FiComin lausunto määräysluonnoksesta 54 C

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa viestintäverkkojen ja-palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista annetusta määräysluonnoksesta 54 C. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

Määräyksen valmistelu ja vaikutusarviointi

Luonnoksen perustelumuistion mukaan määräystä on valmisteltu virkatyönä Liikenne- ja viestintävirastossa. Valmistelussa on otettu huomioon muun muassa viraston aiempien aihealueesta antamiensa määräysten soveltamiskokemukset ja teleyrityksiltä saatu palaute.

Perustelumuistiossa on mukana vaikutusarviointi. Valitettavasti muutosten ja velvoitteiden kustannusten ja tuotannollisten toimenpiteiden vaikutusarvioinnit ovat kuitenkin monilta osin hyvin pinnallisia.

Perustelumuistiossa todetaan muun muassa, että muutoksella on vaikutuksia teleyritysten varateholähteiden kapasiteetin mitoittamiseen sekä teleyritysten tärkeysluokan 3 laitetilojen tai sähkökaappien lukituskäytäntöihin. Toisaalta esimerkiksi olemassa olevien merikaapeleiden ja niiden rantautumiskaivojen suojaamisen vaikutuksia, vanhojen kaapeleiden suojaamisesta saatavia hyötyjä, niistä aiheutuvia vikaantumisriskejä ja mahdollisia luvitustarpeita ei ole lainkaan arvioitu. Lisäksi aika- ja vaihesynkronoinnin varmistamista ja LTE-verkon akkuvarmennusta koskevilla muutosehdotuksilla on merkittäviä vaikutuksia teleyritysten toimintaan, mitkä tulee arvioida erityisen suurella huolellisuudella. Osa ehdotetuista muutoksista edellyttää merkittävästi pidempiä siirtymäaikoja mitä luonnoksessa esitetään.

Koska määräysehdotuksella on muun muassa edellä mainituilla esimerkeillä teleyrityksille merkittäviä vaikutuksia, FiCom ehdottaa, että määräyksen valmistelua jatketaan työryhmässä, joka tekee määräykseen tarvittavat muutosesitykset tai -vaihtoehdot. Työryhmä arvioi myös muutosten toteutuskelpoisuuden sekä riittävät siirtymäajat.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry