Digissä riittää kiihdytysvaraa

...toimesta määritellyt yhteiset rakentamis- ja lupaprosessit sekä siirtyminen ilmoitusmenettelyyn. Data ja osaajat elintärkeitä Yksityisyydensuoja ja verkkoviestinnän luottamuksellisuus ovat digitaalisen liiketoiminnan perusta. Dataa on kuitenkin pysyttävä hyödyntämään, jotta erilaiset palveluinnovaatiot ovat...

Uutiset

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...kynnys kuin muulle peitellylle tiedonhankinnalle. Ajatus siitä, että yksityisyyden suojaan puuttuvien toimien kynnys saisi olla tietoverkoissa kategorisesti alempi kuin muualla, on kestämätön. Merkittävä osa yksityisyyden suojaan kuuluvasta toiminnasta tapahtuu nykyisin...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...26/2018 vp ja LiVL 13/2022vp kohta 4). Palveluiden käyttäjien yksityisyyden suoja ja sen tietoturva ovat ehdottoman tärkeitä, ja niiden loukkaamisesta aiheutuu vakavia seuraamuksia. Ulkopuolisten yksityisyyden suojaamiseksi kielto on tarpeen ulottaa...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...2 mom.) FiCom toteaa, että tiedonvaihtoa koskevat rajoitukset ovat perusteltuja erityisesti luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaan kohdistuvan perusoikeussuojan vuoksi. Pykälässä säädetyt edellytykset kokonaisuutena arvioiden luovat asianmukaiset lainsäädännölliset raamit ja riittävän...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

...kestämätön. Merkittävä osa yksityisyyden suojaan kuuluvasta toiminnasta tapahtuu nykyisin tietoverkoissa, osittain juuri tietoverkkojen ominaisuuksien vuoksi, eikä tämä ole peruste rapauttaa yksityisyyden suojaa entisestään. Kuten arviomuistiossakin todetaan, oikeusministeriön työryhmämietinnössä ja HE...

Lausunnot

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

...keskeneräisestä ehdotuksesta loppujen lopuksi oli kyse. Huolta toimenpiteiden vaikutuksesta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan Asetusehdotus on monin paikoin ristiriidassa muun EU-sääntelyn kanssa. Siinä on ehdotettu, että soveltamisala koskee myös sellaisia palveluntarjoajia,...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...laajennetaan koskemaan yhdistymistietoja, rajoittaa merkittävästi henkilöiden perusoikeuksia eikä täytä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden edellytyksiä. Lisäksi muutos aiheuttaa riskejä henkilötiedon suojalle. Ajatus siitä, että yksityisyyden suojaan puuttuvien toimien kynnys saisi olla tietoverkoissa...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

...että tiedonvaihtoa koskevat rajoitukset ovat perusteltuja erityisesti luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaan kohdistuvan perusoikeussuojan vuoksi, mutta pykälässä säädetyt edellytykset yhdessä luovat asianmukaiset lainsäädännölliset raamit ja riittävän korotetun tason mainituille oikeussuojille....

Lausunnot

FiComin lausunto rajavartiolainsäädännön muutostarpeista

...ja täsmällisyyttä, rajoittamisen perusteena olevien syiden hyväksyttävyyttä, rajoituksen suhteellisuutta suojattavaan etuun nähden, oikeusturvajärjestelyjen riittävyyttä ja rajoituksen ristiriidattomuutta Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. Ehdotuksessa esitetään Rajavartiolaitokselle radiotekniseen valvontaan liittyviä toimivaltuuksia aluevalvonnan kannalta...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...joissa ne ovat erityisistä syistä välttämättömiä. Näissäkin tilanteissa laitteesta tai sen asentamisesta ei saa aiheutua vaaraa verkon toiminnalle tai toiminnan kannalta sivullisten yksityisyydensuojalle. Palveluiden käyttäjien yksityisyyden suoja ja sen tietoturva...

Ajankohtaista

Lausunnot

Helsingin hallinto-oikeudelta Traficomin päätöksen täytäntöönpanon keskeytys – DNA:n sopimustiedon tarkastuspalvelu huomioi jatkossakin asiakkaiden tietosuojan

...määräajassa ottaen huomioon asiakkaidensa tietosuojan. Henkilötietojen huolellinen käsittely ja yksityisyyden suoja ovat DNA:lle erittäin tärkeitä ja tekstiviestipalvelu toteutettiin siten, että palvelun käyttöönottoon tarvitaan liittymän omistajan hyväksyntä. DNA:n on tietosuojasääntelyn perusteella...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Lapset ja internet

EtusivuSearch results for 'yksityisyyden suoja' Lapset ja internet Digitaalisuus kuuluu myös lasten maailmaan. Se tuo heidän elämäänsä lukuisia positiivisia, kasvattavia ja viihdyttäviä asioita, mutta avaa valitettavasti myös mahdollisuuden joutua verkkorikollisuuden...

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...myönnettävä samanaikaisesti. 8. Kysymyksiä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suojasta hyödyntämissopimuksissa (TekL 29–31 ja 35–38 §, DSM-direktiivin 18–23 artikla), kuvatallenteella esiintyvien esittävien taiteilijoiden suojan laajentamisesta (TekL 45 §), sekä valokuvaajan oikeudesta...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukseen vuodelta 2020

...kiristetä tulkintoja. FiCom näkee, että kriittisen infran toimivuuden tukeminen on jatkossakin Kyberturvallisuuskeskuksella ja sektoriviranomaisilla. Rikos-, sotilas- ja siviilitiedustelun työkalupakkien yhtenäistäminen on vaikeaa, koska niitä koskevat perustellusti erilaiset vaatimukset päätöksentekoon, yksityisyydensuojaan...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lainsäädäntö vahva perusta viestintäverkkojen kyberturvallisuudelle

...hallinta, 3) viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja ja 4) varautumiskysymykset. Lain nojalla on lisäksi annettu useita kyberturvallisuuteen liittyviä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiä, muun muassa määräys teletoiminnan tietoturvasta. Kooste lain sisällöstä...

Ajankohtaista

Uutiset

Vahva salaus varmistaa kyberturvallisen yhteiskunnan

...sijaintivaltioiden kansallisten viranomaisten arvioida riittävän tarkkarajaisten ja oikeasuhtaisten toimien lainmukaisuus. Lähestymistavan tulee olla tasapainoinen ja teknologianeutraali, ja siinä on otettava huomioon yksityisyydensuoja sekä tietosuoja. Viestinnän luottamuksellisuus on turvattava kaikissa olosuhteissa....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston EU-politiikkaselonteosta

...joita ne eivät voi todellisuudessa toteuttaa. Yksityisyydensuoja ja verkkoviestinnän luottamuksellisuus ovat digitaalisen liiketoiminnan perusta, mutta samalla liian tiukka tietosuojasääntely voi heikentää yritysten kykyä tuotteistaa uusia palveluja sekä kehittää datan hyödyntämistä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten

...ovat erityisistä syistä välttämättömiä, eikä laitteesta tai sen asentamisesta saa aiheutua vaaraa verkon toiminnalle tai toiminnan kannalta sivullisten yksityisyydensuojalle. Palveluiden käyttäjien yksityisyyden suoja ja sen tietoturva ovat ehdottoman tärkeitä, ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston täydentävään jatkokirjelmään komission e-Evidence-ehdotuksista

...laista, mutta jättää lopullisen päätöksen esittämismääräyksestä täytäntöönpanoviranomaiselle (uusi 14 a artiklan 5 kohta). EU-instituutioiden kannoista komission ehdotuksen 15 artikla tasapainottaa parhaiten lainvalvontaviranomaisten tarpeet kolmansien maiden yksityisyyden suojaa ja muita perusoikeuksia...

Ajankohtaista

Lausunnot