FiComin lausunto Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Onko arvioinnin lähestymistapaan tai menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita?

FiCom kommentoi yleisesti kohtia 5.5 ja 5.6 sekä niissä olevia kirjauksia viestintäverkoista ja tietoturvasta. Kuten arvioinnissa muun muassa todetaan liikennejärjestelmän vaikutukset energiaverkkoihin liittyvät automaation edellytyksiin, häiriönhallinnan ja liikenteen seurannan edellytyksiin. Yleisesti voidaan todeta, että vuonna 2018 laaditussa digitaalisen infrastruktuurin strategiassa on hyvät lähtökohdat liikenteen ja viestinverkkojen tarpeiden yhteensovittamiselle.

Vaikutusten arvioinnin kysymyksenasettelu on ymmärrettävä aiheen tematiikka huomioiden, mutta on syytä tiedostaa, että yleistä teletoimintaa varten rakennetut viestintäverkot ovat rakentuneet lähtökohtaisesti yleiseen käyttötarkoitukseen kaikkien käyttäjien tarpeisiin, ei pelkästään yhden järjestelmän tai kohteen mukaisesti. Tässä on myös syytä huomioida verkolle ja niiden toimijoille tulevat vaatimukset mm. verkkoneutraliteetista.

Viestintäverkkojen osalta on syytä nostaa erikseen esille se, että niiden rakentaminen edellyttää rakentamis- ja sijoituslupia ja sopimuksia sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa taikka valtion omistamien liikelaitosten tai yritysten kanssa. Toisin sanoen viestinverkkojen rakentaminen edellyttää yhteensovittamista lukuisten eri tahojen kanssa. Matkaviestinverkkojen tukiasemien erityiskysymyksenä on myös niiden sähkönsaanti ja kuidutus, joka tulee korostumaan 5G-piensolutukiasemien sijoittamisoikeudessa erityisesti julkisen sektorin omistamissa tai hallinnoimissa rakennelmissa kuten valopylväissä. Viestintäverkkojen ja niihin liittyvissä laitteissa tai rakennelmissa olevat tekniset vaatimukset ovat usein kansainvälisen tason asioita kuten standardit, jotka tulee huomioida kansallisessa valmistelussa.

Tietoturvallisuudessa ei ole kysymys yksinomaan viestintäverkkojen tai tietoliikenteen turvallisuudesta vaan siinä tulee huomioida myös ohjelmistot ja sovellukset sekä niiden ylläpito, päivitykset ja elinkaari. Tähän tietoturvaan liittyvään kokonaisuuteen kuuluvat myös eri järjestelmien ja rekistereiden pääsyyn liittyvä tietoturva sekä verkkoympäristössä tapahtuva kaivu- ja rakentamistoiminta.

FiCom kannattaa ehdotusta siitä, että liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutuksia sekä viestintäverkkoihin että niiden tietoturvaan liittyviä selvitetään asiantuntija-arvioina. FiCom ehdottaa, että näissä selvityksissä tulee olla mukana tai vähintään kuulla myös teleyritysten edustajia.   

Huomioidaanko vaikutusten arvioinnissa valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmat kattavasti?

Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhailla valmisteltavana ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia ja sen yhtenä alatyöryhmänä toimii Infra-ryhmä. Tämän strategian ja sen alatyöryhmien selvityksiä ja keinoja on syytä tarkastellessa myös liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnissa valmistelun yhteydessä.  

Minkä tyyppistä vuorovaikutusta ja viestintää toivot valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman valmistelun aikana?

Kaikissa viestintäverkkoihin liittyvissä kysymyksissä tulee olla mukana tai vähintään kuulla myös teleyritysten edustajia.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry