FiComin lausunto HE:n luonnokseen laeiksi sähköisen viestinnän palvelulain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintalain muuttamisesta

FiComin keskeiset viestit:

  • FiCom pitää esityksen tavoitteita ja ehdotuksia tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina.
  • Kansallista verkkovierailua koskevan sopimuksen tulee perustua kaupalliseen ja tasapuoliseen sopimukseen.
  • Hintavertailu ei sovellu viranomaistoiminteiden toteuttamiseen verkkovierailussa.
  • Verkko-operaattoriksi valitun teleyrityksen henkilöstölle ja hallitukselle säädetty rikosoikeudellista virkavastuuta tulee täsmentää.

Esityksen tavoitteet ja ehdotukset

Esityksen tavoitteena on parantaa viranomaisviestinnän laatua ja luotettavuutta mahdollistamalla uudenlainen laajakaistainen viranomaisviestintäpalvelu, jossa kaupallinen teleyritys tarjoaisi verkko-operaattorina matkaviestinverkkoaan hyödynnettäväksi viranomaisviestintäpalvelua varten. Viranomaisviestintäpalvelua tarjoavana palveluoperaattorina toimisi turvallisuusverkkolakiin tehtävän muutoksen perusteella palveluntuottaja Suomen Erillisverkot Oy.

Esityksellä mahdollistettaisiin viranomaisviestintäpalvelun tarjoaminen kaupallisessa matkaviestinverkossa siten, että viranomaisviestinnälle varmistettaisiin kaksi keskeistä viranomaistoiminnetta, joilla varmistettaisiin viranomaisviestinnän riittävä laatu ja palvelun saatavuus verkon ruuhkatilanteissa. Nämä viranomaistoiminteet olisivat viranomaisviestinnän saatavuuden etuoikeus- ja altapurkutoiminne sekä viestinnän laadun etuoikeustoiminne.

Lisäksi mahdollistettaisiin viranomaisviestinnän kansallinen verkkovierailu niissä tilanteissa, jolloin ensisijainen verkko ei ole käytettävissä.

Kansallinen verkkovierailu

FiCom pitää esitystä ja sen tavoitteita kannatettavina. Kaupallisen yrityksen verkon hyödyntäminen viranomaisviestintään on kustannustehokasta ja mielekästä muun muassa sen kattavuuden ja teknologisen kehityksen vuoksi.

Jos valitun verkko-operaattorin verkko ei ole käytössä esimerkiksi häiriön tai katvealueen takia, luonnoksessa ehdotetaan kansallista verkkovierailua viranomaisviestinnän takaamiseksi. FiCom pitää hyvänä luonnoksessa esitettyä menettelyä ja porrasteista rakennetta, jolla verkkovierailu on tarkoitus järjestää. Kyseessä on palveluntuottajan pyynnöstä käynnistyvä, sopimukseen perustuva menettely, jossa lähdetään ensisijaisesti pelkästä perusverkkovierailusta ilman säädettyjä viranomaistoiminteita ja jota voidaan toissijaisesti täydentää viranomaistatoiminteilla. Toisaalta ei ole estettä sopia samalla kertaa sekä perusverkkovierailusta että viranomaistoiminteita sisältävästä konseptista. Jos sopimukseen ei jostain syystä päästä, voi Viestintävirasto päättää sopimuksen ehdoista.

Sopimusmallissa tulee olla lähtökohtana aito kaupallinen sopimus. Sopimusehtojen tulee olla kohtuulliset molempien osapuolten kannalta, ja niissä tulee huomioida osapuolten tarpeet ja resurssit. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, Viestintävirasto voisi esityksen mukaan päättää sopimuksen ehdoista osapuolen vaatimuksesta. Tätä sopimusehtojen kohtuullisuutta Viestintäviraston ratkaisuoikeuden osalta on syytä täsmentää esityksen jatkovalmistelussa.

FiCom oudoksuu, että Viestintävirasto voisi päättää viranomaistoiminteiden toteuttamisesta hintavertailun avulla. Perusverkkovierailusta hintavertailu on mahdollista, mutta 250 b §:ssä määritellyistä viranomaistoiminteista ei voi tehdä hintavertailua, joten viranomaistoiminteiden toteuttaminen tulee perustua kaupalliseen sopimukseen, ei Viestintäviraston päätökseen. Tältä osin esitystä on syytä muuttaa.

Rikosoikeudellinen vastuu

FiCom pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena ehdotusta siitä, että verkkovierailua tarjoavaan yritykseen ei sovelleta turvallisuusverkkotoimintalain (TUVE-laki) alihankintaa ja siihen liittyvää rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Verkko-operaattoriksi valitun teleyrityksen henkilöstölle ja hallitukselle säädelty rikosoikeudellinen virkavastuu TUVE-lain 20 §:ssä on esitetty hieman epämääräisesti, joten sitä tulee esityksen jatkovalmistelussa täsmentää.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry