FiComin lausunto taajuussuunnitelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. FiCom esittää seuraavaa:

TTO-alueiden maantieteellinen pienentäminen

Asetusehdotus koskee toimiluvanvaraisten, teletoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoituksia. Asetusehdotuksessa esitetään, että tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön (TTO) osoitettuja maantieteellisiä alueita pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa pienennetään.

FiCom kannattaa ehdotuksen esityksiä TTO-alueiden maantieteellisten peittoalueiden pienentämistä. Ehdotus on selkeä parannus nykyiseen ja osaltaan vähentää ongelmatilanteita. FiCom on aiemmin Digitaalista infrastruktuuria koskevassa lausunnossaan ja sen liitteissä 25.6.2018 todennut, että loppuasiakkaiden palvelun laadun ja käytettävyyden kannalta TTO-alueet tulee osoittaa harvaan asutuille seuduille, mutta lähelle nykyisiä TTO-alueita. FiCom näkemyksen mukaan ehdotuksessa esitettyä yhtenäisen 100 MHz:n taajuuskaistaa pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella tulisi harkita kavennettavaksi FiComin aiemman ehdotuksen mukaiseksi. FiCom uudistaa aiemmin lausumansa seikkaperäiset ehdotukset.

FiCom ehdottaa myös, että TTO-tukiasemat tulisi rajata tietyn korkuisiksi, esimerkiksi enintään 20-metrisiksi, ja niiden paikat tulee valita siten, että mahdolliset ympäristöesteet rajaavat häiriövaikutuksia. Lisäksi TTO-verkkojen tulee joko synkronoitua tai järjestää suojakaistat kaupallisten verkkojen suuntaan. FiCom ehdottaa, että TTO-alueita ja niiden vaikutuksia loppuasiakkaiden palvelun laatuun ja käytettävyyteen sekä teleyritysten kapasiteettitarjontaan tarkasteltaisiin määräajoin, esimerkiksi vuoden välein.

FiCom kannattaa ehdotuksen esitystä siitä, ettei toissijaisille taajuuksille allokoida TTO-käyttöä3 410-3600 MHz:n taajuuksilla. Lisäksi FiCom kannattaa muutosehdotusta, jonka mukaan matkaviestintoimintaan voisi jatkossa hyödyntää 5G-tekniikkaa 900-, 1800- ja 2100-MHz:n alueilla.

Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että mahdollisuus harjoittaa matkaviestintoimintaa Wimax-tekniikalla luonnoksessa mainituilla taajuusalueilla poistetaan. FiCom kannattaa ehdotusta.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry