FiComin lausunto tiedustelutoiminnan valvontalaista

Hallintovaliokunnalle
Asia: HE 199/2017 vp

Julkisen tehtävän hoitaminen

Esityksen perustelujen mukaan julkista tehtävää hoitavia voivat olla mm. teleyritykset tai -operaattorit (s. 45 ja 50). Esityksen mukaan tiedusteluvalvontavaliokunnalla ja tiedusteluvaltuutetulla on oikeus saada selvityksiä (4 ja 9 §) muilta julkista tehtävää hoitavilta sekä lisäksi valtuutetulla on tiedonsaanti- (8 §) ja tarkastusoikeus (10 §) muilta julkista tehtävää hoitavilta.

FiCom käsityksen mukaan teleyritys ei ole perustuslain 124 §:n mukainen, julkista tehtävää hoitava taho silloin, kun se avustaa tiedusteluviranomaista. Teleyritys ei ole tällainen avustaessaan viranomaisia muissakaan pakkokeinoissa, esimerkiksi televalvonnassa. Tiedusteluviranomaisella on esimerkiksi oikeus päästä ja teleyrityksillä velvollisuus päästää viranomainen verkkoonsa ja sen järjestelmiin sekä tarvittaessa teleyritys suorittaa tiedusteluviranomaisen vaatimia toimenpiteitä mutta se ei käytä asiassa omaa harkinta- tai toimeenpanovaltaa. Tällainen toiminta ei ole julkisen tehtävän hoitamista.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on omassa lausunnossaan (LiVL 26/2018 vp s. 3) todennut, että viranomaistehtävien ja siihen liittyvän harkinnan tulee säilyä yksinomaan viranomaisilla, ja sääntelyn on oltava riittävän yksiselitteistä yrityksiltä edellytettävien toimenpiteiden osalta.

Sääntelyepävarmuuden poistamiseksi ja oikeusvarmuuden toteamiseksi FiCom esittää, että valiokunta mietinnössään toteaa, ettei teleyritys ole esityksen perusteluissa mainittu muu julkista tehtävää hoitava taho.

Yrityksen oikeusturva

FiCom pitää teleyrityksen ja tiedonsiirtäjän oikeusturvan kannalta hyvänä sitä, että esityksen perusteluissa (s. 54) on nimenomaisesti todettu, että kantelun voi tehdä myös oikeushenkilö.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry