FiComin lausunto HE 248/2020 pelastuslain 105 § ja 109 §:n muuttamisesta

Hallintovaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä HE 248/2020 vp eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta.

FiCom kannattaa esitystä

Pelastuslain 109 §:ää ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 250 §:n 1 momenttia vastaavaksi siten, että siinä alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan rakennukseensa tai rakennelmaansa välttämättömiä viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun (viranomaisviestintäpalvelun) käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi erityisesti tavanomaista suuremman henkilöturvallisuusriskin kohteissa, joissa voitaisiin ehdotetun säännöksen perusteella määrättävillä laitteilla varmistaa pelastustoimen yksiköiden asianmukainen toiminta.

Voimassa olevan pelastuslain 109 §:n mukaan alueen pelastusviranomaisen antama määräys voi koskea ainoastaan tällä hetkellä käytössä olevan viranomaisverkon (VIRVE) käytettävyyttä varmistavia laitteita. Ehdotetun muutoksen myötä alueen pelastusviranomaisella olisi toimivalta määrätä pykälässä tarkoitetun rakennuksen tai rakennelman omistaja hankkimaan ja pitämään toimintakunnossa myös uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käytettävyyttä varmistavia laitteita.

Esityksen mukaan kustannusvastuu sisäverkon toteuttamisesta säilyisi nykyisenlaisena, eli kustannuksista vastaisi pelastuslain 109 §:ssä tarkoitetun rakennuksen tai rakennelman omistaja. Pykälän perusteella annettavat määräykset kohdistuisivat samoihin rakennuksiin kuin nykyisinkin.

Esitysluonnoksessa on ansiokkaasti ja perusteellisesti kuvattu nykytilaa ja käyty läpi eri toteutusvaihtoehtoja sekä vastuita. Kuten esitysluonnoksesta ilmenee ja voimassa olevassa säännöksessä säädetään, uusi säännös ei tuo muutosta rakennuksen tai rakennelman omistajan velvollisuuteen varmistaa kustannusvastuullaan sisäverkon toimivuus. Velvollisuus kattaa edelleen myös sisätilakuuluvuuden.

Ehdotettu säännös vastaa yleisperiaatetta, jonka mukaan teleyritys vastaa matkaviestinverkon ulkotilan kuuluvuudesta ja rakennuksen omistaja kiinteistä ja langattomista sisäverkoista, kuten muustakin rakennuksen infrasta, esimerkiksi sähkö-, lämpö-, vesi- viemäri- ja ilmastointi-infrasta.

FiCom pitää ehdotettua muutosta perusteltuna ja tarpeellisena. FiCom ei näe mitään perusteita muuttaa vallitsevaa oikeustilaa ja käytäntöä, joten esityksestä ilmenevillä ja edellä mainituilla perusteilla FiCom pitää esitystä hyvin perusteltuna ja kannattaa esitystä.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry