FiComin lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän raportista

Valtiovarainministeriölle

FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Työryhmä on tunnistanut kattavasti nykyjärjestelmän haasteita, ja FiCom pitää ehdotettuja toimenpiteitä pääosin kannatettavina. Uudistuksiin ryhtyessä tulee kuitenkin huomioida niiden vaikutukset julkisten ja yksityisten toimijoiden tietojärjestelmiin sekä tästä aiheutuva työmäärä. On selvää, että uudistuksen kustannukset ovat merkittävät, joten ratkaisumalleista tulee valita uudistuksen tavoitteisiin nähden kustannustehokkain vaihtoehto.

Väliraportin mukaan vahva sähköinen tunnistus ja useiden asioiden hoitaminen sähköisesti edellyttävät Suomessa henkilötunnusta, koska tunnistusvälineet on kytketty väestötietojärjestelmässä olevaan identiteettiin sekä siihen liitettyyn yksilöintitunnukseen (henkilötunnus ja sähköinen asiointitunnus).

eIDAS-asetuksen (sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 910/2014) suhde uudistukseen on väliraportin mukaan otettava huomioon, mutta eri ratkaisuvaihtoehtojen yksityiskohtaista selvittämistä ei ole katsottu tässä vaiheessa tarkoituksenmukaiseksi.

Henkilötunnuksen uudistamista ei tule sitoa vahvan sähköisen tunnistamisen kehittämiseksi vireillä oleviin muihin hankkeisiin, kuten hallituksen esitykseen laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vaan kaikkien lainsäädännöllisten ratkaisujen tulee tukea toimivan sähköisen tunnistamisen markkinan mahdollisimman pikaista syntymistä. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on mahdollisimman helppoa ja kohtuuhintaista myös palvelujen tarjoajille. Markkinoiden avaaminen ja pelisääntöjen sopiminen ovat valtion kannalta kestävämpi ratkaisu kuin oman tunnistusvälineen kehittäminen.

Asko Metsola, lakimies, FiCom