Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...pisteitä, kuten pilvipalvelut, verkkomaksut ja älykkäät laitteet. Kaikkien toimijoiden on oltava tietoisia näistä riskeistä ja toteutettava asianmukaisia turvatoimia. Monet toimialat ovat saaneet lisää sääntelyä kyberturvallisuuden osalta. Esimerkiksi tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa...

Blogi

Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...kohdistuu jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta ja kohdistettujen kyberhyökkäysten määrä on kasvanut. Tämä näkyy organisaatioissa erityisesti tietojenkalasteluna, huijauksina ja tilimurtoina. Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen mm. tietosuojakäytänteisiin on erityisen tärkeää kyberuhkien torjumiseksi. Ilmaisia...

Uutiset

Kyberpolitiikan merkitys aivan uudella tasolla

...etuja sekä palvelun ylläpitäjälle että käyttäjälle. Hallinnollisen taakan keventäminen Tietosuoja- kyberturvaloukkauksiin reagoimista pitää nopeuttaa ja ottaa käyttöön yhden luukun periaate, jotta ilmoituksen voi tehdä usealle viranomaiselle yhdellä kertaa. Samalla vähennetään...

Uutiset

Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

...tulossa merkittävästi lisää muun muassa kyberturvallisuuteen, esteettömyyteen, tekijänoikeuteen, kuluttajansuojaan, tietosuojaan ja verkkoneutraliteettiin. Myös erilaiset monitorointi-, esto- ja poistovelvoitteet ovat lisänneet teleyritysten velvoitteita. EECC on oman aikansa tuote Sähköisen viestinnän direktiivi...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...toimintoja, joissa perustellusti, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden tai huomattavan korkeiden tietoturvavaatimusten takia, ei kannata käyttää pilvipalveluita. Vihreät Julkishallinnon pilvipalveluiden käytön kohdalla on huomioita tietosuoja ja tietoturva, tiedon omistajuus ja pilvipalveluiden tuottajien...

Uutiset

FiComin lausunto valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksista

...nimenomaan ratkaisujen ”tuottamisesta”, ohjetta tulee selkeyttää, jotta vältetään tahattomasti rajoittavat tulkinnat, jotka voivat syödä pohjan ohjeiden tavoitteilta. Suomessa tulee noudattaa esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteita, mutta ehdotettujen pilvipalvelulinjausten ei tule...

Lausunnot

Yhteistyö on kyberturvan ydin

...perustaneet Cyber Citizen -hankkeen, jossa luodaan yhteisen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja -portaali. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta kriittisillä toimialoilla on linjattu useita tietoturvaa ja tietosuojaa parantavia toimenpiteitä, ja työ...

Uutiset

Puolueiden digitavoitteet – kohti kevään eduskuntavaaleja

...yksityisyyden suojan ja tietosuojan tasosta sekä EU-tasolla että kansallisessa lainsäädännössä, torjutaan tietosuojaa ja salausteknologioita heikentävät ratkaisut, estetään yleisluontoinen ja kohdentamaton massavalvonta sekä yritys- että viranomaistoiminnassa (biometrinen valvonta mukaan lukien) sekä...

Uutiset jäsenille

EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

...palvelujen koordinaattoriviranomaisen tehtävät ovat alustavasti tulossa Traficomin Datatalous-vaikuttavuusverkostolle, jota tietosuojavaltuutetun toimisto ja kuluttaja-asiamies osaltaan tukisivat. DSA tulee sovellettavaksi pääosin helmikuussa 2024 ja luonnoksen hallituksen esitykseksi on tarkoitus tulla lausuttavaksi kesäkuussa...

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli se on vastaanottanut henkilötietoja silloin, kun tiedot on saatu muualta kuin henkilöltä itseltään. Ulkomaille tehdyistä luovutuksista...

Lausunnot

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...pilvipalvelut) ja henkilöiden välisen viestintäpalvelujen (esimerkiksi WhatsApp, Signal ja TikTok) tarjoajat velvoitettaisiin tunnistamaan ja poistamaan alaikäisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävä aineisto. Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu ovat kantaneet huolta lainsäädäntöehdotuksesta. Kyse on...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...tehdyistä luovutuksista tietoja vastaanottava viranomainen tekee ilmoituksen 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämä määräaika on linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli...

Lausunnot

FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...yksiköksi nimetty, kuluttajien yhteisiä etuja edistävä yhdistys. Viranomaisista kanneoikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, Energiavirastolla, Finanssivalvonnalla, Liikenne- ja viestintävirastolla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla, tietosuojavaltuutetulla...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta. Arviomuistiossa ehdotetut muutokset vaikuttavat myös teleyrityksiin. Lausuntopyynnön mukaan myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntoja, joten FiCom esittää lausunnossaan...

Lausunnot

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu antoivat elokuussa yhteisen lausuntonsa komission lainsäädäntöehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Niiden mielestä kyse on vakavista rikoksista, mutta ehdotus voisi nykyisessä muodossaan aiheuttaa enemmän...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

...on viidestä datastrategian keskeisestä säädösehdotuksesta datatalouden kannalta merkittävin ja vertautuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Säädös koskee kaikkea dataa, ei vain henkilötietoa, ja sen tavoitteena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Horisontaalinen säädös...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamiseksi (luonnos). FiComin pääviestit: Ehdotetut...

Lausunnot

ICE-kontakti voi nopeuttaa yhteyden saamista lähiomaisiisi hätätilanteessa – näin asetat sen puhelimeesi niin, että siitä on hyötyä

...hieman pidempi: Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Hätäviesti > Yhteystiedot hätätilanteessa > Lisää yhteystieto. Hätäviesti-valikossa muistutetaan, että hätäpuhelun voi soittaa painamalla virtapainiketta nopeasti viisi kertaa. Samalla toiminnolla käyttäjällä on...

Jäsenistön tiedotteet

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...puheenjohtajakaudelle asettamiaan tavoitteita kevään aikana. Oikeastaan vain sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ePrivacy on ainoa, joka on vähintäänkin yhtä jumissa nyt kuin se oli puheenjohtajakauden alkaessakin. Asetusta on nyt yritetty viedä maaliin...

Uutiset