FiComin lausunto valtioneuvoston asetuksesta ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

Liikenne- ja viestintäministeriölle

FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja toteaa seuraavaa:

Kuten asetusluonnoksesta ja sitä koskevasta muistioista ilmenee, asetus perustuu teledirektiiviin, joka edellyttää, että ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä asiakkaalle annetaan määrättyjä tietoja. Luonnoksessa pyritään minimisääntelyyn ja välttämään päällekkäistä sääntelyä kuluttajansuojalain kanssa. FiCom pitää luonnoksen ja siihen liittyvän muistion lähestymistapaa oikeana ja kannatettavana.

FiComin käsityksen mukaan kuluttajan tiedonsaantioikeudet eivät ole olleet ongelma, joten muistion tärkein kirjaus on, että nykyisten sopimusehtojen päivitykset riittävät täyttämään muutettavan sähköisen viestinnän palvelulain ja tämän asetuksen tietovaatimuksia koskevat velvollisuudet. FiCom kannattaa tätä pragmaattista, kuluttajaystävällistä ja kustannustehokasta lähestymistapaa. Kuluttajan kannalta ei olisi tarkoituksenmukaista lisätä hänelle annettavien asiakirjojen määrää. Entistä useampi dokumentti todennäköisesti tarkoittaisi, että samoja asioita olisi eri sopimusasiakirjoissa, jolloin niiden ”selkeänä ja ymmärrettävänä” pitäminen olisi kokonaisuutena haasteellista ja raskasta.

Kun nykyiset sopimusasiakirjat päivitetään vastaamaan uuden sääntelyn vaatimuksia, ja ne ovat ladattavissa tai saatavissa pysyvällä tavalla verkosta, vältetään turhaa hallinnosta taakkaa. Tällöin myös muutoksista aiheutuvat kustannukset säilyvät teleyrityksille suhteellisen maltillisina, ja olisivat kokonaisvaikutuksiltaan arviolta enintään muutamia satoja tuhansia euroja, vaikka sopimuskokonaisuuksien päivittäminen ja niistä johtuvat järjestelmämuutokset ovat jo itsessään aikaa ja rahaa vievä prosessi.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry