Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelmasta ja sisämarkkinaohjelmasta sekä eräiden asetusten kumoamisesta (U 69/2018 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää seuraavaa:

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää ja vahvistaa Euroopan digitaalisia valmiuksia. Tavoitteiden kohteena on viisi toimea: 1) suurteholaskennat, 2) tekoäly, 3) kyberturvallisuus ja luottamus, 4) digitaaliset taidot ja digitaalitekniikoiden hyödyntäminen sekä 5) yhteentoimivuus. FiCom pitää komission tavoitteita ja toimia kannatettavina.

FiCom yhtyy valtioneuvoston Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta esittämään kantaan. Kuten valtioneuvosto, myös FiCom kiinnittää huomiota siihen, että jo olemassa olevat EU:n digiohjelmat muodostavat selkeän ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jossa tulee välttää eri ohjelmien päällekkäisyyttä.

Valtioneuvosto ei ota kantaa siihen, miten vastaavanlaiset kansalliset ohjelmat ovat linjassa EU-ohjelmien kanssa esimerkiksi tekoälyn osalta, joten tämä tulee huomioida jatkossa

Sisämarkkinaohjelma

FiCom pitää kannatettavana ja perusteltuna komission tarkoitusta välttää entistä paremmin päällekkäisyyksiä yhdistämällä ohjelmia ja tiivistämällä eri osa-alueiden välistä yhteistyötä.  FiCom yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.

Lisäksi FiCom kiinnittää valiokunnan huomiota siihen, että EU-sääntely on lisääntynyt ja se on aiempaa seikkaperäisempää. Tästä johtuen sääntelyn vaikutuksia sisämarkkinoihin ja sen digitaaliseen kehitykseen tulee jatkossa tarkastella aiempaa kokonaisvaltaisemmin, kattavammin ja perusteellisemmin. Tästä esimerkkinä on vireillä olevan tekijänoikeusdirektiivin ja erittäin seikkaperäisen telepakettisääntelyn heijastusvaikutukset digikehitykselle. Sääntelyn kokonaisvaikutuksia tulee arvioida horisontaalisesti eikä pelkästään yhden sektorin, sen osan tai artiklan kautta. Liiallinen sääntely voi pahimmillaan luoda merkittäviä esteitä Euroopan digitalisaatiokehitykselle ja kilpailukyvylle.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry