FiComin lausunto verkkovierailusta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (U 19/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

FiCom puoltaa valtioneuvoston kantaa

FiCom kannattaa valtioneuvoston esittämää kantaa ja siitä ilmeneviä perusteita sekä pitää sääntelyn jatkamista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Sääntelyinstrumentin tulee olla jatkossakin asetus.

FiCom yhtyy valtioneuvoston kantaan enimmäistukkuhintojen alentamiseksi. Enimmäishinnat voisivat olla komission ehdotusta alempia, ja niitä tulisi tarkastella alaspäin nopeammassa aikataulussa ja jatkuvasti, esimerkiksi vuosittain. Komission ehdotuksen mukaan tukkuhinnat eivät alenisi enää vuoden 2025 alun jälkeen, vaikka sääntely olisi voimassa määräaikaisena kymmenen vuotta. Datan käyttö kasvaa kuitenkin koko ajan merkittävästi, joten esitetyt enimmäishintasääntelyn välitarkasteluajat eivät ole riittäviä. Enimmäistukkuhintojen alentamien lisää kilpailua ja on kuluttajien edun mukaista.

Kuten valtioneuvosto myös FiCom suhtautuu varauksella komission ehdotukseen siirtää toimivalta tukkuhintojen enimmäistason asettamisen komission delegoidulla säädöksellä. FiCom yhtyy valtioneuvoston kannasta ilmeneviin perusteluihin mahdollisen toimivallan siirron yhteydessä, että valtuutuksen tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto on määritelty tarkkarajaisesti ja täsmällisesti eikä delegoiduilla säädöksillä voisi muuttaa lainsäädännön keskeisiä osia.

Laitteiden väliseen viestintään eli ns. M2M-palveluihin verkkovierailusääntely sopii huonosti, eikä ehdotuksessa ole huomioitu näihin palveluihin liittyvä haasteita, joten FiCom yhtyy tässä valtioneuvoston kantaan. Lähtökohtaisesti olisi selkeintä jättää M2M-palveluihin liittyvä pysyvä roaming-käyttö tämän sääntelyn ulkopuolelle. Verkkovierailusääntely koskee nimenomaan ihmisten välistä viestintää silloin, kun he oleskelevat väliaikaisesti ulkomailla. M2M-palvelut tulee kuitenkin sallia sopimusperusteisesti, jolloin operaattorit voivat joustavasti sopia ehdoista.

Komission ehdotukseen lisätyt uudet palveluiden laatu- ja nopeusvaatimusvaatimukset ovat ymmärrettäviä. Tarkoitus on, että käyttäjät saisivat kotimaan liittymäänsä vastaavat palvelut myös ulkomaan operaattorilta. Ehdotuksen mukaan laatuvaatimukset tulee täyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se on teknisesti mahdollista. Keskeistä on, että kotiverkko-operaattorille ei synny mitään vastuita tai sanktioita palveluiden laadusta niiden ulkomaan käytön aikana. Kuten valtioneuvosto myös FiCom katsoo, ettei säännöksillä tulisi rajoittaa teleyrityksen mahdollisuuksia tehdä kaupallisesti kannattavia verkkovierailusopimuksia.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry