Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...pisteitä, kuten pilvipalvelut, verkkomaksut ja älykkäät laitteet. Kaikkien toimijoiden on oltava tietoisia näistä riskeistä ja toteutettava asianmukaisia turvatoimia. Monet toimialat ovat saaneet lisää sääntelyä kyberturvallisuuden osalta. Esimerkiksi tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa...

Blogi

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...pilvipalvelut) ja henkilöiden välisen viestintäpalvelujen (esimerkiksi WhatsApp, Signal ja TikTok) tarjoajat velvoitettaisiin tunnistamaan ja poistamaan alaikäisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävä aineisto. Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu ovat kantaneet huolta lainsäädäntöehdotuksesta. Kyse on...

Uutiset

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

Euroopan tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu antoivat elokuussa yhteisen lausuntonsa komission lainsäädäntöehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Niiden mielestä kyse on vakavista rikoksista, mutta ehdotus voisi nykyisessä muodossaan aiheuttaa enemmän...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

...ovat jo hyväksytty ja tulossa voimaan lähivuosina digitaalisten palveluiden lainsäädäntöpaketti, digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA) ja digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA). Kolmas vuonna 2020 ehdotettu asetus, datahallintosäädös (Data Governance Act,...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...puheenjohtajakaudelle asettamiaan tavoitteita kevään aikana. Oikeastaan vain sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ePrivacy on ainoa, joka on vähintäänkin yhtä jumissa nyt kuin se oli puheenjohtajakauden alkaessakin. Asetusta on nyt yritetty viedä maaliin...

Uutiset

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

...vaan sillä on pitkät perinteet. Sääntely on hyvin kattavaa: kyberhäiriötilanteessa on otettava huomioon mm. laki sähköisen viestinnän palveluista, EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Niin ikään rikos- ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus tulee tarkentamaan aihetta koskevaa sääntelyä. Suomen uudeksi kannaksi on ehdotettu, että Suomi suhtautuu varauksellisesti parlamentin ehdottamaan sääntelyyn käyttäjien henkilötietojen käsittelystä kohdennetussa mainonnassa verkkoalustoilla ja verkkomainonnan kohdentamista tulisi...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

...on jo olemassa selkeä oikeudellinen kehys yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Sen perusteella verkkoalustat tarjoavat jo nykyään käyttäjilleen mahdollisuuden määritellä, miten heidän tietojaan kerätään ja hyödynnetään. Lisäksi valmisteilla oleva sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus tulee...

Ajankohtaista

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...(DSA), ns. portinvartija-alustoihin kohdistettu digimarkkinasäädös (DMA), tietosuojaa sähköisessä viestinnässä tarkentava ePrivacy sekä kyberturvallisuutta syventävä verkko- ja tietoturvadirektiivin päivitys, NIS 2.0, ovat kuitenkin hankkeita, joita ei ole aikataulullisesti mahdollista ratkaista kevään...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

...tietosuoja-asetus GDPR – Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY eli ns. ePrivacy-direktiivi Tekijän- sekä teollisoikeudet – Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY – Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnasta 2004/48/EY eli ns. Enforcement-direktiivi – Tekijänoikeuslaki...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...ovat alkuperämaaperiaatteen vastaisia, ja kompromissiteksteissä on säilytetty aiemmat kohdennettua verkkomainontaa koskevat lisäykset. Kohdennettua verkkomainontaa säännellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä tulevassa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa, joten sitä ei tarvitse säännellä digipalvelusäädöksessä. Euroopan parlamentin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...viestinnän tietosuoja-asetus tulee tarkentamaan aihetta koskevaa sääntelyä. Puheenjohtajamaa Slovenian kompromissitekstin artiklaan 2 on lisätty kohtaan ia määritelmä, jossa online-markkinapaikalla tarkoitetaan verkkoalustaa, jonka avulla kuluttajat voivat tehdä etäsopimuksia kauppiaiden kanssa. Määritelmää...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto komission tekoälyavauksista

...koskee komission tiedonantoa eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Suomen näkemykset ovat kannatettavia. Komission asetusehdotus on monin paikoin epäselvä ja vaatii tarkennusta. Asetukseen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Suomen data retention -sääntelyn arviomuistiosta

...säilytysvelvollisuudesta antaa uusi EU-tason lainsäädäntöehdotus. Tällä hetkellä trilogineuvotteluissa oleva sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus eli ns. ePrivacy-asetus tulee muuttamaan sääntelytilannetta, joten EU-tason lainsäädäntöehdotuksen tarvetta voidaan harkita vasta ePrivacy-asetuksen lopullisen muotoilun selvittyä. Tätä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...– aktiivinen panos tarpeen Euroopan unionissa on meneillään useita digialaa koskettavia lainsäädäntöhankkeita. Osa niistä, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi laadittu sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (ePrivacy), on jo vuosia pyörinyt EU:n eri hallintoelimissä....

Ajankohtaista

Uutiset

EU:n digisäädösten varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet tulevaisuudessakin

...esimerkiksi yleistä tietosuoja-asetusta tai ns. P2B-asetusta, joka koskee oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa. Vaikka Suomessa ei tällä hetkellä toimi yhtään portinvartija-alustaksi katsottavaa verkkopalvelua, täytyy asetusta säädettäessä pitää huoli, että sellaiseksi...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digitaalisia markkinoita koskevaksi säädökseksi

...markkinoita koskevan säädöksen on oltava yhteensopiva muun EU-lainsäädännön kanssa. Jo voimassa oleva, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettu ns. P2B-asetus sekä yleinen tietosuoja-asetus tuovat alustoille omat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston täydentävään jatkokirjelmään komission e-Evidence-ehdotuksista

...tulee jatkossakin pitää liikennetietoina. • Asetus ei saa murentaa vallitsevaa korkeaa tietoturvan tasoa. • Asetuksen velvoitteista aiheutuu yrityksille merkittävää hallinnollista taakkaa sekä kustannuksia. • Palveluntarjoajalla on oltava oikeus saada määräyksen...

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: Kehittyvät älykaupungit pitävät asukkaistaan yhä parempaa huolta – Suomessa ollaan kisan kärkisijoilla

...kilpailukyvyn kannalta keskeisenä tavoitteena, jo nyt voimassa oleva yleinen tietosuoja-asetus GDPR määrittelee tarkasti, mitä EU-kansalaisia koskevia tietoja voidaan erilaisissa sovelluksissa käyttää ja miten niitä voidaan hyödyntää. Asia on erittäin ajankohtainen....

Ajankohtaista

Uutiset