FiComin lausunto verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelman toimittamismääräyksestä

Liikenne- ja viestintävirastolle
Asia: Lausuntopyyntö; Määräys verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit

  • Määräyksen tarkoitus ja tavoite yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi ovat kannatettavia, mutta:
  • Traficomin valitsema valtio-omisteinen toimintamalli poistaa kilpailun markkinoilta.
  • Teleyrityksen kustannukset eivät saa nousta, jotta yhteisrakentamisen hyötyjä ei menetetä.
  • Toimintamallin rahoituksen ja kustannusten jaon tulee olla tasapuolinen ja syrjimätön.
  • Asiantuntijaryhmän perustaminen on välttämätöntä mm. avoimuuden, toimintamallin valinnan, määräyksen valmistelun, vastuiden ja kustannustehokkuuden takia.

Lausuntopyynnön mukaan määräyksen tarkoituksena on varmistaa keskitettyyn tietopisteeseen toimitettavien tietojen riittävä tarkkuustaso ja yhteismitallisuus. Määräyksellä yhtenäistettäisiin keskitettyyn tietopisteeseen toimitettavien tietojen sisältöä ja laatua. Edelleen lausuntopyynnön mukaan määräys ei ota suoraan kantaa valittavaan sijaintitietopalvelun toteutusmalliin. Traficomin mukaan se kuitenkin hankkisi sijaintitietopalvelun tätä varten perustetulta valtio-omisteiselta ja valtion hallinnoimalta Suomen Infratieto Oy:ltä, jolle kaikki verkkoinfrastruktuuria koskevat tiedot tulisi jatkossa toimittaa.

FiCom pitää määräyksen tarkoitusta ja tavoitteita kannatettavina. Niin sanottu yhden luukun sijaintietopiste on FiComin käsityksen mukaan kaikkien toimijoiden mielestä kannatettava, mutta kaikkien toimijoiden näkemykset poikkeavat Traficomin esittämästä valtion hallinnoimasta toimintamallista. Viittaamme kuitenkin eri toimialajärjestöjen 10.5.2019 Traficomille lähettämään yhteiseen kannanottoon ja siinä nostettuihin huolenaiheisiin sekä sen kilpailuvaikutuksiin ja johdonomistajien toimintamallien kaventumiseen sijantietopalvelun toteuttamisessa.

Kuten kannanotossa todetaan, sijaintitietopalveluun toimitettavien tietojen sisältö ja tarkkuus riippuvat oleellisesti valitusta toteutusmallista sekä erityisesti siitä, miten, missä ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään. Määräyksen vaatimusten arviointi edellyttääkin tietoa valitusta toteutusmallista.

Kustannuksista ja vastuista

Määräysluonnoksen perusteluissa (s. 5 ja 6) tuodaan useassa kohtaa esille, että määräyksen ehdotuksista aiheutuu toimijoille lisäkustannuksia. 

Viestintäverkkojen omistajille on keskeistä, ettei määräys ja sijaintitietopalvelun toteutusmalli nosta niiden operatiivisia kustannuksia esimerkiksi näyttöjen osalta ja etteivät esimerkiksi järjestelmä- ja dokumentointimuutokset lisää teleyritysten kustannuksia. FiCom on saanut jäseniltään vahvaa viestiä siitä, että tämän hetken tietojen mukaan ei ole nähtävissä sellaista kehitystä, että kustannukset alenisivat tai pysyisivät samana.

Lisäksi on epäselvää, miten valittu toimintamalli rahoitetaan ja miten sen kustannukset jaetaan määräyksen velvoitteen piiriin kuuluvien kesken. Määräys kattaa kaikki keskeiset infrat, joten kaikkien velvoittavien tahojen tulee osallistua määräyksestä ja sen toteutusmallista Traficomille aiheutuviin kustannuksiin. Toimintamallia ei tule rahoittaa esimerkiksi viestintäpalvelulain tietoyhteiskuntamaksusta, koska silloin rahoitusmalli ei ole osapuolille tasapuolinen ja syrjimätön.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta otti selkeän kannan kustannuksiin yhteisrakentamislakia koskevassa mietinnössään. Valiokunta muun muassa totesi, että tietopisteen suunnittelussa ja toteuttamisessa ja muutoinkin sääntelyn käytännön toimeenpanossa tulee huolehtia kustannusten pysymisestä mahdollisimman matalina, jotta yhteisrakentamisesta saatavissa olevat kustannushyödyt eivät tätä kautta pienene.

Määräyksen luonnoksessa (1 §) puhutaan keskistetystä tietopisteestä, johon tiedot tulee toimittaa. Keskistetty tietopiste on kuitenkin jaettu Verkkotietopiste.fi ja Sijaintitietopiste.fi -palveluihin (3 § 2-kohta). Kahden keskitetyn tietopisteen käyttö lisää toimijoiden kustannuksia entisestään. Se asettaa toimijoille uusia vaatimuksia: tarvitaan uusi rajapinta uuteen keskitettyyn sijaintitietopisteeseen sekä siihen vaadittavien tietojen koonti mahdollisesti useasta eri järjestelmästä.

Määräyksestä ei myöskään ilmene, mitkä ovat eri osapuolten (verkonomistaja, sijaintitiedustelu- ja näyttöpalvelu, kaivaja) vastuut virhetilanteissa. Tämä on aivan ehdoton edellytys muun muassa kustannusvaikutusten arvioinnissa. Jokaisella osapuolella on ja tulee jatkossakin olla vastuunsa eikä pelkästään oikeuksia. Viranomainen ei voi sulkea omia vastuitaan yksipuolisesti pois esimerkiksi omalla määräyksellä tai päätöksellä (oikeuksista ja velvollisuuksista on säädettävä lailla, perustuslaki 80.1 §).

Asiantuntijatyöryhmästä

FiCom kiittää siitä, että Traficom on 24.6.2019 toimittamassaan vastineessa suhtautunut positiivisesti etujärjestöjen ehdotukseen asiantuntijaryhmän perustamisesta määräysluonnoksen lausuntokierroksen jälkeen. Asiantuntijaryhmä on välttämätön luottamuksen ja avoimuuden edistämiseksi. Se on paras ja oikea paikka käydä keskustelua mm. toimintamallista ja sen toteutuksesta, toimitettavista tiedoista, kustannuksista ja vastuista. Siellä tulee myös tehdä asiaan liittyvät ratkaisut aikatauluineen. Esimerkiksi aikataulullisesti sijaintitietopisteen käyttöönottoa pidetään erittäin vaikeana.

Traficomin vastineessa oli käytetty sanamuotoa ”valittu toteutusmalli”. Asiantuntijaryhmältä putoaa käytännössä pois tarve ja merkitys, jos toimintamalli on valittu ja määräyksen sisältö päätetty ennen työryhmän työn käynnistymistä. 

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry