FiComin lausunto 900 ja 1800 megahertsin verkkotoimilupien ns. 2G-toimilupaehdon välitarkastelusta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa teleyritysten 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimilupien niin sanotun 2G-toimilupaehdon välitarkastelussa huomioitavista seikoista ja siitä, onko tarkoituksenmukaista velvoittaa teleyritykset pitämään yllä 2G-teknologiaa Manner-Suomen matkaviestinverkoissaan myös jatkossa. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

  • Digivihreä siirtymä edellyttää vanhojen mobiiliverkkotekniikoiden hallittua alasajoa, jolla lisäksi taataan verkkojen kyberturvallisuus ja energiatehokkuus sekä taajuuksien tehokas käyttö.
  • Muiden toimialojen, kuten autoteollisuuden laitteet ja palvelut eivät voi eivätkä saa estää ja hidastaa em. toimintojen edistämistä. EU:n pitää muuttaa omaa sääntelyään ja siihen liittyvää standardisointia, jotka edellyttävät vanhempien (2G/3G) verkkoteknologioiden käyttöä autoteollisuudessa.
  • Useissa EU-maissa ollaan sulkemassa 2G-verkko vuonna 2025. Näin myös Ruotsissa, jossa viranomainen ei ole nähnyt asiassa ongelmaa, vaikka siellä on tunnistettu vastaava M2M- ja autoteollisuuden eCall-käyttö. Liikenne- ja viestintäministeriön olisi hyvä selvittää, mikä on muiden EU- ja ETA-maiden aikataulu 2G:n sulkemiselle.
  • Digitalisaatiotavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että 2G-käytössä olevat 900 megahertsin taajuudet on vapautettava uudempien teknologiasukupolvien käyttöön.
  • Kun otetaan huomioon uudempien matkaviestinverkkosukupolvien (4G ja 5G) väestöpeittoalueet ja muut tässä lausunnossa esitetyt perusteet, on toimilupaehtojen 2G-teknologiavelvoite katsottava tarpeettomaksi nyt tehtävässä välitarkastelussa. Tätä edellyttää myös SVPL:n 95 §:n tekniikkariippumattomuus.
  • Toimilupaehto, joka rajaa operaattorien mahdollisuuksia kehittää viestintäverkkojaan vastaamaan olemassa oleviin kyberriskeihin on huolestuttava.
  • 2G-velvoitteen ylläpitäminen asettamalla uusi tarkasteluajankohta myöhemmäksi ei ole tarkoituksenmukaista, vaan se olisi todennäköisesti jopa vahingollista Suomen digitalisaatiokehitykselle eikä antaisi kuluttajille ja yritysasiakkaille kannusteita luopua vanhoista päätelaitteista.
  • Toimilupaehtojen muuttamiseen 2G-teknologiavelvoite poistamalla riittää muutaman vuoden siirtymäaika.

Vanhentuneet 2G- ja 3G-mobiiliverkkoteknologiat tulee ajaa alas lähivuosina

Noin kolmessakymmenessä vuodessa on syntynyt neljä mobiiliverkkojen teknologiasukupolvea, jotka kaikki vaativat taajuusresursseja, energiaa, teknisiä laitteita sekä osaavaa henkilöstöä kehittämään ja ylläpitämään niitä. Vanhempien (2G ja 3G) sukupolvien verkkoteknologioiden merkitys on 2010-luvun jälkeen pienentynyt jatkuvasti ja merkittävästi, ja nykyään niitä käyttää enää pieni määrä asiakkaita.

Kun 2G ja 3G siirtyvät historiaan, vapautuu verkon kapasiteettia uusille, tietoturvallisemmille ja energiatehokkaammille 4G- ja 5G-verkoille. Uudet verkkotekniikat mahdollistavat esimerkiksi älykkään sähköverkon kehittämisen, hyödyntämisen ja ratkaisut entistä paremmin. Vihreän digitaalisen siirtymän, taajuuksien tehokkaan käytön ja verkkojen turvallisuuden kannalta on aivan keskeistä luopua mahdollisimman pian vanhoista verkkoteknologioista. Useiden mobiiliverkkoteknologioiden ylläpito edellyttää myös suhteettoman raskasta ja energiatehotonta varautumisjärjestelmän ylläpitoa esimerkiksi akkukapasiteetilta.

Yli 30 vuotta vanhassa 2G-verkossa kulkee enää pääsääntöisesti puhe- ja tekstiviestiliikennettä. 2G-matkapuhelinlaitteiden määrä on laskenut jo usean vuoden ajan. Vanha tekniikka kuluttaa runsaasti ja moninkertaisesti energiaa uusimpiin verkkoteknologioihin verrattuna, syö taajuuskapasiteettia eikä sen tietoturva ole samalla tasolla uusimpien teknologioiden kanssa.

Lisäksi uuden tarkasteluajankohdan asettaminen johtaisi operaattoreille kohtuuttomiin panostuksiin elinkaarensa päässä olevaan 2G-teknologiaan.

Muut toimialat eivät voi edellyttää 2G-verkon ylläpitoa

Teleyritysten 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimiluvissa on 2G-teknologiaan liittyvä toimilupaehto. Muut teleyrityksille myönnetyt matkaviestinverkkojen verkkotoimiluvat ovat teknologianeutraaleja, eli teleyritykset voivat valita käyttämänsä teknologian markkinaehtoisesti. Näin tulisi olla jatkossa myös 900 ja 1800 megahertsin verkkotoimiluvilla, eli 2G-teknologiaehto tulee poistaa. Nykyisin näillä kahdella taajuusalueella käytetään myös 4G-verkkoteknologiaa. Vastaavasti nykyisten 3G-verkkojen käyttämät taajuudet otetaan lähiaikoina uudempien matkaviestinteknologioiden käyttöön.

Useassa Euroopan maassa 2G-verkko suljetaan vuonna 2025. Näin esimerkiksi Ruotsissa, jossa toimiluvat ovat teknologianeutraaleja, ja jossa paikallinen regulaattori (PTS) ei ole nähnyt sulkemisessa ongelmaa, vaikka siellä on yhtä lailla tunnistettu M2M- ja eCall-käyttö. Siellä PTS toteaa nimenomaisesti, että yritysten ja julkisten organisaatioiden on tehtävä toimenpiteitä M2M-laitteiden suhteen, koska kyse on siirtymän suunnittelusta, laitteiden inventoinnista ja sen varmistamisesta, että hankintavaatimukset kohdistuvat 4G- tai 5G-verkkoon. Ruotsissa viranomaiset ovat osallistuneet operaattoreiden kanssa aktiivisesti asiaan liittyvään viestintään. Vastaavaa viranomistoimintaa ja -viestintää tulee toteuttaa myös Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön olisi hyvä selvittää, mikä on muiden EU- ja ETA-maiden tilanne ja aikataulu 2G:n sulkemiselle.

Lausuntopyynnössä todetaan, että eri energiaverkkojen mittarit ja ohjauslaitteet hyödyntävät 2G-verkkoja. Energiaverkot käyttävät myös 3G-verkkoja. Myös autojen hätäpuhelujärjestelmä, ns. eCall, hyödyntää 2G- ja 3G-verkkoja. Mobiiliverkkoteknologiassa uusi verkkosukupolvi syntyy noin 10 vuoden välein. Vanhimmat mobiiliverkkoteknologiat ovat olleet käytössä jo yli 30 vuotta, eikä muut toimialat voi olettaa, että useita verkkoteknologioita ylläpidetään rinnakkain vuosikymmeniä.

Siirtymä uusiin mobiiliverkkoteknologioihin on luonnollista ja ollut tiedossa jo vuosia. Myös muiden toimialojen on pitänyt varautua uusien verkkoteknologioiden hyödyntämiseen. Älykkäitä sähköverkkoja ei toteuteta 2G:n avulla. Osa energiayhtiöstä on jo hyvissä ajoin siirtynyt käyttämään uusia mobiiliverkkoja.

eCall on autojen, ei matkaviestinverkko-operaattoreiden järjestelmä. EU:n pitää muuttaa eCall-sääntelyä ja siihen liittyvää standardisointia, jos se tällä hetkellä sallii ainoastaan vanhentuneella (piirikytkentäinen mobiilitekniikka 2G/3G) tekniikalla toteutetun ja toimivan järjestelmän. EU:n komission ei tule siirtää omaa sääntelyvelvoitettaan ja varautumistaan yksinomaan jäsenvaltioille.

Vuoden 2010 jälkeen hankitut 2G-SIM-kortit toimivat lähtökohtaisesti myös 4G- ja 5G-verkoissa. Edellytyksenä on kuitenkin, että SIM-kortti on kooltaan mikro- tai nano-mallia. Jos kortti on vanhan, perinteisen kortin kokoinen, sen vaihtaminen uuteen on tarpeen.

Samaan aikaan kun EU-sääntelyllä velvoitetaan käyttämään vanhaa teknologiaa, komissio on huolissaan 5G:n hitaasta leviämisestä EU:ssa. Uusimman verkkoteknologian käyttöönottoa pyritään edistämään useilla eri toimenpiteillä, kuten Digitaalisella kompassilla, kyselyllä sähköisen viestinnän verkon tulevaisuudesta sekä eri rahoituskeinoilla.

Seuraavan sukupolven matkaviestinteknologiaa (6G) kehitetään jo vauhdilla ja Suomen Digitaalisen kompassin kirjauksen mukaan se olisi testikäytössä viimeistään vuonna 2027. Lisäksi kompassin mukaan kaikilla suomalaisilla kotitalouksilla sekä yrityksillä on mahdollisuus gigabitin tietoliikenneyhteyteen ja 5G-verkko kattaa koko väestön vuonna 2030. Näiden digitalisaatiotavoitteiden toteuttamiseksi on aivan keskeistä, että 4G- ja 5G-teknologioiden − ja muutamien vuosien kuluttua myös 6G-teknologian− tarpeisiin on käytettävissä riittävä määrä taajuuksia. Tällä hetkellä 2G-käytössä olevat 900 megahertsin taajuudet on välttämätöntä vapauttaa uudempien teknologiasukupolvien käyttöön.

Muiden toimialojen laitteet ja palvelut eivät voi eivätkä saa estää ja hidastaa tietoverkkojen tietoturvallista ja energiatehokasta kehittämistä. Myös digitaalinen vihreä siirtymä ja taajuuksien tehokas käyttö on huomioitava. Mobiiliverkot ovat kriittistä infrastruktuuria.

2G-verkkojen toimilupaehdot ovat tarpeettomia

Vuoden 2018 toimilupaehtojen mukaan toimiluvanhaltijan 900 ja 1800 megahertsin taajuusaluetta hyödyntävään omaan GSM-verkkoon tai GSM-yhteisverkkoon liittyvien puhe- ja datapalveluiden tulee yhdessä kattaa 99 % Manner-Suomen väestöstä, jollei tätä katsota vuonna 2023 tehtävässä välitarkastelussa tarpeettomaksi. Tällä hetkellä 4G:n väestöpeittokattavuus on sama kuin nykyisellä 2G:llä.

Jo toimilupia myönnettäessä vuonna 2018 tunnistettiin selkeä tarve asian uudelleentarkastelulle lähivuosina. Kun otetaan huomioon uudempien matkaviestinverkkosukupolvien (4G ja 5G) väestöpeittoalueet, on nyt tehtävässä välitarkastelussa toimilupaehtojen teknologiavelvoite katsottava tarpeettomaksi. Lisäksi tulee huomioida SVPL:n 95 §:n mukainen pääsääntö, että säädettäessä viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien taajuuksien käytöstä on noudatettava tekniikka- ja palveluriippumattomuutta. Laissa olevat poikkeusperusteet eivät täyty.Muut taajuusalueet noudattavat tätä teknologianeutraalisuuden pääsääntöä.

Vanhan teknologian sulkeminen parantaisi Suomen kyberturvallisuutta, koska kyberhyökkäyksissä hyökkääjää pyrkii etsimään ja hyödyntämään ketjun heikoimpia lenkkejä. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kyvykkyys hallita vanhentuviin teknologioihin liittyviä kyberriskejä voi olla haasteellista. Toimilupaehto, joka rajaa operaattorien mahdollisuuksia kehittää viestintäverkkojaan vastaamaan olemassa oleviin kyberriskeihin on huolestuttava.

Myöskään 2G-velvoitteen ylläpitäminen asettamalla uusi tarkasteluajankohta myöhemmäksi ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu, vaan se olisi todennäköisesti jopa vahingollista. Tällaisessa tilanteessa operaattori ei voisi aloittaa teknologiasiirtymää täysimääräisesti, sillä verkon alasajo on pitkäjänteinen ja tarkkaa suunnittelua vaativa projekti, joka edellyttää myös asiakastiedottamista. Uusi tarkasteluajankohta ei aseta kuluttajille ja yritysasiakkaille kannusteita luopua vanhoista päätelaitteista. Vanhojen laitteiden määrä alenee nopeasti, kunhan epävarmuus aikataulusta poistetaan.

FiComin mielestä 2G-teknologia voidaan poistaa käytöstä enintään muutaman vuoden siirtymäajalla siinä aikataulussa, jonka operaattori näkee asiakkaiden näkökulmasta mahdolliseksi ja teknologian kannalta välttämättömäksi. Suomen erittäin kilpailulla mobiilimarkkinalla kilpailu pitää huolen siitä, että 2G-verkkoa ei suljeta liian aikaisin.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry