FiComin kommentti ns. gigabitti-infrastruktuurisäädöksen U-kirjeluonnoksesta

FiComin kommentti koskien luonnosta U-kirjelmäksi: komission lainsäädäntöehdotus nopeiden viestintäverkkojen käyttöönoton tehostamisesta, ns. gigabitti-infrastruktuurisäädös Kasvavat tietoliikennetarpeet lisäävät merkittävästi teleyritysten tulevaisuuden verkkoinvestointitarpeita, mikä asettaa perinteiset teleyritykset ennennäkemättömien haasteiden eteen. On selvää, että...

Lausunnot

Esteet pois – infran rakentamisesta sujuvaa

Toimivat viestintäverkot ovat yhteiskuntamme peruskallio, johon teleyritykset investoivat vuosittain puoli miljardia euroa. Verkkojen rakentamista on helpotettava kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi lupaprosessit pitää digitalisoida ja rakentamis- ja lupaehdot yhdenmukaistaa. Parhaillaan on...

Uutiset

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

FiCom ja sen jäsenyritykset DNA, Elisa ja Telia tekivät noin kaksi vuotta sitten liikenne- ja viestintäministeriön kanssa yhteisen sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Sitoumuksessa todetaan, että ministeriön, viranomaisten ja toimialan yhteistyö on...

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

Suomessa rakennetaan jatkuvasti uusia ja parannetaan jo käytössä olevia viestintäverkkoja. Verkkojen laitteita ja ohjelmistoja uusitaan ja huolletaan säännöllisesti. Kyse on merkittävistä investoinneista, sillä euromääräisesti verkkoihin käytetään joka vuosi suunnilleen puoli...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission tiedonannosta suuntaviivoiksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkoihin

FiComin pääviestit FiCom puoltaa Suomen kantaa ja erityisesti yksityisten investointien painottamista, teknologianeutraalisuutta, mustien alueiden tukemisen kriittisyyttä ja ehdotettuja nopeusrajoja. Suomen kannassa olisi syytä tuoda painokkaammin esille se, että tukea ei...

Ajankohtaista

Lausunnot

Vastine: Suomessa netti on kaikkialla

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen antoi Kainuun Sanomien (8.2.) ja Karjalaisen (12.2.) Mielipide-palstalla tarpeettoman synkän kuvan Suomen viestintäverkkojen tilasta. Suomi on pinta-alaltaan suurimpia EU-maita, mutta väestötiheytemme on EU:n pienin. Jotta kaikki suomalaiset...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuusi askelta digikuntoon

Tänä vuonna Suomi tuli toiseksi Euroopan maiden digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä mittaavassa DESI-vertailussa. Asemamme digikehityksen huippumaana on vankka, ja kuulumme muiden kärkinelikon muodostavien jäsenmaiden – Tanskan, Ruotsin ja Hollannin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

Ympäristöministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaista. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Tietoliikenneverkoilla on keskeinen merkitys digitalisaation kehittämisessä ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomessa bitti kulkee

Vuosi sitten liikenne- ja viestintäministeriö sekä FiCom ja teleyritykset DNA, Elisa ja Telia tekivät sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Sitoumuksen tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus ja vahvistaa Suomen asemaa viestintäyhteyksien kärkimaana....

Ajankohtaista

Uutiset

Digikompassin tavoitteiden oltava kunnianhimoisia

Suomi on digiasioissa edelläkävijämaa, jossa on tehty paljon asioita oikein. Digitaalista infraa on rakennettu markkinaehtoisesti ja kannustettu yritysten välistä kilpailua. Jatkossakin pitää markkinaehtoisuuden olla ensisijaista ja valtion tuen vasta toissijainen,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilain HE-luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta[1] lausuntoa laajakaistatukilain HE-luonnoksesta ja siihen liittyvästä asetuksesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin pääviestit Muutettu laajakaistatukilaki ei olisi jatkossa teknologianeutraali, koska...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selonteosta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 (VNS 2/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Suomessa on kattavat...

Ajankohtaista

Lausunnot

Miten valtio voi edistää 5G-verkkoja?

Valtioneuvosto on asettanut EU:n elpymistukirahoitusta koskevassa selonteossaan tavoitteeksi, että Suomi on ensimmäinen maa, jossa 5G on saatavilla kaikkiin talouksiin. Teleyritysten mukaan näin tapahtuu vuoteen 2025 mennessä. Suomi on viestintäpolitiikassaan edelläkävijämaa,...

Ajankohtaista

Uutiset

Näissä onnistuttiin, tässä ei: missä mennään digi-Suomen edistämisessä?

Tultuani pari vuotta sitten FiComin hallituksen puheenjohtajaksi peräänkuulutin blogissani digi-Suomen edistämistä yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi. Puheenjohtajakauteni nyt päättyessä on mielenkiintoista katsoa taaksepäin ja pohtia, mitä on saatu aikaiseksi. On tietysti totta,...

Ajankohtaista

Blogi

Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä

Millaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Kukoistavassa ja nykyaikaisessa? Paikkakunnalla, jossa asiat hoituvat ja yhteydet toimivat? Elinvoimainen kunta satsaa viestintäverkkoihin ja sähköisiin palveluihin, sillä ne lisäävät kunnan houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten...

Ajankohtaista

Uutiset

Toimivat viestintäyhteydet ovat kunnalle kilpailuetu

Suomi on maailman johtavia tietoliikenneyhteiskuntia, jonka kaupungeissa ja kunnissa laadukkaat viestintäverkot mahdollistavat monipuolisen elinkeinoelämän, etätyön sekä näitä tukevat digitaaliset palvelut. Tämä on monella tapaa julkishallinnon ja yksityisen toiminnan selkeiden roolien...

Ajankohtaista

Blogi

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) käytössä on perustellusti korostettu digitalisaation vahvistamista ja vihreää siirtymää. Tärkeää on, että tuella vahvistetaan suomalaista kilpailukykyä ja turvataan hyvinvointiyhteiskunnan taloudellinen perusta...

Ajankohtaista

Uutiset

5G leviää meillä ja muualla

Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa kaikki nykyiset 5G-taajuudet on otettu käyttöön. Verkkorakentaminen alkoi vuoden 2019 alussa, ja nyt 5G on jo yli sadalla suomalaispaikkakunnalla. Korona ei Suomessa – toisin kuin...

Ajankohtaista

Uutiset

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

Digialalle tulevan vuoden merkittäviä virstanpylväitä ovat huhtikuiset kuntavaalit, niiden jälkeen tapahtuva hallituksen puoliväliarviointi ja hallitusohjelman tarkastelu sekä tietenkin EU:n elpymisrahoituksen jakautuminen konkreettisiin toimiin. Kaikki nämä nivoutuvat yhteen. Kuntavaalien keskeisiä teemoja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto asetusluonnokseen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

Liikenne- ja viestintäministeriölle Vaikka FiCom ry ei ole saanut lausuntopyyntöä valtioneuvoston asetusluonnoksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (luonnos), FiCom toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Toisin kuin yleisesti oletetaan,...

Ajankohtaista

Lausunnot