FiComin lausunto määräysluonnoksesta verkkojen laadusta, yleispalvelusta yms.

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksista määräyksestä 58 C/2023 viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta sekä sen perustelumuistiosta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

Traficom: Yleispalveluyritys voi taata vaaditun laatutason täyttymisen tarvittaessa priorisoinnilla, minkä lisäksi yleispalveluliittymän laadun todentamista koskeva vaatimus on uudistettu.

 FiCom: FiComin näkemyksen mukaan priorisoinnista päättäminen määräystasolla on ongelmallista, vaikka se olisikin teleyrityksen oikeus velvollisuuden sijaan. Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista.

SVPL:n yleispalvelua koskeva nimenomainen SVPL:n määräyksenantovaltuus koskee liittymän teknistä toteutustapaa tai teknisiä ominaisuuksia. SVPL:n 244 §:ssä ei myöskään ole mainintaa yleispalvelusta, kuten monesta muusta toiminteesta kuten hätäliikenteestä, veloituksesta, yhteenliittämisestä.

Lisäksi priorisoinnista säädetään nimenomaisesti lain tasolla SVPL:n 250 b ja d §:ssä. Näiden säännösten perusteluihin tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi lain tasoista sääntelystä, johon teleyritys on oikeutettu, voidaan mainita SVPL:n 272 §, jossa on seikkaperäisesti säädetty, mihin toimenpiteisiin teleyritykset saavat ryhtyä tietoturvan toteuttamiseksi. Esityksessä ei ole otettu kantaa viranomaisliittymän ja yleispalveluliittymän keskinäisestä suhteessa priorisointitapauksessa.

FiCom esittää, että Traficom selvittää, täyttääkö esitys priorisoinnin osalta verkkoneutraliteettiasetuksen kriteerit ja sen tähän soveltuvan poikkeusmahdollisuuden sekä perustuslain edellyttämät lainsäädäntövaatimukset ja SVPL:stä ilmenevien määräyksenantovaltuuksien oikeuksien.

 

Traficom: Yleisien puhelinpalveluiden estoa koskeva verkon mitoitusvaatimus ja eston tilastointivaatimukset on poistettu. Samoin vaatimus, jonka mukaan teleyrityksellä tuli olla valmius mitata ja tilastoida puhelun muodostusaika erikseen kansallisille ja kansainvälisille puheluille.

FiCom: Tämä on kannatettava muutos.

 

Traficom: xDSL-palveluita koskeva velvoite liittymien kättelynopeuden mittaamisesta on poistettu.

FiCom: Tämä on kannatettava muutos.

 

Traficom: Kiinteiden liittymien toimitusaikojen mittaamista ja tilastointia koskeva vaatimus on poistettu.

FiCom: Tämä on kannatettava muutos.

 

Traficom: Kysymys liittyen asiakaspalvelun vastausajan mittaamiseen

FiCom: Asiakaspalvelun vastausajan mittaamisesta voisi luopua. Erilaisia asiakaspalvelukanavia on lisätty vuoden 2008 jälkeen.

 

Traficom: Muuta lausuttavaa määräysluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta

FiCom: Voimaantuloaika on todella lyhyt, jos se tulee voimaan jo 2.10, koska priorisointikysymys edellyttää tarkempaa oikeudellista arviointia.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry