FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle

FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta. FiCom toistaa aiemman lausumansa ja pitää nyt luonnokseen tehtyjä muutoksia, esimerkiksi dokumentaatiota ja yhteenliittämistä, kannatettavina ja selventävinä. Lisäksi FiCom lausuu seuraavaa:

FiComin pääviestit

• Viestintäverkon kriittisiä osia koskevaa määräystä ei tule soveltaa 2G- ja 3G-verkkojen laitteisiin, kuten tukiasemaohjaimiin.
• Tunnistamis- ja dokumentointivelvollisuuden kuuden kuukauden siirtymäaika on kannatettava.

Määräystä ei tulisi soveltaa 2G- ja 3G-verkkojen laitteisiin, kuten tukiasemaohjaimiin

Sääntelykehikoksi on valikoitunut kolmiportainen malli, jossa verkon kriittisyys määräytyy SVPL 244 a.1 §:n yleislausekkeen, määräyksen 4 §:n kaikille verkoille yhteisten toiminnallisuuksien tai määräyksen 5 ja 6 §:n 4G- ja 5G-verkon toiminallisuuksien nojalla. Valittu toteuttamisvaihtoehto edellyttää siis aina verkkojen toiminnallisuuksien tarkastelua, jotta verkon osa katsotaan lain tai määräyksen kannalta kriittiseksi.

Valittu lähestymistapa saattaa olla tässä tilanteessa toimivin ratkaisu. Määräystä sovellettaisiin muun muassa 4G- ja 5G-mobiiliverkkoihin ainoastaan edellä mainituilla perusteilla, eli nämä verkot eivät olisi oletusarvoisesti soveltamisalan piirisissä. Perustelumuistiossa (s. 9) todetaan esimerkiksi, että määräyksessä ei ole tarkoitus määrätä erikseen 4G- ja 5G-verkkojen tukiasemien kriittisyyden arvioinnista yleisen teletoiminnan osalta ja että tukiasemaa voidaan pitää siihen liittyvien riskien vuoksi luottamukseltaan alhaisemman turvallisuustason komponenttina.

Luonnoksen perustelumuistiossa todetaan 2G- ja 3G-tekniikoiden osalta, että teleyritykset pystyvät määrittämään viestintäverkon kriittiset osat riittävän selvästi määräykseen sisältyvän eri verkoille yhteisten kriittisten osien määrittelyn ja SVPL 244 a §:n yleislausekkeen perusteella. Tämän takia ei ole tarvetta yhteisiä kriittisiä osia täsmentävälle, teknologiakohtaiselle kriittisten osien määrittämiselle. FiCom on samaa mieltä, että 2G- ja 3G-tekniikoille ei ole teknologiakohtaista määrittelytarvetta, mutta määräyksen yleislausekkeen 4 §:n 1 kohtaa tulee täsmentää, jotta sen soveltamisala ei laajentuisi määräyksen tarkoituksen vastaisesti.

Määräysluonnoksen 4 §:n kaikille viestintäverkoille kriittisten osien määrittelyn mukaan kriittisiä verkon osia olisivat viestintäverkon tai palvelun komponentit silloin, kun ne kuuluvat määräyksen 54 mukaisiin tärkeysluokkiin 1 tai 2 niiden käyttäjämäärän tai vaikutusalueen mukaan, tai kun ne muutoin kontrolloivat tai ohjaavat olennaista osaa koko verkon liikenteestä.

Edelliseen versioon tehdyllä käyttäjämääriä ja vaikutusaluetta koskevalla lisäyksellä ei ole käytännön vaikutusta verkon kriittisten osien määrittelyyn. Lisäys ei tuo määräykseen lisäarvoa eikä muuta mitään. Tukiasemaohjaimet katsottaisiin edelleen aina kriittisiksi, vaikka tukiasemaohjaimet ovat relevantteja vain 2G- ja 3G-tekniikoille, eikä 4G- ja 5G-tukiasemat sellaisia tarvitse.

Nykyaikaisessa tukiasemassa kaikki tekniikat (2G, 3G, 4G ja 5G) on integroitu yhteen, erottamattomaan yksikköön. Kuten perustelumuistiossa on todettu, tukiasema ei itsessään ole kriittinen, joten myöskään 2G- ja 3G-verkkojen laitteiden, kuten tukiasemaohjaimien, ei tule olla oletusarvoisesti kriittisiä, joten ne tulee sulkea tämän määräyksen soveltamisalan ulkopuolelle.

FiComin mukaan tukiasemaohjain voi olla edelleen määräyksen 54 perusteella vähintään tärkeysluokassa 2 ja siten kyseisen määräyksen asettamien velvoitteiden piirissä, mutta se ei ole tämän määräysluonnoksen tarkoittaman kansallisen turvallisuuden perusteella kriittinen. Määräyksen 54 kategorinen soveltaminen tukiasemaohjaimiin johtaisi soveltamisalan laajenemiseen myös uudempiin matkaviestinverkkosukupolviin ja samalla heikentäisi perusteettomasti kilpailua laitetoimittajamarkkinalla. Tämä on sääntelyn tarkoituksen vastaista.

FiCom esittää, että tukiasemaohjaimiin sovellettaisiin yksinomaan SVPL:n yleislauseketta, eikä niitä määriteltäisi kategorisesti kriittisiksi määräyksen 54 mukaan. Tällöin tukiasemaohjaimen kriittisyyden määritelmä olisi teleyrityksen itsensä harkittavissa.  On perusteltua, että 2G- ja 3G-matkaviestinverkkotekniikoihin sovelletaan SVPL:n ja määräyksen 4 §:n yleislauseketta, jolloin ne eivät edellytä teknologiakohtaista kriittisten osien määrittämistä määräyksessä. Olisi kuitenkin ristiriitaista ja jopa kohtuutonta sekä oikeasuhtaisuuden vastaista, jos niiden tukiasemaohjaimet olisivat käytännössä aina kriittisiä.

Edellä esitetyillä perusteilla FiCom esittää, että laitteet, kuten tukiasemaohjaimet, joissa käytetään 2G- ja 3G-tekniikkaa, rajataan määräyksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Määräyksen kohdan 4 alakohtaa 1) i) tulisi täsmentää esimerkiksi seuraavalla tavalla:

i. viestintäverkon tai palvelun komponentit, kun ne kuuluvat [Liikenne- ja viestintäviraston] viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista antaman määräyksen mukaisiin tärkeysluokkiin 1 tai 2, lukuun ottamatta 2G- ja 3G- matkaviestinverkon laitteita, kuten tukiasemaohjaimia, tai kun ne muutoin kontrolloivat tai ohjaavat olennaista osaa koko verkon liikenteestä, sekä (…)

FiCom kannattaa tunnistamis- ja dokumentointivelvollisuuden siirtymäaikaa

FiCom kannattaa tunnistamis- dokumentaatiovelvollisuudelle esitettyä kuuden kuukauden siirtymäaikaa määräyksen voimaantulosta perustelumuistioista ilmenevillä perusteilla.

On toivottavaa, että Traficom antaa dokumentaatiosta mallipohjan tai ohjeistuksen siitä, mitä dokumentaation tulee sisältää.  Sen sijaan, että jokainen taho kehittää ja toteuttaa erikseen oman dokumentaatiomallinsa, yhteinen ohjeistus tai mallipohja helpottaisivat ja yhdenmukaistaisivat dokumentaation laadintaa, hallintaa, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä valvontaa.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry