FiComin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta.

Yleiset huomiot periaatepäätöksen luonnoksesta

FiCom pitää kärkihankkeen tavoitetta suotuisan toimintaympäristön luomisesta digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille kannatettavana. Teknologianeutraliteetti on media- ja viestintäpolitiikan lisäksi tärkeä lähtökohta kaikelle alaa koskevalle sääntelylle eikä käytettävän tekniikan tule vaikuttaa palveluiden oikeudelliseen kohteluun.

1. Tuetaan vastuullista mediaa ja journalismia, niiden käyttöä sekä uusien toimijoiden syntyä

FiCom kannattaa toimenpidettä, jonka tavoitteena on alentaa e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveroa samalle tasolle printtiversioiden kanssa heti, kun direktiivimuutos mahdollistaa sen.

2. Varmistetaan, että media-alan sääntely on ennustettavaa ja vaikutetaan EU-tason sääntelyyn

Myös FiComin näkemyksen mukaan mediapalveluita koskevat direktiivit tulee panna mahdollisimman joustavasti ja teknologianeutraalisti täytäntöön, joten FiCom kannattaa kohtien 6 ja 7 toimenpiteiden tavoitetta. Sääntelyn tulee olla selkeää ja kohdella kaikkia teknisiä ratkaisuja samalla tavalla.

FiCom ei kannata kohdan 10 toimenpiteiden tavoitetta edistää tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen hyödyntämistä sopimuslisenssijärjestelmän avulla, vaan suoran sopimisen tulisi aina olla ensisijainen keino palveluihin tarvittavien oikeuksien selvittämiseksi. Kollektiivihallinnointi on perusteltua vain, jos oikeuksien haltijoiden suuren määrän tai muuten käyttöyhteyden tarpeiden vuoksi suora sopiminen ei ole oikeuksien ensisijaisilla markkinoilla käytännössä toimiva vaihtoehto. Tällöinkin lainsäädännön tulee taata käyttölupien kattavuus ja kollektiivihallinnon rakenteiden oltava sellaiset, että hintavaatimukset vastaavat oikeuksien arvoa markkinoilla. Lainsäädännön ja markkinoiden ohjauksen avulla tulee luoda rakenteet, jotka vahvistavat yksittäisen tekijän mahdollisuuksia ottaa oikeuksia itsehallintoon sekä mahdollistavat kriittisen arvion siitä, edistääkö yhteishallinto teosten käyttöä ja oikeuksien saatavuutta.

3. Tuetaan digitaalisen jakelun kehitystä ja hillitään jakelukustannusten nousua

Keskeisin nopeiden yhteyksien kysyntää lisäävä tekijä on sisältöpalvelut ja niiden kysyntää tulee lisätä kiihdyttämällä teknologianeutraalisti ja kustannustehokkuus huomioiden julkisten palvelujen ja prosessien digitalisointia ja tarjontaa. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla käyttäjien todelliset tarpeet ilman kategorisia nopeustavoitteita, koska palvelujen käyttäjille verkkotekniikalla ei ole merkitystä, vaan palveluiden saatavuudella ja toimivuudella.

4. Vahvistetaan medialukutaitoa ja mediataitoja sekä suunnataan mediakasvatusta uusille kohderyhmille

5. Lisätään tietoisuutta disinformaatiosta ja vastustetaan disinformaation, vihapuheen ja laittomien sisältöjen leviämistä

FiCom pitää tärkeänä, että eurooppalaiseen laittomien sisältöjen sekä vihapuheen vastaisiin toimiin osallistuessa huomioidaan sähkökauppadirektiivissä säännelty välittäjien ja alustojen vastuuvapaus, jota EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö on vielä täsmentänyt Vaikka ensisijainen keino tulisi olla lähteellä puuttuminen, eivät ns. luotetut ilmoittajat (trusted flaggers) ole tekijänoikeudella suojattua aineistoa koskevissa tilanteissa välttämättä toimiva ratkaisu, koska kysymys alustoille lisätyn aineiston luvanvaraisuudesta voi näissä tapauksissa olla usein tulkinnanvarainen ja siten hyvin haastava. Lainvastaisen sisällön osalta arvio sisältöjen laillisuudesta sekä suoritettavista toimenpiteistä kuuluu aina toimivaltaisille viranomaisille, ei välittäjille.

FiCom kannattaa viranomaisyhteistyön kehittämistä, mutta alustan tarjoajan vapaaehtoisesti toteuttamat toimet sisällön suhteen eivät saa vaikuttaa sähkökauppadirektiivin mukaiseen vastuuvapauteen. Sisältöjen poistamisessa on huomioitava asianmukaiset oikeusturvatakeet niin käyttäjille kuin palveluntarjoajillekin.

6. Kehitetään esteettömyyttä lisääviä teknologioita ja turvataan erityisryhmien palvelutaso

7. Lisätään yhteistyötä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun

FiCom kannattaa eri viranomaisille ja hallinnonaloille hajautuneen mediapolitiikan keskitettyä koordinoimista. Liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistä koordinaatiota sisältöalan kasvun tukemiseksi tulee edistää siten, että esimerkiksi immateriaalioikeuksien valmistelu ja käytännön hallinto olisivat jatkossa yhdessä paikassa.

FiCom ottaa mielellään osaa säännöllisesti kokoontuvaan mediapolitiikan verkostoon ja tulee jatkossakin kuulluksi mediapolitiikkaan liittyvissä lainsäädäntö- ja muissa hankkeissa.

Asko Metsola, lakimies, FiCom