FiComin lausunto eIDAS-asetuksen arvioinnista

FiCom kiittää Liikenne- ja viestintävirastoa mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Vaikka tunnistamislainsäädännön uudistaminen sekä luottamuspalvelujen käsite syntyivät eIDAS-asetuksen myötä, asetus ei pohjimmiltaan parantanut tilannetta operaattorien kannalta. Asetus lähinnä monimutkaisti kotimaista tunnistamisen lainsäädäntöä, ja on vaikea nähdä, miten asetus voisi tästä kehittyä. Se on ristiriitainen muiden säädösten, kuten maksupalveludirektiivin, kanssa, mikä on johtanut useisiin eri tarkoituksissa käytettyihin tunnistusvälineisiin.

Asetuksen perusongelma on, että se velvoittaa tarjoamaan rajat ylittävän tunnistuksen, mutta ei tunnistamista edellyttäviä palveluita muiden jäsenvaltioiden kansalaisille. Alun perin palveludirektiivin oli tarkoitus korjata asia, mutta direktiiviä ei ole pantu jäsenvaltioissa riittävän tehokkaasti käytäntöön. 

Markkinatoimijoiden tunnistusvälineet ovat korotetulla (eIDAS LOA2 ”Substantial”) varmuustasolla, ja rajat ylittävän tunnistaminen edellyttää korkeaa (eIDAS LOA3 ”High”) varmuustasoa, joten asetuksen merkitys on tämänkin takia ollut käytännön toiminnan kannalta vähäinen. Toisaalta pohjoisen Itämeren alueella on jo lukuisia rajat ylittäviä palveluita, joille on aitoa kysyntää ja joiden toimintaa eIDAS ei saa jatkossakaan romuttaa.

Operaattorit toivovat, että eIDAS-asetuksen soveltaminen saataisiin aidosti liikkeelle ja että rajat ylittävään tunnistamiseen tulisi muutakin kuin julkisen sektorin palvelut. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan vaikuta realistiselta.