastolla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla, tietosuojavaltuutetulla...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta. Arviomuistiossa ehdotetut muutokset vaikuttavat myös teleyrityksiin. Lausuntopyynnön mukaan myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntoja, joten FiCom esittää lausunnossaan...

Lausunnot

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu antoivat elokuussa yhteisen lausuntonsa komission lainsäädäntöehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Niiden mielestä kyse on vakavista rikoksista, mutta ehdotus voisi nykyisessä muodossaan aiheuttaa enemmän...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

...on viidestä datastrategian keskeisestä säädösehdotuksesta datatalouden kannalta merkittävin ja vertautuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Säädös koskee kaikkea dataa, ei vain henkilötietoa, ja sen tavoitteena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Horisontaalinen säädös...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamiseksi (luonnos). FiComin pääviestit: Ehdotetut...

Lausunnot

ICE-kontakti voi nopeuttaa yhteyden saamista lähiomaisiisi hätätilanteessa – näin asetat sen puhelimeesi niin, että siitä on hyötyä

...hieman pidempi: Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Hätäviesti > Yhteystiedot hätätilanteessa > Lisää yhteystieto. Hätäviesti-valikossa muistutetaan, että hätäpuhelun voi soittaa painamalla virtapainiketta nopeasti viisi kertaa. Samalla toiminnolla käyttäjällä on...

Jäsenistön tiedotteet

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...puheenjohtajakaudelle asettamiaan tavoitteita kevään aikana. Oikeastaan vain sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ePrivacy on ainoa, joka on vähintäänkin yhtä jumissa nyt kuin se oli puheenjohtajakauden alkaessakin. Asetusta on nyt yritetty viedä maaliin...

Uutiset

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

...vaan sillä on pitkät perinteet. Sääntely on hyvin kattavaa: kyberhäiriötilanteessa on otettava huomioon mm. laki sähköisen viestinnän palveluista, EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Niin ikään rikos- ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto suosituksesta välitystietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamiseksi

FiComin keskeiset viestit Päivitys on tervetullut ja selkeyttää monin paikoin suosituksen tulkintaa sekä vallitsevia käytäntöjä. Tapahtumatietojen tallentamisvelvoitteen soveltamista sekä välitystietojen käsittelyä koskevien lokitietojen tallentamiseen liittyviä haasteita koskevat kohdat edellyttävät kuitenkin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Julkri-suosituksista

...on jopa ristiriitoja. Julkri tuo Katakri-tasoisten vaatimusten piiriin huomattavan joukon tiedonhallintoyksiköitä, joita vaatimukset eivät ole aiemmin koskeneet. Tiedonhallintalautakunnan tietoturvallisuusjaoston yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa laatimat suositusluonnokset huomioivat kattavasti kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...luominen ei täytä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun edellytyksiä. Esitysluonnoksen tavoitetilassa kansalaisten identiteetin hallinta siirtyy heille itselleen, jolloin myös vastuu identiteetistä on palveluntarjoajan sijaan kansalaisella. Seurauksena on kansalaisten tietosuojan tosiallinen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto rajavartiolainsäädännön muutostarpeista

...myös viestinnän yksityisyyden ja tietosuojan vaarantuminen. Ilman asianmukaista kontrollia ja prosessia sovittuine yhteyspisteineen tietopyynnöt saattavat olla laajempia kuin laissa on tarkoitettu ja mahdollistettu. Meripelastuslakiin ehdotetaan hätäpaikannuksen osalta, että lainsäädännöllä tulisi...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...kanneoikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, Energiavirastolla, Finanssivalvonnalla, Liikenne- ja viestintävirastolla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla, tietosuojavaltuutetulla ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla. Soveltamisala Direktiivin soveltamisala on...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

FiComin keskeiset viestit Suomen kanta on kannatettava. Kohdennettua verkkomainontaa säännellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä tulevassa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa, joten sitä ei tule säännellä lainkaan digipalvelusäädöksessä. Ns. dark patterns -sääntelyn on oltava...

Ajankohtaista

Lausunnot

Helsingin hallinto-oikeudelta Traficomin päätöksen täytäntöönpanon keskeytys – DNA:n sopimustiedon tarkastuspalvelu huomioi jatkossakin asiakkaiden tietosuojan

...määräajassa ottaen huomioon asiakkaidensa tietosuojan. Henkilötietojen huolellinen käsittely ja yksityisyyden suoja ovat DNA:lle erittäin tärkeitä ja tekstiviestipalvelu toteutettiin siten, että palvelun käyttöönottoon tarvitaan liittymän omistajan hyväksyntä. DNA:n on tietosuojasääntelyn perusteella...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto NIS 2.0 -jatkokirjeestä

...kuuluvia toimijoita.  Tällaista on erityisesti tietosuojalainsäädäntö sekä eräät keskeneräiset säädösehdotukset, jotka liittyvät läheisesti direktiiviehdotukseen. Erityisesti suuriin toimijoihin kohdistuu tulevaisuudessa velvoitteita lukuisista muistakin säädöksistä, jolloin sääntelykokonaisuudella voi olla jo kilpailullisiakin vaikutuksia....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

...edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt sekä sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta. Digitalisaatio on luonut mainostajille lukuisia kanavia ja tapoja löytää uusia asiakkaita ja ylläpitää hyviä asiakassuhteita. Verkkomainonnalla onkin...

Ajankohtaista

Uutiset