FiComin lausunto Omnibus-direktiivistä

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoa sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamista koskevasta oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä.

FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

Pääviestit

  • Puhelinmyyntisääntelyn kiristämiselle ei ole tarvetta.
  • Kirjallisesta vahvistusmenettelystä on jo säädetty SVPL:ssä.

Yleistä

FiComin lausunto keskittyy puhelinmyyntiä koskevaan osioon. FiCom pitää työryhmän enemmistön kantaa ja perusteluja erinomaisina, eikä kannata puhelinmyyntisääntelyn kiristämistä, kuten ei enemmistö työryhmästäkään.

FiCom huomauttaa, että viestintäpalveluihin ja teleyrityksen toimittamaan palvelupakettiin sovelletaan vahvistusmenettelyä, sillä siitä on jo säädetty sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (SVPL 106 b § 4 mom ja 108 a § 1 mom). Jos ehdotuksen valmistelua jatketaan, SVPL:n palvelut tulee tämän vuoksi jättää vahvistusmenettelyn soveltamisalan ulkopuolelle.

Puhelinmyyntisääntelyn kiristämiselle ei ole tarvetta

FiCom on OM:n työryhmän enemmistön kannalla, eli puhelinmyyntisääntelyn kiristämiselle ei ole tarvetta ehdotuksesta ilmenevillä perusteluilla. Lain rikkomustapauksiin voidaan entistä tehokkaammin puuttua kuluttaja-asiamiehen heinäkuussa 2020 saamien uusien toimivaltuuksien avulla. Ennen sääntelyn kiristämistä on myös pyrittävä lisäämään kuluttajien tietoisuutta kieltorekistereistä, joihin kuulumalla kuluttaja voi kieltää ei-toivotun puhelinmyynnin.

Lisäsääntelyn tarpeettomuutta perustellaan ehdotuksessa mm. sillä, että puhelinmyynnillä on yleisiä työllisyyspoliittisia etuja sekä kilpailua edistäviä vaikutuksia.  Puhelinmyynnin rajoittaminen vaikuttaisi todennäköisesti markkinoihin, työllisyyteen ja elinkeinonharjoittajien toimintaan haitallisesti. FiCom haluaa korostaa puhelinmyynnin työllisyysvaikutuksia, jotka ovat alueellisesti merkittäviä, erityisesti pienillä paikkakunnilla.

Lisäksi työryhmän enemmistö katsoo, ettei tällä hetkellä ole perusteita kiristää puhelinmyyntisääntelyä. Kuluttajalla on puhelinmyynnissä oikeussuojakeinona 14 päivän peruuttamisoikeus. Vaikka peruuttamisoikeuden ensisijaisena tarkoituksena on se, että kuluttaja voi esimerkiksi kokeilla ostamiansa tavaroita ja tarkastaa ne, peruuttamisoikeus antaa suojaa myös väärinymmärrystilanteissa ja mahdollisen epäasiallisen puhelinmyynnin aiheuttamissa ongelmatilanteissa. Peruuttamisoikeus on tärkeä ja merkityksellinen oikeussuojakeino, mikä on todettu jo aiemmin asiaa arvioitaessa.

Kirjallisesta vahvistusmenettelystä on jo säädetty SVPL:ssä

FiCom ei ota kantaa vahvistusmenettelystä mietinnössä esitettyihin vaihtoehtoihin ja viittaa aiemmin lausumaansa puhelinmyynnin lisäsääntelyn tarpeettomuudesta. Sen sijaan FiCom esittää, että viestintäpalvelut jätetään KSL:n kirjallisen vahvistusmenettelyn ulkopuolelle, koska asiasta säädetään jo laissa sähköisen viestinnän palveluista (106 b § 4 mom).

Pykälässä säädetään kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista ja sopimustiivistelmästä. Säännöksen perusteluiden mukaan, jos sopimustiivistelmää on teknisesti mahdoton antaa ennen sopimuksen tekemistä, kuten esimerkiksi puhelinmyynnissä saattaa olla, se on annettava viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Tällöin sopimus tulee voimaan vasta, kun kuluttaja on sopimustiivistelmän saatuaan vahvistanut hyväksyvänsä sen. Sopimuksen voimaantulo edellyttää näissä tapauksissa kuluttajalta nimenomaista reaktiota, jolla hän hyväksyy sopimuksen. Säännös täydentää sopimuksen peruuttamisoikeutta, joka kuluttajalla kuluttajansuojalain nojalla koti- ja etämyynnissä on.

Lisäksi SVPL:n sääntely kattaa puhelinmyynnin vahvistusmenettelyn soveltamisen teleyrityksen toimittamaan palvelupakettiin, eli niihin tilanteisiin, joissa teleyritys toimittaa kuluttajalle internetyhteyspalvelun tai numeroihin perustuvan, henkilöiden välisen viestintäpalvelun pakettina yhdessä muiden palveluiden tai päätelaitteen kanssa 108 a § 1 mom). Sääntely on teleyrityksille jo hyvin kattavaa erityislainsäädännön perusteella.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry