FiComin lausunto 900 – 2100 MHz:n toimilupien hakuilmoituksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa 900 – 2100 megahertsin taajuusalueilla olevien verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksesta. FiCom kommentoi seuraavaa:

Toimilupien jako, teknologianeutraalius ja toimiluvan kesto

Luonnoksessa ehdotetaan, että toimiluvat 900, 1800 ja 2100 megahertsin taajuuksille myönnetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (SVPL) mukaisesti vertailevassa menettelyssä. Mainitut taajuusalueet on kukin jaettu kolmeen toimilupaan. FiCom pitää jakoa tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena SVPL:n 1 §:n tavoitteiden toteuttamiseksi.

Luonnoksen mukaan verkkotoimiluvat myönnetään teknologianeutraaleina. FiCom kannattaa toimilupien teknologianeutraaliutta, koska se mahdollistaa taajuuksien optimaalisimman ja tehokkaimman käytön. Kuitenkin luonnoksessa ehdotetaan, että GSM-verkoille asetetaan teknologiaan sidottu 99 prosentin Manner-Suomen väestöpeittovelvoite, jonka tarpeellisuutta uudelleenarvioidaan vuonna 2023. Luonnoksesta ei ilmene, miksi siinä ehdotetaan teknologiasidonnaista velvollisuutta käyttää GSM-teknologiaa. Kaikki palvelut, myös puhepalvelut, jotka GSM-tekniikalla voi toteuttaa, ovat mahdollisia myös uudemmilla, edistyneemmillä ja tehokkaammilla teknologioilla. Päätelaitemarkkinat tukevat myös lähtökohtaisesti muita kuin GSM:ään perustuvia tekniikoita.

FiCom esittää, että taajuuksien tehokkaan käytön ja markkinoiden kilpailun takia GSM-tarjontavelvoitteesta tulee esityksen jatkovalmistelussa luopua.

Toissijaisesti FiCom ehdottaa, että toimilupaehtoja muutettaisiin seuraavasti:

Toimiluvanhaltijan 900 ja 1800 megahertsin taajuusaluetta hyödyntävän oman GSM-verkon matkaviestinverkon ja GSM-yhteisverkon matkaviestinyhteisverkon tulee kuitenkin yhdessä kattaa mahdollistaa puhepalvelujen tarjoamisen 99 prosenttia prosentille Manner-Suomen väestöstä., jollei tätä katsota vuonna 2023 tehtävässä välitarkastelussa tarpeettomaksi.

FiCom ei mainituilla perusteilla pidä myöskään välitarkastelua tarpeellisena, koska se luo tässä yhteydessä tarpeetonta epävarmuutta toimiluvanhaltijoille, sillä teknologiamuutokset vaativat huolellista suunnittelua, päätöksiä ja sopimuksia, joiden valmistautumiseen kuluu aikaa useita vuosia.   

Toimilupien voimassaoloaika päättyisi ehdotuksen mukaan vuonna 2033. Lupakaudet ovat poikkeuksellisen lyhytkestoisia, mutta tätä seikkaa ei perustella lainkaan luonnoksessa. Toimilupakauden pituudessa tulisi huomioida tulevan EECC direktiivin 49 artiklan mukaiset vähimmäiskestot.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry