FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle

FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta.

Luonnoksen perustelumuistiosta ilmenee määräyksen tausta, tarkoitus ja tavoite. Kuten perustelumuistiosta käy selville, määräys luo huomattavia uusia velvoitteita teleyrityksille, ja sillä on erittäin merkittäviä vaikutuksia paitsi yrityksille myös koko viestintämarkkinalle.

Jaottelu kriittisiin ja ainakin kriittisiin verkon osiin

Määräysluonnos on uudenlaista sääntelyä Suomessa. Aihe on hyvin hankala, joten määräyksen laatiminen on ollut haastavaa. Tästä huolimatta määräyksen valmistelussa on FiComin näkemyksen mukaan onnistuttu kuitenkin melko hyvin. Sääntelykehikoksi valikoitunut kolmiportainen malli (SVPL 244 a §, määräyksen 4 – 6 §:t) saattaa olla tässä tilanteessa toimivin ratkaisu. Teleyritysten kannalta olisi luonnollisesti ollut selkeintä, jos viestintäverkon kriittiset osat olisi ollut mahdollista säännellä seikkaperäisesti, koska se lisäisi oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta. Nyt kriittisten verkon osien arviointi jää aina viime kädessä teleyritysten vastuulle. Tässä ratkaisussa positiivista on, että se jättää teleyritykselle osittaisen mahdollisuuden valita käyttämänsä verkon osat.

Ennenaikaisesta ja tukiaseman sääntelystä pidättäytyminen on kannatettavaa

FiCom pitää hyvänä ja kannatettavan lähestymistapaa, jossa pidättäydytään ennenaikaisena sellaisesta sääntelystä, jossa yleisten viestintäverkkojen eri komponenttien ja toiminteiden kehitys ja käyttötarkoitus ovat vielä muotoutumassa. Tällä ratkaisulla turvataan suomalaisten viestintämarkkinoiden innovaatiot, kehitys ja laadukkaat palvelut.

Määräysluonnoksen ja sen perustelumuistion mukaan tukiasema ei itsessään ole kriittinen, mitä voidaan pitää perusteltuna. Tukiaseman hallintajärjestelmän kriittisyys riippuu pohjimmiltaan siitä, täyttääkö se viestintäverkon kriittisen osan määritelmän, eli vaikuttaako hallintajärjestelmä olennaisesti verkkoon pääsyyn tai verkossa kulkevaan liikenteeseen. Vaikka tukiasemien hallintajärjestelmä katsottaisiin viestintäverkon kriittiseksi osaksi, olisi teleyrityksellä tästä huolimatta mahdollisuus valita tukiasematoimittaja. FiCom pitää tätä teleyritykselle jätettyä mahdollisuutta tietoturvan osoittamismahdollisuutta ja hallintaympäristön eri turvatason segmentointimahdollisuutta perusteltuna ja kannatettavana.

Määräyksen soveltaminen 2G- ja 3G-verkkojen tukiasemaohjaimiin

Määräysluonnoksen ja sen perustelumuistion mukaan määräystä sovelletaan 4G- ja 5G-mobiiliverkkoihin. Lisäksi määräyksen perustelumuistiossa todetaan, että 4G:tä edeltävien matkaviestinverkkosukupolvien yhteisten kriittisten osien määrittely ja lain yleislausekkeen soveltaminen ovat teleyrityksille riittävän selviä.

Nyt käsiteltävän määräysluonnoksen mukaan kriittisiä verkon osia olisivat viestintäverkon tai palvelun komponentit silloin, kun ne kuuluvat määräyksen 54 mukaisiin tärkeysluokkiin 1 tai 2, tai kun ne muutoin kontrolloivat tai ohjaavat olennaista osaa koko verkon liikenteestä.

Määräyksen 54 mukaan matkaviestinverkon tukiasemaohjaimet ovat aina vähintään tärkeysluokassa 2.  FiCom huomauttaa, että 4G- ja 5G-tukiasemat eivät tarvitse tukiasemaohjainta, joten tukiasemaohjain on relevantti vain 2G- ja 3G-tekniikoille, mutta nykyaikaisessa tukiasemassa kaikki tekniikat (2G, 3G, 4G ja 5G) on integroitu yhteen, erottamattomaan yksikköön. Kuten edellä ja perustelumuistiossa on todettu, tukiasema ei itsessään ole kriittinen, joten myöskään 2G- ja 3G-verkkojen tukiasemaohjaimien ei tulisi olla kriittisiä.

FiComin näkemyksen mukaan tukiasemaohjain voi olla edelleen määräyksen 54:n perusteella vähintään tärkeysluokassa 2 ja siten määräyksen 54 asettamien velvoitteiden piirissä, mutta ei SVPL 244 a §:n tai tämän määräysluonnoksen tarkoittaman kansallisen turvallisuuden perusteella kriittinen. Määräyksen 54 kategorinen soveltaminen tukiasemaohjaimiin johtaisi sääntelyn tarkoituksen vastaisesti soveltamisalan laajenemiseen myös uudempiin matkaviestinverkkosukupolviin ja samalla heikentäisi perusteettomasti kilpailua laitetoimittajamarkkinalla.

Perustelumuistiossa todetaan, että 2G- ja 3G-verkkojen osalta tarvetta täsmentävän määräyksen antamiselle ei ole, vaan niihin sovellettaisiin SVPL:n 244 a §:n yleislauseketta. Tällöin olisi loogista, että tukiasemaohjaimiin sovellettaisiin myös lain yleislauseketta eikä niitä määriteltäisi kategorisesti kriittisiksi määräyksen 54 mukaan. Tällöin tukiasemaohjaimen kriittisyyden määritelmä olisi teleyrityksen itsensä harkittavissa. Olisi hyvin erikoista, että vanhemmat matkaviestinverkkotekniikat eivät muuten kuuluisi määräyksen soveltamisalan piiriin, mutta niiden tukiasemaohjaimet kuuluisivat.

Edellä esitetyillä perusteilla FiCom esittää, että tukiasemat ja tukiasemaohjaimet, joissa käytetään 2G- ja 3G-tekniikkaa rajataan soveltamisalan ulkopuolelle, ja määräystä sen perustelumuistiota täsmennetään jatkovalmistelussa tältä osin.

Määräyksen kohdan 4 alakohtaa 1) i) tulisi täsmentää esimerkiksi seuraavalla tavalla:

[-]viestintäverkon tai palvelun komponentit, kun ne kuuluvat [Liikenne- ja viestintäviraston] viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista antaman määräyksen mukaisiin tärkeysluokkiin 1 tai 2, lukuun ottamatta matkaviestinverkon tukiasemaohjaimia tai kun ne muutoin kontrolloivat tai ohjaavat olennaista osaa koko verkon liikenteestä,[-]

Siirtymäaika, uudelleentarkastelu ja yhteenliittäminen

Määräysluonnoksen mukaan teleyrityksen ja erillisverkkotoimijan on tunnistettava viestintäverkkonsa kriittiset osat ja niissä käyttämänsä viestintäverkon tai palvelun komponentit. Koska kyse on määräyksen keskeisestä osasta ja uudesta velvoitteesta teleyrityksille, tulee dokumentaatiolle varata riittävän pitkä siirtymäaika. FiCom esittää siirtymäajaksi kuutta (6) kuukautta määräyksen voimaantulosta. Lisäksi FiCom tiedustelee Traficomillta, onko sen tarkoitus antaa dokumentaatiosta mallipohjaa tai ohjeistusta.

Määräyksen uudelleentarkastelun tarve on ymmärrettävä, mutta tarkastelussa tulee painottaa sääntelyn ennustettavuutta, pitkäjänteisyyttä ja oikeusvarmuutta ottaen huomioon, että verkkoinvestoinnit ovat etupainotteisia ja vuositasolla satoja miljoonia euroja.

Yhteenliittämisen osalta perustelumuistiossa on tarkoituksenmukaista selventää, että vastaanottava puoli ei ole vastuussa SVPL:n 244 a §:n ja tässä luonnoksessa tarkoitetuista verkon kriittisistä osista. Erityisesti tässä tarkoitetaan tilannetta, jossa erillisverkko pyytää yhteenliittämistä teleyrityksen yleiseen viestintäverkkoon.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry