FiComin lausunto kuparinpurkuilmoituksesta

Liikenne- ja viestintäministeriölle

FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta.

Tiedonpyyntöoikeudesta ja toimitettavista tiedoista

Muistioluonnoksen mukaan säännökseen sisällytetty listaus ei olisi tyhjentävä, vaan Liikenne- ja viestintävirasto voisi pyytää yritystä ilmoittamaan myös muita sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen ilmoituksen käsittelyssä. FiComin näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto ei voi velvoittaa yritystä toimittamaan lisätietoja, koska sellaisesta oikeudesta ei esitetyn SVPL:n 81 c §:ssä ole säädetty. Pykälässä on säädetty siitä, mitä tietoja ilmoitukseen tulee sisällyttää, mutta myös nimenomaisesti siitä, että valtioneuvostolla on oikeus antaa tarkempia tietoja ilmoituksen sisällöstä. Valtioneuvoston asetuksessa, saati sen muistiossa, ei siten voida delegoida muulle viranomaiselle oikeuksia asettaa tiedonantovelvollisuuksia yrityksille. Muistioluonnoksessa esitetty Liikenne- ja viestintäviraston tiedonpyyntöoikeus ei vastaa PL 80 §:ää eikä myöskään muistioluonnoksen kirjausta ilmoitettavien tietojen määrittelemisestä selkeästi etukäteen hallinnollisen taakan vähentämiseksi. FiCom esittää mainitun Liikenne- ja viestintäviraston tiedonpyyntöoikeuden poistamista muistiosta.

Asetusluonnoksen 2 § 5-kohdan mukaan toimitettavia tietoja olisivat tuotteiden toimitusaika sekä hinta eriteltynä siten, että tiedoista käy ilmi kytkentähinta ja kuukausimaksu. SVPL:n 81 c §:n perusteluiden ja HE:ssa olleen muistioluonnoksen kirjaus koski tuotteiden ominaisuuksia. FiComin näkemyksen mukaan toimitusaikaa ja hintatietoja ei voida pitää tuotteen ominaisuuksina, joten nämä tulee poistaa asetuksen jatkovalmistelusta. Lisäksi hintatietojen osalta on todettava, että HMV-yrityksen on SVPL:n 69 §:n nojalla julkaistava hinnastonsa. Vastaavasti kaikilla teleyrityksillä on 107 §:n perusteella kuluttajille tarjottavien viestintäpalveluiden hinnastojen julkaisuvelvollisuus, joten nämä tiedot ovat Liikenne- ja viestintäviraston saatavilla. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolla on tieto siitä, onko ilmoituksen tekijä yleispalveluyritys tai sijaitseeko olemassa oleva verkko yleispalvelualueella (kohta 6). Yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja sellaisen tiedon, joka on Liikenne- ja viestintävirastolla tai julkisesti saatavilla, nämä edellä mainitut ilmoitettavaksi esitetyt tiedot tulisi poistaa asetuksesta ja muistiosta. 

HMV-teleyrityksellä tulee olla oikeus oma aloitteisesti ja vapaaehtoisesti halutessaan mahdollisuus antaa katsomiaan asiaan liittyviä lisätietoja, myös muita kuin asetuksessa mainittuja tietoja, joiden perusteella Liikenne- ja viestintävirasto voi arvioida 81 c §:n nojalla mahdollisesta asetettavien velvollisuuksien tarpeellisuuden. 

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry