FiComin lausunto SVPL:n muutoksenhakumenettelyn muutostarpeista

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa esiselvityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014, ”SVPL”) muutoksenhakumenettelyjen muutostarpeesta, erityisesti ns. suoran valitustien toimivuudesta ja tarpeellisuudesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

1. Onko teillä kokemusta SVPL:n muutoksenhakumenettelyistä? Jos on, kuvatkaa mielellään lyhyesti minkälaisiin viranomaispäätöksiin (esim. minkä SVPL pykälän nojalla annettuihin päätöksiin) liittyvissä prosesseissa olette olleet mukana.

– Ei ole.

2. Mitkä seikat mielestänne vaikuttavat valitusprosessin kestoon hallinto-oikeudellisissa asioissa?

– Hallinto-oikeuden ruuhkaisuus ja viestintämarkkinoita koskevan erityissääntelyn monimutkaisuus, erityisesti huomattavan markkinavoiman asioissa.

3. SVPL 345 §:n suoralla valitustiellä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tavoiteltu erityisesti valitusprosessin kokonaiskeston lyhentämistä. Minkälaisia näkemyksiä teillä on näihin päätöksiin liittyvien valitusprosessien kokonaiskestosta tällä hetkellä? Osaatteko arvioida, miten tässä tarkoitettujen valitusprosessien kokonaiskesto on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana?

KHO:n mukaan asiat, joissa ei myönnetä valituslupaa, käsitellään keskimäärin alle 6 kuukaudessa. Asioissa, joissa valituslupa myönnetään, käsittelyaika on keskimäärin noin vuoden. Lain mukaan tietyt asiat on käsiteltävä kiireellisenä. Asioiden luonteen ja kiireellisyyden vuoksi ratkaisuajoissa voi olla huomattavaa vaihtelua.

– FiComin käsityksen mukaan KHO:n esittämät käsittelyajat eivät toteudu SVPL:n 345 §:n mukaisissa asiaoissa, vaikka säännöksen 2 momentin mukaan asiat tulee käsitellä kiireellisenä säännöksen yhtä kohtaa lukuun ottamatta.

4. Vaikuttaako SVPL:ään liittyvien valitusprosessien kesto mielestänne markkinoiden ja kilpailun toimivuuteen? Jos vaikuttaa, kuvatkaa mielellään esimerkkien kautta millä tavalla vaikutukset ilmenevät tai minkälaisia päätöksiä valitusprosessin kestoon liittyvät vaikutukset erityisesti koskevat.

– 345 §:n 2 momentin pääsääntönä on Liikenne- ja viestintäviraston päätösten välitön täytäntöönpano, mikä on pitkien käsittelyaikojen takia yritysten oikeusturvalle ongelma.

– Päätökset liittyvät pääsääntöisesti markkinoiden toimintaan ja kilpailuun sekä kuluttajien asemaan. Asioilla on tyypillisesti laaja-alaisia vaikutuksia suureen määrään kuluttajia. On täysin keskeistä, että nämä asiat pystytään käsittelemään mahdollisimman pikaisesti ja riittävällä ammattitaidolla laajempien markkinaongelmien välttämiseksi.

5. Jos suoraa valitustietä SVPL 345 §:ssä tarkoitetuissa päätöksissä päädyttäisiin muuttamaan tai siitä luopumaan, mikä olisi mielestänne toimivin vaihtoehtoinen valitustieratkaisu ja miksi? Olisiko mielestänne perusteltua esimerkiksi siirtää joitakin suoran valitustien piirissä oleviin päätöksiin liittyviä valituksia ensivaiheena yleisissä hallinto-oikeuksissa tai joitakin toisia markkinaoikeudessa käsiteltäväksi?

– Jos muutoksiin päädytään, on perusteltua, että asiat käsiteltäisiin ensi asteessa markkinaoikeudessa. Kun asiat keskitettäisiin markkinaoikeuteen, sinne pystyttäisiin luomaan riittävä käsiteltävien asioiden asiantuntemus. Markkinaoikeudessa on jo tällä hetkellä esimerkiksi kilpailullisiin olosuhteisiin liittyviä asioita (esim. kilpailulain asiat ja sähkömarkkinalain hinnoittelun arviointi).

6. Jos SVPL 345 §:ssä tarkoitettujen päätösten muutoksenhaussa otettaisiin käyttöön valituslupamenettely, mikä vaikutus tällä olisi käsityksenne mukaan valitusprosessien kestoon ja miksi? Miten arvioisitte valituslupajärjestelmän käyttöönoton mahdollisia muita vaikutuksia?

– Jos muutoksenhaku siirtyisi hallinto-oikeuksiin, HMV-asioiden prosessin kesto todennäköisesti pitkittyisi, koska hallinto-oikeuksilla ei ole niistä asiantuntemusta. Lisäksi hallinto-oikeuksien asiakirjo on hyvin laaja-alainen, jolloin erikoistumismahdollisuudet monimutkaisiin tapauksiin olisivat vähäisiä.

Markkinaoikeudella on kilpailuasioihin liittyvää asiantuntemusta. Jos asioiden käsittely keskitettäisiin Markkinaoikeuteen, saattaisi HMV-asioiden asiantuntemus lisääntyä, mutta keskittäminen edellyttäisi riittävää resursointia. Valituslupamenettelyyn siirtymisessä on yleensä suuri riski siitä, että prosessit pitkittyvät huomattavasti nykyisestä.

– Valtioneuvoston päätöksiin liittyvät valitukset tulisi käsitellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

7. SVPL:n suoran valitustien piirissä olevat Liikenne- ja viestintäviraston päätökset liittyvät pitkälti EU-taustaisen sääntelyn kansalliseen täytäntöönpanoon ja valvontaan. Liittyykö tähän näkemyksenne mukaan jotain erityisiä muutoksenhakumenettelyihin liittyviä kysymyksiä, jotka tulisi huomioida muutoksenhakumenettelyjen toimivuutta arvioitaessa?

– SVPL perustuu pitkälti EU-sääntelyyn, ja erityisesti HMV-sääntely on monimutkainen juridinen kokonaisuus, jota sovellettaessa edellytetään kansantaloudellisen markkinan teknis-taloudellista osaamista. Asioiden ymmärtäminen edellyttää myös EU-sääntelyn ja oikeustapausten tuntemusta sekä komission ja Berecin suuntaviivojen ymmärrystä.

8. Onko SVPL 345 §:ssä tarkoitettujen päätösten valitusprosesseissa mielestänne olennaisia eroja verrattuna muihin hallinto-oikeudellisiin valitusprosesseihin? Eli jos valitustietä päädyttäisiin muuttamaan, voitaisiinko valitusprosessin todennäköistä kestoa muissa hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevissä tuomioistuimissa arvioida niissä nyt käsiteltävien juttujen keskimääräisen keston perusteella? Olisiko joku muu tapa arvioida mahdollisen SVPL 345 §:n valitustien muutosten vaikutuksia valitusprosessin kestoon parempi?

– SVPL 345 §:n mukaiset asiat, erityisesti HMV-asiat, ovat erityislainsäädännön monimutkaisimpia asioita. Ne edellyttävät laajaa ja syvällistä perehtymistä markkinaan sekä vaikutusten arviointia. HMV-asiat ovat juridisesti ja teknis-taloudellisesti haastavampia kuin monet muut hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat.

9. Onko teillä muita SVPL:n muutoksenhakumenettelyihin tai niiden toimivuuteen liittyviä näkemyksiä?

– Nykyistä 345 §:n mukaista muutoksenhakua voidaan pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon säännöksessä mainittujen asioiden luonne ja edellä lausuttu. FiComin mielestä muutoksenhakumenettelyä ei tarvitse muuttaa.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry