Emeritusprofessori Kaarlo Tuorin lausunto siirtovelvoitteesta ja edelleenlähettämisestä

FiCom on pyytänyt oikeustieteen tohtori, emeritusprofessori Kaarlo Tuorilta asiantuntijalausuntoa radio- ja televisio-ohjelmien siirtovelvoitteisiin sekä niiden alaisten ohjelmistojen tekijänoikeuskorvauksin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Tuori ottaa lausunnossaan kantaa mm. perusoikeusongelmiin sekä toteaa, että perustuslakivaliokunnan siirtovelvoitteesta ja tekijänoikeuskorvauksesta antamat lausunnot ovat osin perustuneet virheellisiin oletuksiin ja puutteelliseen informaatioon − eivätkä liikenne- ja viestintäministeriön arviointimuistio tai hallituksen esitys 43/2022 vp liioin korjaa näitä ongelmia tai vastaa kokonaisvaltaisen tarkastelun vaatimukseen.

Siirtovelvoite

Must carry -lainsäädäntö velvoittaa kaapelioperaattorit lähettämään Ylen julkisen palvelun kanavien lähetykset verkoissaan ilman korvausta. Tuorin mukaan siirtovelvoitteen välttämättömyyden vaatimus ei toteudu, jos voidaan osoittaa, että ohjelmiston jakelu kaapeli-tv-verkoissa toteutuisi myös markkinamekanismin kautta Ylen ja operaattoreiden sopimusten nojalla.

Tuori kiinnittää huomiota myös siihen, että siirtovelvoitteen myötä kaapelitelevisioyritys osallistuu Yleisradiolle säädetyn julkisen palvelun velvollisuuden toteuttamiseen. Kohtuullisuus edellyttäisi, että kaapelitelevisioyritys saisi tästä korvauksen verovaroin rahoitettavalta Yleisradiolta.

Tuorin mukaan siirtovelvoitteen kokonaisvaltaista arviointia niin kansallisen perusoikeusjärjestelmän kuin EU-oikeudenkin kannalta vaikeuttaa velvoitteelle merkityksellisten säännösten hajautuminen eri lakeihin, jotka kuuluvat eri ministeriöiden vastuualueeseen. Myös perustuslakivaliokunnan siirtovelvoitteesta ja tekijänoikeuskorvauksesta antamat lausunnot ovat osin perustuneet virheellisiin oletuksiin ja puutteelliseen informaatioon.

Alkuperäisen ja edelleenlähettämisen käsitteet selkiytettävä lainsäädännöllä

Tuori toteaa lausunnossaan, että kaapeliverkko-operaattoreiden toteuttamaa siirtovelvoitteen alaisten radio- ja tv-ohjelmien jakelua ei Suomessa ole pidetty tekijänoikeuslaissa tarkoitettuna edelleenlähettämisenä. Operaattorit eivät ole suorittaneet kaapelijakelusta erillistä tekijänoikeuskorvausta, koska Yleisradion hankkimat tekijänoikeudet ja maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat kattaneet ohjelmistojen kaikki jakelutavat, kaapeliverkossa tapahtuva jakelu mukaan lukien.

Tuorin mukaan ohjelmistojen välittäminen sekä sopimusperusteisesti antenniverkossa että siirtovelvoitteen nojalla kaapeliverkossa on alkuperäistä lähettämistä.

Oikeustilan selventämiseksi olisi suotavaa, että uudistettavaan tekijänoikeuslakiin tai sen perusteluihin otettaisiin yksiselitteiset alkuperäisen ja edelleen lähettämisen määritelmät, kirjoittaa Tuori. Hänen mukaansa hallituksen esitys on näiltä osin puutteellinen ja merkittävästi epäselvempi kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä viime syksynä valmisteltu ja lausuntokierrokselle tuolloin lähetetty luonnos hallituksen esitykseksi.

Alkuperäisen ja edelleen lähettämisen erolla saattaa myös olla perusoikeusvaikutuksia tekijänoikeuskorvaukseen velvoitetun tai oikeutetun kannalta. Perusoikeusrajoitusten yleisiin edellytyksiin kuuluu vaatimus täsmällisistä ja tarkkarajaisista lain säännöksistä.

Lue professori Tuorin lausunto kokonaisuudessaan.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry