FiComin kommentit viestintäverkkojen tietopyyntölomakkeen luonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt kommentteja vastauslomakkeesta, joka koskee tietopyyntöä viestintäverkoissa käytettävistä kriittisistä osista ja muista komponenteista. FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta ja toteaa seuraavaa:

FiCom ei yhtä kommenttia lukuun ottamatta ota kantaa itse dokumentin teknisiin kysymyksiin, mutta kommentoi dokumentin julkisuutta ja luovutettavuutta.

Ainoa kommentti teknisistä seikoista koskee lomakkeen tietoa osuuksia laitteista/kapasiteetista, joita FiCom pitää epärelevantteina, toisin kuin esimerkiksi kappalemääriä.

FiComin pääviestit:

  • Kaikki lomakkeella olevat verkkotiedot ovat salassa pidettäviä.
  • Lomakkeen tietojen luovuttamiselle muille viranomaisille SVPL:n 244 a §:n tehtävien hoitamista varten ei ole perusteita.

Salassa pidettävät tiedot

Lähtökohtaisesti kaikki lomakeluonnoksessa verkkotietoa koskeva tieto on salassa pidettävää julkisuuslain 24 §:n 1 mom 20) kohdan perusteella. Ainoastaan vastaajan perustietoja voidaan pitää julkisena. Dokumentti pitää sisällään erittäin sensitiivistä ja seikkaperäistä verkkotietoa, joka on kaupallisesti hyvin kiinnostavaa ja liikesalaisuuden piirissä. Lomakeluonnoksesta ilmenee kriittiseksi infrastruktuuriksi luokitellun viestintäverkon kaikki keskeiset tiedot erittäin seikkaperäisesti, mikä itsessään ei ole julkista tietoa. Tietojen julkisuus sekä loukkaisi verkkoyrityksen liikesalaisuutta että vaarantaisi myös kansallista turvallisuutta.

Tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle

FiCom pitää tärkeänä, että SVPL:n 244 a §:n mukaista, viestintäverkkoihin kytkeytyvää kansallista turvallisuutta ja maanpuolustusta koskevaa vuoropuhelua ja tietojen vaihtoa eri toimijoiden kesken jatketaan.  Säännöksen mukaan tietoja voidaan luovuttaa siinä mainitulle viranomaiselle, jos tietojen luovutus on välttämätöntä tämän pykälän mukaisen tehtävän hoitamiseksi.

FiCom kuitenkin katsoo, ettei lomakkeella saatavia tietoja tule luovuttaa toiselle viranomaiselle, koska pykälässä mainittujen muiden viranomaisten tehtävien hoitamiseksi on tarkoituksenmukaisempia ja rakentavampia keinoja ja menetelmiä, esimerkiksi suorat keskustelut asianomaisen viranomaisen kanssa. Muiden tarkoituksenmukaisten keinojen olemassaolo poistaa sekä perusteet että edellytykset tietojen luovuttamiselle.

Edelleen FiCom toteaa, että lomakkeen tiedoilla ja niiden luovutuksella ei toteuteta 244 a §:n mukaisen tehtävän hoitamista, eli sitä, että laitteen käytöllä mahdollistettaisiin ulkomainen tiedustelutoiminta tai toiminta, jolla häirittäisiin, lamautettaisiin tai muuten vahingollisella tavalla vaikutettaisiin Suomen tärkeisiin etuihin, yhteiskunnan perustoimintoihin tai kansanvaltaiseen yhteiskuntajärjestykseen. Tälläkään perusteella tietojen luovutukselle ei ole perusteita.

Jos SVPL:n 244 a §:ssä mainittu toinen viranomainen pyytäisi Traficomilta sen lomakkeella saamia tietoja, Traficomin tulisi arvioida erittäin suppeasti pykälään kirjattua tehtävien hoitamista koskevaa välttämättömyyskriteeriä ja arvioida, onko muita tarkoituksenmukaisempia keinoja tehtävien hoitamiseksi. Selvää on, että pyynnön esittäneen viranomaisen tulee perustella välttämättömyysedellytys jokaisen lomakkeen rivin ja sarakkeen sisältävän tiedon osalta erikseen.  

Suomen kansallisen turvallisuuden edun mukaista on, että lomakkeen tiedot ovat mahdollisimman suppean piirin tiedossa. Esimerkiksi tietovuodon riski kasvaa sitä todennäköisemmäksi, mitä useammalle taholle tietoja on toimitettu. Jos Traficom kuitenkin päätyisi luovuttamaan tietoja eteenpäin, sen tulisi kertoa välittömästi asianomaiselle teleyritykselle, kenelle ja mitä tietoja se on luovuttanut ja millä perusteella.

Lopuksi FiCom pyytää, että Traficom kertoo, millainen turvaluokitus lomakkeen tiedoilla on.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry