FiComin lausunto taajuusasetuksesta, huutokauppa-asetuksesta ja toimilupahakuilmoituksesta

FiComin keskeiset viestit

  • Taajuusalueen osoittaminen valtakunnalliseen käyttöön on kannatettava ja perusteltu esitys.
  • FiCom esittää asetuksesta poiketen taajuuksien tekniseksi jakotavaksi kolmea 130 MHz:n taajuuskaistaa (blokkia) taajuusalueelta 3410 – 3600 MHz ja kuutta 60 – 70 MHz:n taajuuskaistaa (blokkia) alueelta 3600 – 3800 MHz.
  • Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta on verrattain korkea, kun otetaan huomioon Venäjän taajuuskäytön aiheuttamat rajoitteet ja toimilupakauden kesto.
  • Digistrategian investointikannusteiden tavoitteiden mukaisesti toimilupakauden kestoa tulee pidentää esitetystä 15 vuodesta 20 vuoteen.
  • Ehdotettu 60 prosentin väestöpeittovelvoite 3410–3800 MHz-taajuuksilla tulee poistaa tai peittovelvoite olla esitettyä 60 prosenttia pienempi ja lisäksi 5G-peittoalueeseen lasketaan mukaan myös muilla kuin 3,5 GHz taajuuksilla rakennettu 5G-peitto.
  • TTO-alueiden maantieteellistä laajuutta ja sijaintia tulee tarkastella uudelleen niiden kuluttajille ja muille käyttäjille aiheuttamien merkittävien haittojen takia.

Taajuusasetuksen muutos

FiCom puoltaa luonnoksessa esitettyä ratkaisua, jonka mukaan taajuusalue 3410 –  3800 osoitetaan valtakunnallisesti langattoman laajakaistan käyttöön. Luonnoksessa on hyvin tuotu esille keskeiset perusteet, jotka puoltavat taajuusalueen osoittamista esitettyyn käyttötarkoituksen. Taajuuksien valtakunnallinen käyttö mahdollistaa kapasiteetin kasvun, latenssin lyhenemisen ja huippunopeat yhteydet sekä kilpaillun 5G-markkinan. Ehdotettu ratkaisu on myös keskeinen ja välttämätön verkkoinvestointien ja Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön (TTO) on osoitettu taajuuskäyttölupia valtakunnallisista taajuuksista, mitkä eivät ole muiden loppukäyttäjien käytettävissä. TTO-käyttö on tärkeää ja sille tulee allokoida myös jatkossa taajuuslupia, mutta jatkossa tulee arvioida uudelleen TTO-alueiden maantieteellistä laajuutta ja sijaintia. Nykyiset TTO-alueet sijaitsevat tiheästi asutuilla alueilla eri puolella Suomessa aiheuttaen merkittävää haittaa kuluttajille ja muille loppukäyttäjille. Mobiilidatan käyttö kasvaa myös jatkossa todella voimakkaasti, joten ilman TTO-alueiden uudelleentarkastelua niiden aiheuttamat haitat kuluttajille tulevat kasvamaan entisestään. TTO-alueita tulee arvioida uudelleen esimerkiksi alueita pienentämällä, siirtämällä alueita harvaan asutuille alueille ja sisätiloihin. 

Huutokauppa-asetus

Luonnoksessa esitetään huutokauppatavaksi taajuusalueelta 3410 – 3600 kaksi 60 MHz:n blokkia ja yksi 70 MHz:n blokki. Taajuusalueelta 3600 – 3800 MHz:n ehdotetaan huutokaupattavaksi yksi 60 MHz:n ja kaksi 70 MHz:n blokkia.

FiCom esittää, että esityksen jatkovalmistelussa esitystä muutetaan seuraavasti: huutokaupataan kolme taajuuspakettia siten, että kussakin yksittäisessä taajuuspaketissa on yksi 130 MHz blokki, yksi 60/70 MHz blokki alemmalta 200 MHz kaistalta ja yksi 60/70 MHz blokki ylemmältä 200 MHz kaistalta.  Kolmen blokin (130 MHz) aluetta käytetään maantieteellisillä alueilla, joilla ei ole Venäjän aiheuttamia rajoitteita. Kuutta (60/70 MHz) blokkia käytetään maantieteellisillä alueilla, joilla on rajoitteita (liite).

Tämä ehdotus mahdollistaa yksinkertaisen huutokaupan, koska myydään vain kolme taajuuspakettia.  Etukäteen määritellyt taajuuspaketit varmistavat sen, että huutokaupan osallistujat tietävät, mitä taajuuksia ovat ostamassa molemmille maantieteellisille alueille.

Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinnat ovat FiComin näkemyksen mukaan varsin korkeat, kun otetaan huomioon esimerkiksi taajuusaluetta koskevat tekniset rajoitteet. Myös kansainvälisen vertailun perusteella lähtöhinnat vaikuttavat mielestämme korkeilta (toki eri maiden huutokauppojen hinnat eivät ole suoraan vertailtavia). Verrattuna esimerkiksi Iso-Britannian 3500 MHz huutokaupan lähtöhintaan ja tulossa olevaan Espanjan 3700 MHz huutokaupan lähtöhintaan, ehdotetut Suomen lähtöhinnat (MHz/asukas) ovat moninkertaiset.

Ehdotettu toimilupakausi on 15 vuotta. 5G-teknologia ja – markkinat ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, joten toimilupakausi vaikuttaa lyhyeltä.  5G-verkkopalvelua arvioidaan käytettävän suurella määrällä erilaisia IoT-laitteita. Useassa IoT-käyttötapauksessa sensoreiden elinikä voi olla jopa kymmeniä vuosia. Lyhyt toimilupakausi rajoittaisi myös palvelusopimusten tekemistä. 5G-laitteita ei ole vielä laajasti saatavilla lähivuosina, joka osaltaan viivästyttää sopimusten tekemistä koskien 5G-palveluita.

Esitetty toimilupakauden kesto on 25 % lyhyempi kuin esimerkiksi 800 MHz:n taajuushuutokaupoissa. Luonnoksessa ei perusteltu, miksi ehdotettu toimilupakausi on poikkeuksellisen lyhyt.  Investoinnit tulevat olemaan merkittäviä, kun teleyritykset rakentavat uusia ja päivittävät vanhoja tukiasemia. Tämä edellyttää myös mittavia kuituinvestointeja, joka tarkoittaa kuitukaapeleiden rakentamismäärien huomattavaa lisäämistä.

Digistrategian tavoitteiden mukaisesti esityksen tulee kannustaa investointeihin, joten toimilupakautta tulee pidentää viidellä vuodella päättymään 2038, jolloin kauden pituus vastaa tavanomaista lupakautta ja mahdollistaa investointien takaisinmaksun.

Ilmoitus toimilupien hakemisesta

Ehdotettu 99 %:n väestöpeittovelvoite, jossa otetaan huomioon myös muilla ehdoissa mainituilla taajuuksilla rakennetut verkot, on kannatettava.

Ehdotamme kuitenkin 3410–3600 MHz taajuusalueelle suunnitellun 60 %:n peittovelvoitteen poistamista. Käytännössä esitetty velvoite ei antaisi toimiluvan haltijalle riittävästi joustavuutta kohdistaa verkkoinvestointeja liikenteen määrän ja asiakastarpeiden mukaan käyttäen nykyteknologioita. 4G-verkkojen liikenne kasvaa vielä useita vuosia. Taajuusaluekohtaisen peittovelvoitteen asettaminen jättäisi 4G-verkon kapasiteettiparannuksiin vähemmän resursseja.

Velvoitteen arvioinnissa tulisi myös ottaa huomioon, että 5G-päätelaitteita on odotettavissa merkittävässä määrin markkinoille vasta vuonna 2020, joten toimiluvanhaltijat joutuisivat investoimaan väestöpeittoon tällä korkealla taajuusalueella etupainotteisesti. Teknisten rajoitusten vuoksi tällä spesifillä taajuusalueella toteutettu verkko ei mahdollistaisi 4G:stä poikkeavia nopeuksia.

Jos yleisen 99 % :n väestöpeittovelvoitteen lisäksi nähdään välttämättömäksi, suunnitellun velvoitteen sijaan voisi harkita toimiluvanhaltijoille esimerkiksi siten, että peittovelvoite on esitettyä 60 prosenttia pienempi ja 5G-peittoalueeseen lasketaan mukaan myös muilla kuin 3,5 GHz taajuuksilla rakennettu 5G-peitto.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry