FiComin lausunto verkkovierailun jatkokirjelmästä U 19/2021 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (U 19/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit

  • FiCom puoltaa Suomen kantaa, joka on hyvin perusteltu.
  • Kohtuullisen käytön politiikan soveltamista ei tule rajoittaa eikä vähitellen poistaa Euroopan parlamentin esittämällä tavalla. Voimassa oleva säännös on hyvin tärkeä, jotta verkkovierailupalvelujen vilpillinen tai poikkeava käyttö voidaan estää.
  • Rajoittamat liittymät ovat hinnoittelumallina Suomessa valtaosin käytössä. Asetuksen jatkovalmistelussa tulisi selkeästi ilmaista, että rajoittamattoman datapaketin liittymiin voidaan jatkossakin soveltaa kohtuullisen käytön politiikkaa.
  • FiCom suhtautuu Suomen kannan tavoin kriittisesti Euroopan parlamentin ehdotuksiin EU:n sisäisten ulkomaanpuheluiden hintasääntelystä. Voimassa olevaa sääntelyä on sovellettu hyvin lyhyen aikaa, eikä sen muuttamiselle ole mitään tarvetta. Ulkomaanpuhelut ovat kilpailtu markkina, ja perinteisten puheluiden lisäksi nykyisin on myös lukuisia muita mahdollisuuksia puheluiden soittamiseen. Ehdotettu muutos ei myöskään sisälly komission alkuperäisen ehdotukseen, eikä siitä ole tehty vaikutusarviointia eikä lausuntokierrosta.

FiCom puoltaa Suomen kantaa

FiCom viittaa asiasta aiemmin valiokunnalle lausumaansa. FiCom kannattaa valtioneuvoston esittämää kantaa ja siitä ilmeneviä perusteita. Suomen kannassa on tuotu hyvin esille ne ongelmakohdat, jotka koskevat sekä kohtuullisen käytön politiikkaa että EU:n sisäisiä ulkomaapuheluita.

Kohtuullisen käytön politiikka

Suomen kanta on, että kohtuullisen käytön politiikan soveltamista ei tulisi rajoittaa eikä vähitellen poistaa Euroopan parlamentin esittämällä tavalla. FiCom on tästä samaa mieltä. Operaattoreiden tulisi jatkossakin pystyä soveltamaan kohtuullisen käytön politiikkaa, jotta verkkovierailupalvelujen vilpillinen tai poikkeava käyttö voidaan estää.

FiCom on komission ja neuvoston säännöstä koskevien sanamuotojen kannalla, koska mm. petollinen käyttäytyminen ja sen toteennäyttö on käytännössä ongelmallista. Kohtuullisen käytön politiikan soveltaminen vain poikkeuksellisissa tapauksissa ja sen asteittainen loiventaminen on huolestuttava kehitys, koska vaarana on kohtuullisen käytön lieventyminen tai jopa poistuminen kokonaan.

Kohtuullisen käytön politiikka on teleyrityksille tärkeä säännös, jota ei pidä lieventää.  Asetuksessa tulisi selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla huomioida rajattomat datapaketit, jotka ovat Suomessa pääsääntöisesti käytetty hinnoittelumalli.

EU:n sisäisten puheluiden hintasääntely

FiCom suhtautuu Suomen kannan tavoin kriittisesti Euroopan parlamentin ehdotuksiin EU:n sisäisten ulkomaanpuheluiden hintasääntelystä. Voimassa olevaa sääntelyä on sovellettu hyvin lyhyen aikaa, eikä sen muuttamiselle ole mitään tarvetta. Sääntelyn tulee aina olla ennustettavaa ja luoda oikeusvarmuutta.

Puheluiden hintasääntely saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa operaattorit eivät pystyisi kattamaan EU:n sisäisistä ulkomaanpuheluista aiheutuvia kustannuksiaan. Tällöin niiden pitäisi hakea poikkeuslupaa lisämaksujen perimiseen. Tämä puolestaan aiheuttaisi yrityksille hallinnollista taakkaa sekä kuluttajille epävarmuutta.

Suomen kannan mukaisesti myös FiCom kyseenalaistaa tarpeen kohdistaa rankkaa hintasääntelyä palveluihin, joita käytetään yhä vähemmän. Parlamentin ehdotuksessa ei ole myöskään huomioitu sitä, että ulkomaanpuhelut ovat kilpailtu markkina ja että perinteisten puheluiden lisäksi nykyisin on myös lukuisia muita mahdollisuuksia puheluiden soittamiseen, esimerkiksi internetin kautta (Over the Top, OTT-palvelut).

Ehdotettu muutos ei myöskään sisälly komission alkuperäisen ehdotuksen mukaiseen soveltamisalaan. Tämänkaltainen elinkeinonharjoittajien keskeisiin perusoikeuksiin puuttuva ehdotus tulee valmistella avoimesti normaalin lainsäädäntöprosessin mukaan vaikutusarviointeineen ja lausuntomahdollisuuksineen.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry