FiComin lausunto taajuusmaksuasetuksesta

Maksuja tulee tarkistaa alaspäin ja niiden tulee olla tasapuolisia toimijoille

Operaattoreiden taajuusmaksut ovat nousseet jatkuvasti, vaikka niiden liikevaihto on säilynyt ennallaan tai noussut vain hyvin vähän. Taajuusalueita tarvitaan koko ajan lisää vastaamaan liikenteen kasvuun ja varmistamaan mobiiliverkoille asetettuja uusia vaatimuksia.

Mobiilitaajuudet ovat erittäin tehokkaassa käytössä ja niiden tarve kasvaa jatkuvasti lisääntyvien tiedonsiirtomäärien myötä.  Mitä tehokkaammassa käytössä taajuudet ovat, sitä matalampien tulisi maksujen olla. Tehokas käyttö tulisi huomioida positiivisella tavalla maksun määrää arvioitaessa, koska se kannustaisi entisestään käytön tehokkuuteen. Näin sääntely toimisi tarkoituksensa mukaisesti ja samalla vapauttaisi varoja investointeihin.

Lisäksi uutena maksuna operaattoreille on vuodesta 2016 alkaen tullut ns. AIP-maksu (Administrative Incentive Pricing), joka on kaksinkertaistanut operaattoreiden vuotuiset taajuusmaksut. Markkinaehtoista taajuusmaksua on perusteltu taajuuksien käytön tehostamisella ja valtion fiskaalisella tarkoituksella, koska taajuuksia käytetään kaupalliseen tarkoitukseen. Maksujen fiskaalisuus ei tule olla tavoitteena, koska se lisää merkittävissä määrin investointien epävarmuutta, jolloin se toimii vastoin sähköisen viestintäpalvelulain 1 §:n tavoitteita. Näiden yli kaksinkertaistuneiden vuotuisten taajuusmaksujen lisäksi taajuushuutokauppojen määrä on lisääntynyt ja tulee lisääntymään lähivuosina, mikä entisestään kasvattaa operaattoreiden taajuuksista aiheutuvia suoria kustannuksia.

Koska markkinaehtoista taajuusmaksua on perusteltu taajuuksien kaupallisella käyttötarkoituksella, tulee maksujen kohdella toimijoita tasapuolisesti. Operaattorit joutuvat maksamaan jokaisesta taajuusalueestaan vuosittaisen taajuusmaksun, joka on huomattavasti korkeampi kuin mitä eräät muut käyttäjät esimerkiksi yleisen edun televisiotoimijat tai puolustusvoimat maksavat vastaavista taajuuksistaan. Lisäksi maksuasetusluonnoksessa (7 §) esitetään satelliittijärjestelmien taajuusmaksujen alentamista, vaikka kyse on kaupallisista satelliiteista. On sinänsä kannatettavaa, että säädöksillä mahdollistetaan ja kannustetaan liiketoimintaa ja investointeja, mutta sääntelyn tulisi kohdella kaikkia kaupallisia toimijoita tasapuolisesti.

Uusien taajuusalueiden käyttöönotto on välttämätöntä riittävien yhteyksien tarjoamiseksi digitaaliyhteiskunnan tarpeisiin. Luonnoksen 4 §:n yleistä taajuusmaksua koskeva kaava nostaa erittäin korkeiden taajuuksien, kuten 26 GHz:n, taajuusmaksut kohtuuttoman korkeiksi. Asetusta tulee tältä osin muuttaa viimeistään ennen vuotta 2020, jolloin taajuudet tulevat kaupalliseen käyttöön.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry