FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...ja joilla on mahdollisuus siihen puuttua. Perinteisten numeroihin perustuvien, henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien osalta näin ei selvästikään ole, mikä on todettu jo Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojaneuvoston yhteisessä lausunnossa 4/2022....

Lausunnot

Viime hetki muuttaa kritisoitua CSAM-asetusehdotusta

...houkuttelemiseen (grooming) liittyvän tunnistamismääräyksen antamiselle. Tietosuojaneuvosto ja -valtuutettu olivat lausunnossaan erityisen huolissaan toimenpiteistä, joita suunnitellaan entuudestaan tuntemattoman CSAM:n ja groomingin havaitsemiseksi. Tietosuojavaltuutetun ja tietosuojaneuvoston mukaan ehdotetut määräykset voivat ”jopa vahingoittaa...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...voidaan tarvittaessa muuttaa. Groomingiin ja tuntemattomaan CSAM:iin kohdistuvat tunnistamismääräykset Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojaneuvoston yhteisessä lausunnossa 4/2022 komissiota kehotettiin selkeyttämään edellytyksiä hyväksikäyttömateriaaliin ja lasten houkuttelemiseen (grooming) liittyvän tunnistamismääräyksen antamiselle. Tietosuojaneuvosto...

Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

...ja tietosuojan näkökulmasta jo tarkoituksenmukaisesti toimivissa palveluissa. Sisämarkkinoiden tehostaminen ei edellytä kaikissa tilanteissa yksityiskohtaista, erittäin räätälöityä sopimista tietosuojasta. Tämän osoittaa jo se, ettei kuluneessa ajassa ole saavutettu toimivaa markkinakäytäntöä tietosuojan...

Lausunnot

Kellarista pilveen ja kaikkialle – data pyörittää arkeamme

Uuden hallituksen ohjelmassa on mittava määrä kirjauksia, joilla pyritään edistämään digitalisaatiota ja tietojohtamista. Tietosuojalainsäädännön uudistuksella halutaan edistää pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja julkisten palveluiden järjestämistä. Myös tiedon liikkumista julkishallinnon tietojärjestelmien välillä...

Blogi

Cirrus-hanke edistää julkishallinnon siirtymistä pilveen

...Tietosuojaan liittyviä kaikkia haasteita ei tulla hankkeen aikana ratkaisemaan. Merkittävää kuitenkin on, että Cirrus-hanke tuottaa tietosuojaan liittyvien haasteiden ratkaisujen lisäksi menettelytapoja, joilla julkisten pilvipalveluiden tietosuojaan liittyviä ongelmia voidaan yhteistyössä palveluntuottajien...

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

...ottaa käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja sen on tietosuoja-asetuksen 25 artiklan nojalla oletusarvioisesti varmistettava, että henkilötietoja käsitellään muun muassa tietosuojaperiaatteita noudattaen. Näin ollen, vaikka digipalvelusäädöksen 28...

Lausunnot

Suomen pidettävä kiinni aktiivisesta EU-vaikuttamisesta

...koskeviin lakihankkeisiin. On hienoa huomata, miten eri taustoista tulevien digialaa edistävien kansallisten järjestöjen yhteinen näkemys löytyy helposti. Yhteisiä teemoja tällä hetkellä ovat muun muassa tarve ratkaista tietosuojalainsäädäntöön liittyvät ongelmat, datan...

Uutiset

EU:n tarjottava tekoälylle suotuisa toimintaympäristö

...Bryssel-efektiin samalla tavalla kuin vaikkapa tietosuojan kanssa. Tekoälyä kehitetään maailmalla joka tapauksessa, ja tekoälyasetusta viimeistellessä päätetään, kehitetäänkö sitä myös Euroopassa. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa tekoäly mainitaan 11 kertaa. Suomen tulisi...

Uutiset

Espanjan EU-puheenjohtajakauden ykköshankkeena tekoälyasetus

...virtuaalimaailmoista.   PS. e-Privacy ei ole tälläkään kertaa uuden puheenjohtajamaan prioriteettilistalla. Milloin EU on valmis sen hautaamiseen sellaisenaan valtameren syvänteisiin – ja vaihtoehtoisesti päivittämään tietosuoja-asetusta e-Privacyn ongelmattomilla kohdilla? FiComille keskeisten...

Uutiset

Orpon hallitusohjelma antaa hyvät eväät Suomen digikehitykselle

...saatavilla yhdestä paikasta. Julkiset palvelut ja viranomaisviestintä tulevat jatkossa olemaan ensisijaisesti digitaalisia. Vaihtoehtoisia asiointikanavia luodaan niitä tarvitseville. Hallitus toteuttaa kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen ja helpottaa muun muassa pilvipalveluiden käyttöä julkisissa palveluissa....

Uutiset

Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...pisteitä, kuten pilvipalvelut, verkkomaksut ja älykkäät laitteet. Kaikkien toimijoiden on oltava tietoisia näistä riskeistä ja toteutettava asianmukaisia turvatoimia. Monet toimialat ovat saaneet lisää sääntelyä kyberturvallisuuden osalta. Esimerkiksi tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa...

Blogi

Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...kohdistuu jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta ja kohdistettujen kyberhyökkäysten määrä on kasvanut. Tämä näkyy organisaatioissa erityisesti tietojenkalasteluna, huijauksina ja tilimurtoina. Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen mm. tietosuojakäytänteisiin on erityisen tärkeää kyberuhkien torjumiseksi. Ilmaisia...

Uutiset

Kyberpolitiikan merkitys aivan uudella tasolla

...etuja sekä palvelun ylläpitäjälle että käyttäjälle. Hallinnollisen taakan keventäminen Tietosuoja- kyberturvaloukkauksiin reagoimista pitää nopeuttaa ja ottaa käyttöön yhden luukun periaate, jotta ilmoituksen voi tehdä usealle viranomaiselle yhdellä kertaa. Samalla vähennetään...

Uutiset

Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

...tulossa merkittävästi lisää muun muassa kyberturvallisuuteen, esteettömyyteen, tekijänoikeuteen, kuluttajansuojaan, tietosuojaan ja verkkoneutraliteettiin. Myös erilaiset monitorointi-, esto- ja poistovelvoitteet ovat lisänneet teleyritysten velvoitteita. EECC on oman aikansa tuote Sähköisen viestinnän direktiivi...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...toimintoja, joissa perustellusti, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden tai huomattavan korkeiden tietoturvavaatimusten takia, ei kannata käyttää pilvipalveluita. Vihreät Julkishallinnon pilvipalveluiden käytön kohdalla on huomioita tietosuoja ja tietoturva, tiedon omistajuus ja pilvipalveluiden tuottajien...

Uutiset

FiComin lausunto valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksista

...nimenomaan ratkaisujen ”tuottamisesta”, ohjetta tulee selkeyttää, jotta vältetään tahattomasti rajoittavat tulkinnat, jotka voivat syödä pohjan ohjeiden tavoitteilta. Suomessa tulee noudattaa esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteita, mutta ehdotettujen pilvipalvelulinjausten ei tule...

Lausunnot

Yhteistyö on kyberturvan ydin

...perustaneet Cyber Citizen -hankkeen, jossa luodaan yhteisen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja -portaali. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta kriittisillä toimialoilla on linjattu useita tietoturvaa ja tietosuojaa parantavia toimenpiteitä, ja työ...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) kanssa. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, mikäli se on vastaanottanut henkilötietoja silloin, kun tiedot on saatu muualta kuin henkilöltä itseltään. Ulkomaille tehdyistä luovutuksista...

Lausunnot

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...pilvipalvelut) ja henkilöiden välisen viestintäpalvelujen (esimerkiksi WhatsApp, Signal ja TikTok) tarjoajat velvoitettaisiin tunnistamaan ja poistamaan alaikäisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävä aineisto. Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu ovat kantaneet huolta lainsäädäntöehdotuksesta. Kyse on...

Uutiset